{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

J o s e f H l a v i n k a l F r a nt i š e k U r b á n e k

Zprávy Valná hromada České slévárenské České společnosti 2017 slévárenské společnosti, z. s. M g r . F r a n t i š e k U r b á n e k News from the Czech Foundrymen Society

Z P R ÁV Y SS ČR l Z P R ÁV Y Č S S

Obr. 2. Setkání pracovní skupiny pro životní prostředí CAEF ve Vídni

jednotná pro všechny země EU a často je zpřísňuje národní legislativa. Snahou naší činnosti je tyto rozdíly srovnávat ku prospěchu slévárenského oboru. Pravidelnými body jednání jsou limity jednotlivých prvků v odpadech či problematika deponování odpadů, jako je starý slévárenský písek nebo struska, které se úzce dotýkají problematiky REACH. Dále je to čistota ovzduší a přípustné prachové podíly či dohoda NePSi. Stejně bychom mohli pokračovat i o čistotě odpadních vod. EU připravuje v roce 2018 nový zákon o odpadech a dále revize BAT (nejlepší dostupná technika). Zde se ukáže, zda dostupné technologie udrží krok se zpřísňováním obsahů prvků v odpadech, nebo připravovaná legislativa zohlední nejlepší dostupné techniky, a to nejen v našem oboru. Pracovní skupiny na národních úrovních již svou práci zahájily. V České republice tato činnost spadá pod MŽP. Ochrana životního prostředí je jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje naše činnost, a má významný vliv na budoucnost našeho oboru. Děkujeme všem, kteří nám v této práci napomáhají.

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna mní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

182

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

tajemník ČSS foto redakce

Volební valná hromada České slévárenské společnosti se uskutečnila 6. dubna 2017 v Technickém muzeu v Brně za přítomnosti 43 členů. Řídil ji 1. místopředseda ČSS Ing. Jan Tolar, který přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání valné hromady. Ten byl bez připomínek schválen. Poté delegáti zvolili jednotlivé pracovní komise. Mandátové komisi předsedal Mgr. Urbánek a jejími členy byli dr. Bryksí Stunová a Ing. Kubalec. Předsedou volební komise byl zvolen Ing. Ondráček a jejími členy pak M. Herzán, Ing. Hirsch, H. Jelínková a Mgr. Písaříková. Návrhové komisi předsedal doc. Lichý a jejími členy byli Ing. Szlauer a Ing. Šlajs. Předseda volební komise Ing. Ondráček seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který valná hromada schválila. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 42 členů ČSS (43. člen ČSS se dostavil později) s právem hlasovacím, z nichž někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 18 členů společnosti. Celkem tedy mohlo volit 60 členů ČSS. Podle stanov ČSS je valná hromada usnášeníschopná při účasti nejméně 10 % všech členů ČSS. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek konstatoval, že tato podmínka je splněna a valná hromada je usnášeníschopná. Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing. Ondráček, který představil

Zahájení volební valné hromady ČSS, zleva Ing. Tolar, dr. Martínek a Mgr. Urbánek

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport