{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Literární přehledy

Výroba ocelových odlitků litím na spalitelný model Izgotovlenije staľnych otlivok liťjem po gazificirujemym modeljam MOROZOV, V. A. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 5, s. 29–31, 1 obr. Jsou uvedeny údaje o lineárním smrštění a nauhličení ocelových odlitků z oceli zn. 30L při odlévání na spalitelný model. Zjistilo se, že lineární smrštění se zvětšuje s rostoucí hustotou modelu. Nauhličení závisí na rozměrech odlitku a typu vtokové a nálitkové soustavy. Snadno odstranitelná jádra pro odlévání uměleckých odlitků na vytavitelný model Legkoudaljajemyje steržni dlja chudožestvennogo liťja po vyplavjajemym modeljam ZNAMENSKIJ, GL., VARLAMOV, A. S., IVOČKINA, O. V. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 5, s. 32–35, 2 obr., 3 tab., lit. 3 Keramická jádra vyznačující se vysokou rozměrovou přesností se vyrábějí z křemenného písku obalovaného suspenzí z roztoku karboxymetylové celulózy a práškového periklasu jako tvrdidla. Je popsán mechanizmus vývoje pevnosti těchto jader a procesy probíhající při ohřevu a chladnutí. Vypracovaná technologie umožňuje zrychlit jejich formování, zvýšit pevnost a zajistit snadné odstranění (vysypání) ze složitých dutin uměleckých odlitků. Typické vady u jednotlivých fází tech- nologie vytavitelného modelu HORÁČEK, M., ŠMATELKA, J. Slévárenství, 63, 2015, č. 11–12, s. 417–421, 26 obr., lit. 9 Po krátké charakteristice postupu lití na vytavitelný model jsou popsány vady, které se u takto vyrobených odlitků vyskytují. Obecně jsou rozděleny na vady přípustné, nepřípustné a opravitelné. Každá vada je stručně popsána, jsou uvedena opatření, kterými lze vadě předejít, a její vyobrazení. Výpočet vtokových a nálitkových soustav pro stacionární odlévání titanových odlitků velkých rozměrů do skořepinových forem Rasčet litnikovo-pitajuščich sistem dlja stacionarnoj zalivki oboločkovych form krupnogabaritnych Ti-otlivok SMIRNOV, V. V. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 7, s. 33–36, 6 obr.

162

Zjišťovala se možnost stacionárního odlévání, (zaplnění formy), velkorozměrových titanových odlitků do keramických skořepin. S podporou počítače byla navržena řada variací vtokové a nálitkové soustavy. Analyzoval se vliv charakteristických rozměrů prvků vtokové soustavy na zaplnění formy během stacionárního odlévání a vady odlitků, které při tom vznikají. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitin 356 odlévaných postupem lost foam Microstructure and mechanical properties of lost foam cast 356 alloys WANG, Q. China Foundry, 12, 2015, č. 3, s. 214–221, 8 obr., 2 tab., 1 rovnice, lit. 66 Cílem práce bylo objasnit rozdíly v mikrostruktuře (pórovitost a intermetalické fáze), pevnosti a únavové pevnosti mezi odlitky ze slitiny A356 prvního a druhého tavení odlévané postupem lost foam. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušení, vyhodnocení výsledků. Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl BRICÍN, D. aj. Slévárenství, 64, 2016, č. 3–4, s. 90– 92, 5 obr., lit. 5 Většina obvyklých problémů je spojena s technologičností konstrukce odlitků. Zásadní vliv na jejich kvalitu má správná konstrukce plnicího systému (množství zářezů, jejich umístění, tvar a velikost). Dalším důležitým faktorem je správná volba slitiny. K rychlému řešení problémů může pomoci vhodný simulační program. Použití rozpustných modelů z pěnového polystyrenu při výrobě litých součástí plynových turbín Primenenije rastvorjajemych penopolistirolovych modelej pri polučeniji litych detalej gazoturbinnych ustanovok ŠINSKIJ, O. I. aj. Liťje i Metallurgija, 82, 2016, č. 1, s. 46–62, 5 obr., 2 tab., lit. 7 Byl navržen a vyzkoušen proces výroby složitých odlitků ze žáruvzdorné slitiny (zn. SM 88Y-VI), litím do keramické skořepinové formy s rozpustným polystyrenovým modelem. Předmětem zkoušek byly dva typy rozpouštědel, u kterých se zjišťovaly a stanovily kinetické parametry rozpouštění a odvodu produktů destrukce pro různou velikost forem. Popsány podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Pevnost v ohybu a topografie povrchu lomu skořepinové formy pro přesné lití zpevněné přírodními vlákny Bending strength and fracture surface topografy of natural fibre reinforces shell for investment casting process LO, K. aj. China Foundry, 13, 2016, č. 3, s. 211–216, 6 obr., 2 tab., lit. 11 Zjistilo se, že pevnost skořepinové formy zpevněné 1,0 hmot. % orobincových vláken se ve srovnání s nezpevněnou skořepinou zvýšila o 44 %. Zjišťovaly se také příčiny a topografie lomu. Maximální pevnosti v ohybu 4,6 MPa se dosáhlo při obsahu 0,6 hmot. % vláken. Popis podmínek a průběhu prací, vyhodnocení výsledků (zkrácený přetisk přednášky na SSK, 2016, Nagoya, Japonsko). Případ pro odlévání oceli postupem lost foam The case for steel lost foam casting DEBRUIN, M., JORDAN, S. Modern Casting, 106, 2016, č. 10, s. 38–41, 11 obr., 3 tab. První polovina příspěvku se zabývá výhodami postupu lití na polystyrenový model (lost foam) a jeho požadavky na nátěry, materiál formy, apod. Druhá je věnována zkouškám odlévání konkrétního odlitku z několika druhů ocelí tímto postupem. V závěru jsou stručně nastíněny možnosti využití v budoucnosti. Vysoce výkonná formovací látka pro přesné odlitky. Kerphalite KJF: minerál z Bretagne pro speciální použití ve slévárně Hochleistungsformstoff für den Präzisionsguss. Kerphalite KF: Mineral aus der Bretagne für den Spezialeinsatz in der Giesserei DAHLMANN, M., UML A- L AT Z, S., WOLFF, J. Giesserei, 103, 2016, č. 9, s. 46–47, 7 obr., 1 tab. Stručné informace o ostřivu Kerphalite KF, přírodním minerálu na bázi andaluzitu, který je vhodnou alternativou křemenného písku tam, kde se vyžaduje malá tepelná roztažnost, vysoká žárovzdornost a speciální geometrie zrna umožňující docílit velmi hutný povrch jader. Účinky frekvence vibrací na mikro- strukturu a výkon litiny s vysokým obsahem Cr odlévané postupem lost foam Effect of vibration frequency on microstructure and performance of high chromium cast iron prepared by lost foam casting

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport