{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

Eu r o v i s i o n, a .s .

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Dotační možnosti z oblasti životního prostředí a podnikání Je před námi druhá polovina roku 2017, také v tomto období bude možné čerpat finanční prostředky z Evropské Unie. V tomto čísle bychom vás rádi seznámili se zajímavými výzvami z oblasti životního prostředí a podnikatelského sektoru. Operační program Životní prostředí vyhlásil v polovině června 2017 výzvu zaměřenou na snížení množství znečišťujících látek v ovzduší. Máte možnost získat dotaci až 85 % na snížení emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování. Vhodnými žadateli budou všechny typy podniků. Výzva podpoří například výměnu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změnu technologických postupů vedoucích ke snížení znečištění, omezování prašnosti z plošných zdrojů a rozšiřování či rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií. Příjem žádostí bude probíhat do ledna 2018. Není pro váš projektový záměr vhodná tato výzva? Jste inovativní a chcete podpořit zdravé životní prostředí a klima? Právě pro vás může být řešením program LIFE. Program LIFE je finanční nástroj EU, který podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jedná se o projekty, které testují neodzkoušené ekoinovativní postupy a zavádí je do praxe. Program také podporuje informační kampaně zaměřené na ekologická témata. Oprávněnými žadateli jsou všechny právnické osoby registrované v EU. Finanční podpora z EU činí 60 %. Toto ale není vše. O další podporu na svůj projekt můžete žádat v národní výzvě LIFE, ze které lze získat až 200 000 Kč na projektovou dokumentaci a dále navýšit spolufinancování projektu až

172

o 15 % do výše 10 mil. Kč. Příjem žádostí do výzvy od Evropské komise bude probíhat do 14. září 2017. Národní výzva LIFE je vyhlášena do 22. července 2017. Žadatelé z řad soukromého sektoru a svazů ve svých LIFE projektech nejčastěji testují a ověřují ekoinovativní metody, technologie, softwary či prototypy v reálných podmínkách za účelem jejich uvedení na trh a šíření povědomí o těchto inovacích směrem k odborné veřejnosti i potenciálním zákazníkům. Konkrétním příkladem může být projekt „Snížení zápachu a nebezpečných emisí sléváren“. Cílem tohoto projektu bylo snížení emisí ze slévárenské výroby o 80 až 90 % využitím systémů čištění vzduchu. Pro podrobnější informace o dotačních možnostech z oblasti životního prostředí neváhejte kontaktovat naši specialistku pro dotační poradenství Ing. Kateřinu Blažkovou, tel.: 774 487 559, k.blazkova@eurovision.cz. Další možnosti pro získání dotace nabízí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jednotlivé programy v rámci OP PIK cíleně směřují k využívání znalostního a ino- vačního potenciálu podniku jako strategického prvku posilování konkurenceschopnosti a dlouhodobého růstu podniku, rozvoji spolupráce firem v oblasti výzkumu a zavádění inovací do podnikové praxe. Až do března 2018 bude otevřená průběžná výzva na téma Úspory energie. Tato výzva je určena pro všechny typy podniků, tedy malé, střední i velké podniky, a je zaměřena na aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Mezi podporované aktivity patří nejen zateplování budov a výměna oken, ale také např. využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE, instalace kogenerační jednotky, modernizace soustav osvětlení budov nebo areálů nebo snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů. V rámci této výzvy je stanovena alokace 11 mld. Kč. Pokud zvažujete založení vlastního centra výzkumu, vývoje a inovací nebo jeho další rozvoj, je plánované vyhlášení výzvy Potenciál na červenec 2017. Ukončení příjmu žádostí bude v listopadu 2017. Výzva je určena pro všechny typy podniků, plánovaná alokace je 680 mil. Kč.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Od druhého pololetí letošního roku budou moci podniky začít využívat výzev vyhlašovaných v rámci Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment, dále jen ITI). V rámci OP PIK se jedná o první výzvy v tomto programovém období. Proč se zajímat o výzvu z ITI? Hlavním důvodem je nižší konkurence mezi žadateli, soutěžíte pouze mezi žadateli dané aglomerace, a díky tomu máte mnohem vyšší šanci získat podporu. V krátkém přehledu najdete výběr zajímavých a poptávaných výzev ze strany průmyslových podniků. Podniky z Olomoucké aglomerace budou mít příležitost až do března 2018 získat prostředky v programu Nemovitosti na modernizaci výrobních procesů, rekonstrukci zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukci objektů typu brownfield. Program je určen pro malé a střední podniky. Pro všechny typy podniků jsou připravené výzvy v oblasti inovací, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Budou otevřené průběžné výzvy Aplikace, Potenciál, Inovace. V rámci Ostravské aglomerace bude otevřena průběžná výzva v programu Nemovitosti pro malé a střední podniky. Pro mikro a malé podniky se připravuje výzva na téma Technologie. V rámci výzvy budou podpořeny jak začínající podnikatelské subjekty, tak i podnikatelské subjekty s historií podnikání. Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Hradecko-Pardubická aglomerace připravuje průběžnou výzvu v programu Aplikace pro všechny typy podniků. Přesné termíny vyhlášení výzev nebyly k datu redakční uzávěrky známé. Pro podrobnější informace o dotačních možnostech z podnikatelského sektoru neváhejte kontaktovat naši specialistku pro dotační poradenství Bc. Helenu Mužíkovou, tel.: 774 731 116, h.muzikova@eurovision.cz. Eurovision, a.s. Veveří 102 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 brno@eurovision.cz Pobočka Praha: Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 praha@eurovision.cz www.eurovision.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport