{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

S A N D T E A M , s p o l. s r.o.

SAND TEAM slaví 20 let

Široké portfolio nabízených produktů a služeb, zahrnující slévárenské pojivové systémy, celý sortiment pomocných prostředků, slévárenská ostřiva, laboratorní přístroje, strojní zařízení pro ST i bentonitové formovací směsi a v neposlední řadě vlastní produkce jader, si vyžádalo další personální posilování. Zásadním milníkem v rozvoji společnosti byla výstavba areálu v Holubicích. Rozhodnutí o vlastním areálu předcházelo mnoho měsíců intenzivního hledání vhodných administrativně-výrobních prostor v okolí Brna. A právě toto neúspěšné hledání nás utvrdilo v záměru vybudovat nové zázemí dle našich představ a požadavků. Celá akce započala nákupem

Stále více pozornosti jsme věnovali vlastní výrobě pojiva GEOPOL. Stávající zázemí společné pískové a chemické laboratoře se začínalo jevit jako nevyhovující. V kontextu možného růstu prodeje slévárenských jader byl zpracován projekt další etapy rozšíření společnosti, který zahrnoval halu pro výrobu jader s novým zázemím pro zaměstnance, výzkumně-vývojové pracoviště včetně nových laboratoří, vývojovou dílnu, výzkumné pracoviště regenerace anorganických směsí a skladové prostory. Výstavba byla zdárně dokončena na jaře 2014. Při rekapitulaci našich aktivit musíme zmínit mnohaleté organizování konferencí formo-

Ing. Jiří Florián ředitel společnosti S A N D T E A M , s p o l . s r. o . , Holubice

Společnost SAND TEAM oslaví v tomto roce přesně 20 let od svého založení. U příležitosti tohoto kulatého výročí chceme připomenout začátky i důležité okamžiky, kterými společnost během této doby prošla. Historie

vacích materiálů s mezinárodní účastí, zasedání OK pro formovací materiály, odborných seminářů a školení. SAND TEAM dnes Dlouholeté schéma firemních aktivit neměníme. Základní 4 pilíře – výzkum a vývoj, suroviny, stroje a přístroje, výroba jader a pojiv – rozvíjíme s cílem zajištění maximální ekonomické stability. Útvar výzkum a vývoj přímo podporuje naše prodejní aktivity a současně zajišťuje vlastní výzkum. Výstupem jsou realizované výsledky ve slévárnách podpořené patenty (regenerace anorganických směsí, geopolymerní pojivo) a ochrannými známkami (GEOPOL®, LK-SAND ®). Rozšíření výzkumného zázemí umožnilo prohloubit práce v oblasti regenerovatelnosti anorganických pojiv a využití pojiva GEOPOL® pro výrobu jader teplým vzduchem. Tyto zkušenosti nám pomáhají v dalším uplatnění anorganických pojiv při ekologické a zdravotně nezávadné výrobě forem a jader. Vlastní produkce jader v současné době disponuje celkem 9 vstřelovacími stroji a linkou ručního formování do směsí GEOPOL® a alphaset. V třísměnném provozu pracuje více než 30 pracovníků. Připravujeme investice do technologií, díky kterým nabídneme našim zákazníkům jádra s dalšími užitnými vlastnostmi. V následujících letech považujeme za prioritní vývoj vlastních produktů, které budou konkurenceschopné v současných podmínkách slévárenského trhu. Vlastní výrobu slévárenské chemie meziročně posilujeme.

V letošním roce plánujeme uvést na trh několik nových produktů, které pomůžou slévárnám zajistit náročnou výrobu odlitků. Společně s našimi dlouholetými dodavateli slévárenské chemie a strojního zařízení děkujeme všem našim odběratelům za přízeň a spolupráci. SAND TEAM, spol. s r.o. Holubice 331 683 51 Holubice tel.: +420 517 324 961 fax: +420 517 324 960 sandteam@sandteam.cz www.sandteam.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

179

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Společnost byla založena dne 6. června 1997. V prvních letech činnosti jsme měli pronajaté pouhé tři kancelářské místnosti, malý sklad a laboratoř v areálu Škrobáren v Brně. Po dvou letech jsme se rozšířili do šesti kanceláří a dvou pronajatých laboratoří. V následujícím roce jsme navýšili skladovací prostory pro slévárenskou chemii a formovací materiály. V roce 2001 jsme pronajali výrobně-skladovací halu v Rousínově a rozhodli o pořízení prvního vstřelovacího stroje. Málokdo si v té době uvědomoval, jak bylo důležité toto rozhodnutí pro další růst společnosti.

pozemku v Holubicích s vynikajícím dopravním napojením na dálnici. Vlastní poloha zamýšleného areálu mimo obytnou zástavbu byla příznivá pro další rozvoj výroby jader a slévárenských pojiv. Navržený projekt zahrnoval dvoupodlažní administrativní budovu se zasedací místností pro pořádání seminářů a školení, výrobní halu pro technologii cold box amin včetně veškerého technologického zázemí, 2 sklady pro slévárenskou chemii a jádra. Kolaudace objektu úspěšně proběhla v létě 2006. Již během několika prvních měsíců se potvrdilo správné rozhodnutí investovat prostředky do mechanizace a modernizace výroby jader. Kvalita a především produktivita práce se v novém zázemí výrazně zvýšila, což se příznivě projevilo na dalším růstu objemu zakázek. S novými prostory přibyly také další aktivity spojené s údržbou areálu, ochranou životního prostředí a bezpečností práce. Veškeré činnosti jsme postupně zapracovali do řádů, směrnic a instrukcí tak, že jsme v roce 2007 mohli obdržet od společnosti Lloyd’s Register certifikáty ISO 9001 a 14001. Na přelomu let 2008 a 2009 jsme jako většina společností čelili dopadům ekonomické krize. Rozpracovaný projekt výstavby další výrobně-skladovací haly jsme i přes útlum výroby jader nezastavili a halu dokončili. I zde si troufneme říci, že toto rozhodnutí bylo prozíravé, protože již od druhého pololetí 2009 jsme mohli nově vzniklé kapacity plně využít. Strojní park jsme obohatili o další 2 vstřelovací stroje a zavedli sušení jader s vodními nátěry.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport