{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

R e s p e c t , a .s .

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Může se stát i vám… Nepodceňte stavebně-montážní pojištění Zdeněk Netík broker a odborný garant za oblast stavebně-montážního pojištění R E S P E C T, a . s .

Stalo se… Investor převzal od dodavatele halu, která byla postavena na klíč. Investor uzavřel smlouvu o dílo na budování předmětné haly s hlavním dodavatelem. Po dokončení stavby, všech nařízených zkouškách a zkušebním provozu došlo ze strany zhotovitele k řádnému předání stavby investorovi. Následovala bezproblémová kolaudace objektu, na jejímž základě byla hala uvedena do provozu. Po několikaměsíčním provozu došlo k náhlému zhroucení stropu. Škoda nebyla ovlivněna chybným projektem, volbou materiálu či povětrnostními podmínkami. Investorovi tak byla způsobena škoda nemalého rázu. Příčinou zborcení střechy byla chyba práce ze strany dodavatelů. Vyřešilo se… Ze strany pojistitele však došlo k úhradě škody, neboť byla sjednána speciální doložka, na jejímž základě jsou odškodněny škody, které vznikly během trvání pojištěného období údržby za předpokladu, že příčina škody byla způsobena při realizaci stavebního díla dříve, než vůbec došlo k předání zhotovitelem.

176

Stalo se… Investorem byla právnická osoba, na jejímž pozemku probíhala výstavba několikapatrového parkovacího domu pro motorová vozidla. Investor byl současně i pojištěný. Na témže pozemku se vedle stavby nacházel obchodní areál, který vlastnil a provozoval investor. Pojištěnými byly všechny subjekty účastnící se na budovaném díle. Při stavbě parkovacího domu došlo ke škodě na obchodním areálu zaviněné hlavním dodavatelem. Vyřešilo se… Jelikož se jednalo o poškození objektu, který nebyl předmětem budovaného stavebního díla, avšak došlo ke škodě při stavební činnosti, byla škoda likvidována ze sjednané doložky okolního majetku.

Stalo se… Na bytovém domě byla prováděna rekonstrukce střechy, fasády, výtahu a byla prováděna vestavba půdního bytu. Byty zůstaly nadále obývány nájemci, stavební práce v nich neprobíhaly. Investor sjednal stavební pojištění. Okolní majetek nebyl pojištěn. Odpovědnost za škodu byla pojištěna. Po odstranění střešní krytiny byla střecha zakryta provizorním zastřešením zhotoveným z pevné plachty ukotvené na kovové konstrukci odolávající běžným povětrnostním podmínkám. Náhle došlo při extrémním krupobití spojeném

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

s vichřicí k roztrhání plachet kroupami a vichřicí. Následkem bylo poškození budovaného díla i stávajících konstrukcí domu (zejména omítky, malby a podlahy). Vyřešilo se… Z uzavřeného stavebně-montážního pojištění bylo hrazeno pouze poškození budovaného díla, neboť stávající konstrukce domu – omítky, podlahy a malby –˝nebyly předmětem budovaného díla. V případě, že by okolní majetek byl pojištěný speciální doložkou, pak by byly uhrazeny i škody vzniklé na stávajících konstrukcích.

Společnost RESPECT, a.s., je pojišťovací makléřská společnost, která od roku 1993 poskytuje svým klientům komplexní odborné poradenství v oblasti pojištění. Využití pouze samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb považuje za nedostačující. Společnost RESPECT nabízí a zajišťuje klientům širokou paletu služeb, které jim pomohou identifikovat konkrétní pojistné potřeby a následně jim usnadní proces likvidace pojistných událostí. Jednou z priorit je průběžný kontakt se všemi klienty a pravidelná školení jejich zaměstnanců. Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější úkoly jak vrcholového managementu, tak jednotlivých zaměstnanců. Jedním z nástrojů je i Risk Management, který společnost RESPECT, a.s., nabízí svým klientů i v rámci sjednávání stavebně montážního pojištění.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport