{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

Literární přehledy

Numerická simulace plnění formy a tuhnutí přesného odlitku výfukového potrubí Numerical simulation of filling and solidification in exhaust manifold investment casting FANG, Y. aj. International Journal of Metalcasting, 8, 2014, č. 4, s. 39–45, 18 obr., 1 tab., lit. 8 K simulaci se použil program ProCAST. Zjistilo se, že přesný odlitek má pórovitost a využití kovu je jenom 38,8 %. Úpravou vtokové soustavy na základě simulace se docílilo výrazného omezení pórovitosti a využití kovu se zvýšilo na 49,1 %. Výsledky simulace byly potvrzeny použitím úprav při odlévání tohoto odlitku. Popis podmínek a průběhu prací.

Po všeobecném popisu postupu lití na vytavitelný (voskový) model a jeho použití jsou vedeny konkrétní příklady odlitků jak ze železných, tak neželezných kovů. Uvedeny i nevýhody postupu.

model. Zkoušela se např. žárovzdornost, inertnost vůči kovové tavenině, stabilita smrštění při žíhání, pórovitost, pevnost v ohybu před a po žíhání při teplotě okolí, čistota povrchu odlitku a další.

Teplotní režimy tavení slitin Al a jejich odlévání na spalitelné modely Temperaturnyje režimy plavki i zalivki Al-splavov pri liťje po gazificirujemym modeljam DEJEV, B. G. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2014, č. 3, s. 25–27, 1 tab. Studie byla realizována v konkrétních provozních podmínkách (NPL Vektor Mašinnostrojenija). Z výsledků vyplývá, že v daných podmínkách byl optimální následující teplotní režim: přehřátí taveniny 880–890 °C, licí teplota 820–830 °C. Popis podmínek a průběhu prací.

Vývoj a zavedení lití ocelových předlitků na spalitelné místo vyplavitelných modelů Razrabotka i osvojenije liťja staľnych zagotovok po gazificirujemym modeljam vzamen vyplavljajemych ANDERSON, V. A. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 6, s. 27–32, 6 obr. Byla vypracována optimální technologie lití přesných ocelových předlitků na spalitelný model, která ve slévárně a. s. Sarapulský závod elektrogenerátorů nahradila lití na model vyplavitelný. Tato technologie umožňuje výrobu vysoce jakostních ocelových odlitků s minimálním nauhličením. Pro novou technologii byla slévárna vybavena i novým zařízením. Shrnuty zkušenosti s výrobou doplněné příklady konkrétních odlitků.

Přesné lití kompozitních materiálů Investment Casting Metal Matrix Composites MIKKOLA, P., WILLSON, B. Modern Casting, 105, 2015, č. 1, s. 29–33, 7 obr. Pojednáno o přednostech a možnostech kompozitních materiálů na bázi hliníku zpevněného částicemi SiC, jejich odlévání a struktuře obecně. Krátce shrnuty výhody odlévání těchto materiálů postupem přesného lití.

Využití programu ProCAST pro hospodárnou výrobu kyčelních kloubů na míru Des protheses de hanches sur mesure a des couts réduits grâce a l´utilisation de ProCast PROTHÉSES Fonderie, 2015, č. 54, s. 33–36, 5 obr. Stručný příspěvek popisuje novou metodiku navrhování a výroby náhrad kyčelních kloubů, která využívá simulaci v programu ProCAST. Shrnuty požadavky na odlitky tohoto druhu a výhody, které je možné novým přístupem získat (text i anglicky).

Výroba experimentálních odlitků pro modernizaci posuvu těžebního stroje v souladu s inovačními předpoklady projektu FLEXTRACK Wykonanie odlewów eksperymentalnych pod podernizacje posuwu maszyny wydobywczej zgodnie zinnowacyjnymi založeniami projektu ŽYLA, P., KURDZIEL, P., KOTULSKI, W. Przegląd Odlewnictwa, 65, 2015, č. 3–4, s. 104–107, 8 obr. Popis podmínek a průběhu výroby pilotní série zdokonalených odlitků ozubnice a vodiče těžebního stroje podle požadavků výzkumného projektu. Odlitky z legovaných ocelí se odlévaly do keramických forem. Shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Zvláštnosti výroby forem ze směsi s vodním sklem vytvrzované tekutým tvrdidlem pro lití na vytavitelný model Osobennosti izgozovlenija po vyplavljajemym modeljam form iz židkostekol’noj smesi s židkim otverditelem MALJAROV, A. I., SOLOCHNENKO, V. V. Litejnoje Proizvodstvo, 2014, č. 2, s. 21–23, 7 obr., lit. 2

Termomechanické vlastnosti keramik pro lití na vytavitelný model Termomechaničeskije svojstva keramik dlja liťja po vyplavljajemym modeljam UGLEV, N. P. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2014, č. 5, s. 16–20, 2 tab. Jsou uvedeny výsledky srovnávacích zkoušek vlastností 20 keramických materiálů na formy pro lití na vytavitelný

Vliv parametrů procesu na mikro- tvrdost přesných odlitků s různou tloušťkou skořepinové formy Effect of process parameters on micro-hardness of variable thickness investment casting BALWAN, V. R., SHINDE, V. D. Foundry Trade Journal, 189, 2015, č. 3729, s. 332–335, 3 obr., 5 tab., lit. 10 Zjišťoval se vliv procesních parametrů – např. parametrů týkajících se voskového modelu, skořepinové formy a samotného procesu odlévání – na mikrotvrdost přesných odlitků. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Odlévání tenkostěnných hliníkových odlitků do písčito-sádrových forem na vyplavitelný model z plastické hmoty PLA Liťje v pesčano-gipsovyje formy tonkostennych otlivok iz Al-splavov s vyplavljajemoj modeľju iz PLA-plastika IZOTOV, V. A. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 5, s. 15–17, 4 obr., lit. 3 Je popsána technologie přesného lití uvedených odlitků do sádrové formy s vyplavitelným modelem a pískovým jádrem. Jako materiálu modelů se použila plastická hmota PLA a modely se vyráběly 3D tiskem. Nová technologie je alternativou stávajících technologií. Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

161

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Stávající stav a trend vývoje technologie lost foam Status quo and development trend of lost foam casting technology ZITIAN, Fan aj. China Foundry, 11, 2014, č. 4, s. 296–307, 23 obr., 2 tab., lit. 44 Po stručném shrnutí historie vývoje postupu a jeho využití ve výrobě Al a Mg odlitků se diskutuje o hlavních problémech při jejich odlévání tímto postupem. Dále jsou zmíněny některé speciální nové technologie LFC slitin Al a Mg. Nastíněn vývoj v budoucnosti – ekologická technologie LFC z hlediska materiálů, nátěrů, tepelného zpracování, nových materiálů na polystyrenové modely apod.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport