{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

M o r a v i a Te c h, a .s .

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Slévárna přesných odlitků Investment Casting Foundry Feingussgiesserei

Moravia Tech, a.s. Dvorecká 521/27 CZ 620 00 Brno-Tuřany tel.: +420 545 219 185 pavel.blazek@moraviatech.cz petr.cunda@moraviatech.cz www.moraviatech.cz

Představuje se Vám slévárna

Let us introduce the investment

Es wird Ihnen die Feingußgiesserei

přesného lití Moravia Tech

casting foundry Moravia Tech

Moravia Tech vorgestellt

Slévárna přesného lití má dlouhole-

The investment casting foundry is a

Die Feingußgiesserei hat eine lang-

tou tradici a úspěšně se představuje

plant with a long-standing tradition

jährige Tradition und mit ihren Produkten

se svými produkty na českém i zahra-

on both local and foreign markets. The

stellt sich erfolgreich nicht nur auf dem

ničním trhu. Disponuje kapacitou cca

production capacity of investment

tschechischen, sondern auch auf dem

200 tun za rok a vyrábí odlitky meto-

casting foundry is approximately 200

ausländischen Markt vor. Sie verfügt

dou vytavitelného modelu dle poža-

tons per year and produces custom-

über Produktionskapazität von ca

davků zákazníka, a to v hmotnostech

made castings weighing from 0.01 to

200 t/Jahr. Gußstücke aus Kohlenstoff-,

od 10 g do 20 kg a v sériích od 100 do

20 kilograms, in series from 100 up to

niedrig- und mittellegiertem Stahl,

200 000 ks za rok. Odlitky odléváme

200 000 pieces per year. We process

nichtrostendem Stahl und zum Teil

z uhlíkové oceli, z nízko a středně lego-

castings from carbon steel, low and

auch aus NE-Werkstoffen werden im

vané a nerezové oceli, částečně i z ne-

moderately alloyed steel, stainless

Massenbereich von 10 g bis 20 kg und

železných materiálů. Po dohodě s od-

steel and particularly from non-ferrous

Seriengröße von 100 bis 200 000 Stück

běratelem a za stanovených podmínek

material. According to the customer’s

durch Vollformgießver fahren nach

lze odlévat i některé další materiály,

wish we can also produce special

Kundenanforderungen hergestellt.

které budou vyhovovat konkrétním

castings from other materials. The ability

Nach Vereinbarung mit dem Entnehmer

požadavkům podle funkce odlitku.

to produce components of complex

und unter festgesetzten Bedingungen

Dokonalým využitím všech možností

and complicated shapes is based on the

können Gußstücke auch aus weiteren,

metody lze zvládnout i neobyčejně

proper improvement of the whole

den gezielten Funktionsansprüchen an

složité a komplikované tvary součástí.

technological process.

Gußstück entsprechenden Werkstoffen g e g o s s en werd en. Vo llkomm en e

Naše slévárna vyrábí odlitky pro letec-

We manufacture castings for aircraft,

Nutzung gegebener Verfahrensmög-

ký, automobilový, potravinářský, sta-

automobile, agricultural and building

lichkeiten erlaubt es, sogar extrem

vební, strojírenský a textilní průmysl.

industry, heavy engineering and textile

komplizier te Bauteilgestaltung zu

Dodáváme odlitky do zemí Evropské

industry. At present we supply our

meistern.

unie a Švýcarska. Kooperace (dle poža-

products into many EU countries and

davků zákazníka): výroba forem, tepel-

Switzerland. Cooperation (customer’s

Unsere Giesserei erzeugt die Gußstücke

né zpracování, mechanické a nede-

request): shells manufacturing, heat

für die Flugzeug-, Automobil-, Lebens-

struktivní zkoušky odlitků (rtg., kapilár-

treatment, me chanic al and non -

mittel-, Bau-, Maschinen- und Textil-

ní zkoušky, ultrazvuk atd.), povrchové

destructive testing (rtg., capillary and

industrie. Wir liefern Gußstücke nach

úpravy odlitků, obrábění odlitků.

ultrasonic testing), castings surface

den Ländern EU und nach Schweiz.

Požádáte-li naše pracovníky, pomo-

treatment and surfacing.

Kooperation (nach den Anforderungen

hou Vám vyřešit Vaše problémy.

O ur s t af f m e m b e r s woul d b e

des Kunden): Formherstellung, Wärme-

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

pleased to help you with solving

verarbeitung, mechanische und zer-

your problems. We look forward

störungsfreie Abgussprüfungen (RTG,

to our cooperation.

Kapillarprüfungen, Ultraschallprüfungen usw.), Oberflächenbearbeitung, Abgussbearbeitung. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei der Lösung Ihrer eventuellen Probleme jederzeit gerne zur Verfügung. Wir sehen Zusammenarbeit mit Ihnen mit Freude entgegen.

174

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport