{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

Vá c l a v K a f k a

Slévárny Třinec, a. s., hostily XVI. seminář a 53. zasedání OK ekonomické do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické

Akci ve dnech 7.–8. 3. 2017 předcházela zajímavá exkurze ve slévárně. Účastníky na ní přivítal místopředseda představenstva Slévárny Třinec, a. s., Ing. Josef Šigut a ekonomický ředitel Ing. Vladislav Szmek. Společnost vznikla v roce 1999 vyčleněním z mateřské firmy Třineckých železáren. Tvoří ji tři hlavní výrobní provozy: slévárna oceli, slévárna LLG I (velké odlit-

Z P R ÁV Y ČSS

Předseda OK ekonomické a koordinátor zasedání doc. Kafka (uprostřed)

ky) a slévárna LLG II (menší litinové odlitky); dalšími provozy jsou pak slévárna neželezných kovů, dřevomodelárna, středisko opracování odlitků a údržba. Výroba v roce 2016 činila cca 32 000 t odlitků, obrat asi 1,1 mld. Kč. Slévárna má 670 kmenov ých zaměstnanců a agenturní pracovníky. Společnost používá vlastní informační systém, který „překlápí“ do Sapu. Jak se ukázalo na exkurzi a v následné diskuzi, jedná se o špičkovou a ekonomicky a technologicky dobře řízenou slévárnu. XVI. seminář se konal v Penzionu Beskydka v Dolní Lomné. Přítomno bylo 22 účastníků. Byli jsme zevrubně seznámeni s výsledky jednoroční práce řešitelského týmu zaměřené na nákladovost apretace. Nejprve se účastníci seznámili se závěry motivačních opatření přídavného zařízení u tryskačů a s dosaženými přínosy jak v době tryskání, tak co se týče i nákladů. U tepelného zpracování (TeZ) ocelových odlitků jsme se zaměřili na odvození matematického vztahu, který by definoval jeho nákladovost. Pro hledání modelu jsme se rozhodli jít jak cestou mnoho-

186

násobné korelace s použitím výběrových souborů, tak i s využitím fyzikálních konstant, technického řešení žíhacích pecí a kvantifikace jejich tepelných ztrát. Celkem bylo vyvinuto devět nákladových vztahů. Zjistili jsme, že hlavní vliv na spotřebu zemního plynu má teplota prodlevy – 43 %, následuje doba výpalu – 35 %. Jako třetí se umístila hmotnost vsázky s 21 %. Výsledky jsou v souladu s praktickými předpoklady řešitelů. Využití získaných rovnic vidíme např. v možnosti posunutí začátku operace TeZ. Pokud to okolnosti dovolí, pak se „počká“ na doplnění vsázky pece. Dále může být zajímavá znalost nákladů pro jednání se zákazníkem o cenových a časových podmínkách zakázky. Možná využití byla podobně posouzena pro podmínky dvou sléváren. V jedné z nich by mohlo dojít k úsporám až 400 000 Kč/rok.

Měrné náklady na broušení odlitků se pohybovaly od 1,50 do 4,70 Kč/kg. U některých sléváren dosažené náklady korelují se skladbou brusičských prací a zejména s výší oprav odlitků. Není tomu tak však ve všech případech. Odlišnosti se projevují jak u spotřeby brusných materiálů, energetických nákladů, tak i u osobních nákladů. Opět i zde bude třeba v dalším PROJEKTU se této oblasti ještě věnovat. Závěrečná kapitola se zaměřila na otázky systematického sběru dat ve slévárnách a zavádění Průmyslu 4.0. Tato problematika vygradovala do návrhu nové odborné komice ČSS. Zpráva končí návrhem dalšího postupu v PROJEKTU XVIII. Tyto práce začnou v průběhu dubna. Slévárnám, které mají vážný zájem, se doporučuje do řešení zapojit. Přítomni obdrželi k výsledkům ročního šetření sborník [1].

Momentka ze zasedání Odborné komise ekonomické v Třinci

Následně jsme se zaměřili na oddělování nálitků. Pro první úlohu, tj. stanovení nákladů na nálitek o ∅ 150 až 220 mm, jsme získali data pro ocelové odlitky, LLG a LKG a dvou neželezných kovů. Přes problémy se získáním věrohodných dat se nám podařilo stanovit nákladovost pro šetřené nálitky v pořadí: urážení, použití kanonu, ruční pálení acetylenem, následně plynem Grieson® a strojní pálení zemním plynem. Provedená porovnání nákladovosti oddělování nálitků přes roční náklady ukázala měrné náklady od 0,50 do 1 Kč/kg. Odlišnosti mezi slévárnami se shledaly v časové náročnosti a materiálových nákladech oddělených nálitků (kg/t odlitku). Zásadní odlišnost se však jeví u energetické náročnosti, která se u různých technologií liší až čtyřnásobně. Také tato oblast si vyžaduje došetření. Následující stať se zaměřila na otázky broušení odlitků. Tyto problémy jsme posuzovali z pohledu celkových ročních nákladů. Při použití obdobné metodiky jako u posuzování oddělování nálitků jsme zjistili významné nákladové odlišnosti.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

V programu následovalo vystoupení firmy PEMA Kompresory (Josef Smetana, Vladimír Vomlel). Byly prezentovány podnětné údaje o možných úsporách nákladů na stlačený vzduch. Přítomní se seznámili se zajímavými výsledky tří sléváren, kde úspory činily až 60 %. Tuto oblast považujeme také za nemalý zdroj nákladových úspor. Dále byla představena nabídka volných kapacit výroby firmy VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s., (Bc. Jindřich Samuhel). Společnost nabízí slévárnám zajištění broušení, čištění odlitků a tepelné zpracování. Na společenském večeru si účastníci vyměnili názory a neformálně diskutovali. Poblahopřáli jsme Mgr. Františku Urbánkovi při příležitosti jeho 65. narozenin a poděkovali mu za jeho práci, kterou pro české slévárenství a OKE dlouhodobě vykonává. 53. zasedání OK ekonomické se konalo následující den. Přítomno bylo celkem 20 účastníků. Na zahájení jsme nejdříve blahopřáli Ing. Břetislavu Pěluchovi k jeho 75. narozeninám a vyzdvihli jeho velké úsilí, které dlouhodobě vyvíjí jak

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport