{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

Ko nt r o l a a t e s to v á n í ke r a m i c k ý c h j a d e r

S l e d ová n í p ra s k l i n po výpalu Detekce prasklin vypálených keramických jader se provádí barevným roztokem pro účely indikace hůře viditelných vad a prasklin keramických jader po výpalu (obr. 9). Nejčastěji je používána metylenová modř. Tato zkouška se provádí zejména u tvarově složitějších jader.

lový hrot a posuvem jádra se měří hloubka vrypu. Měření se provádí na zkušebních trámečcích 100 × 20 × 20 mm, které byly po definovaný čas ponořeny do vody. Měření se provádí na čtyřech plochách tělíska. Výsledkem je pak průměrná hodnota ze čtyř měření. Pro měření jsou specifikovány doba ponoření ve vodě a hmotnost závaží na hrotu (obr. 10).

3 D s ke n e r

inzerat.indd 1

D. S PE C I F I C K É Celkové rozměry tvarově složitých jader V L A ST N O STI JA D E R jsou hodnoceny pomocí 3D skeneru, typ Smart Scan 3D HE – 2185, firmy BreuckSpecifické vlastnosti jader souvisejí mann (obr. 7). s použitím keramických jader pro hliníObecně postupuje měřicí technika 3D kové slitiny a týkají se způsobu odstraskeneru ve třech krocích: ňování jader z dutin odlitků. Protože se 05.02.08 12:12:58 – proces získávání dat o měřeném obnedají použít obvyklé postupy využíjektu využitím optické metody (měvající chemický postup – louhování –, ření povrchu, hran, otvorů, výřezů tyto metody jsou vesměs založeny na atd.); použití vody – k rozpouštění i mechanicsvaz@ svazslevaren.cz tel.: +420 541 142 681 – získaná data jsou matematicky uspokému odstranění – vytryskání. Technická 2, 616 00 Brno řádána a srovnána do definovanéSvaz sléváren České republiky ho souřadnicového systému, aby se R o z p a d avo s t ve vo d ě – Bližší informace: j á d ra p r o s l i t i ny A l mohla přiřadit k CAD modelu; – proces porovnání měřených dat s CAD Rozpadavost keramických jader určených modelem, jehož výsledkem je barevSLÉVÁRENSKÁ pro hliníkové odlitky je vlastnost, která systém SPOLEČNOST odchylek. Toto vizuální . ČESKÁ ný NAD SÁZAVOU . SŠT ŽĎÁR zatím není popsána univerzální metodizobrazení umožňuje účinný pohled . SŠ TŘINEC-KANADA kou a není pro ni žádná norma. Rozpana zobrazované části objektu vyjadOSTRAVA . VŠB-TUřující davost nebo rozpustnost jader obsahuodchylky vzhledem k návrhu. a VOŠT BRNO . SPŠZískaná jících ve vodě rozpustnou anorganickou barevná mapa zobrazeného jáOLOMOUC . SPŠS sůl je vždy kompromisem mezi ní a medra (obr. 8) umožní posoudit rozměrové PRAHA . ČVUT pevností a tvrdostí. Z tohoto odchylky porovnáním s hodnotami výTU LIBEREC . kresu pro dané jádro a zvýrazní případ- chanickou důvodu nelze u reálně použitelných ja. VUT BRNO der hovořit o samorozpadu jádra, ale né oblasti odchylek vyšších, než jsou oborových znalostí škol a profesních organizací: o ochotě měknout a být odstraněno povolené. Metoda identifikuje i případProfesionální garance je zabezpečena propojením pomocí vnější energie, obvykle proudem né tvarové vady vzniklé během tuhnutísynergickým syrovéhos jádra ve formě. v kontextu potřebami zemíVelmi EU přesně tlakové vody. Stupeň měknutí je objekměřen pomocí přístroje, který pod odhalí i deformace vznikající po vyjmutí Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebámtivně slévárenského oboru stanovenou silou vtlačuje do jádra ocez formy, případně během výpalu.

www.svazslevaren.cz

. OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . TAVIČ

M e c h a n i c ká o d s t ra n i t e l n o s t – o bv y k l e t l a kovo u vo d o u ( j á d ra E BC) Mechanická odstranitelnost tohoto typu jádra rovněž není popsána univerzální metodikou. Vyšší nebo nižší „ochota“ jádra být odstraněno – vytryskáno tlakovou vodou – vyžaduje návrh opakovatelného postupu, který převážně objektivně umožní posoudit, s jakým úsilím je možno jádro odstranit z dutiny odlitku. Připravuje se návrh využití speciální trysky s prostorově úzkým paprskem a se zdrojem tlakové vody o pracovním tlaku vody 160–250 barů. Při definovaných podmínkách měření, tzn. vzdálenosti trysky od zkušebních tělísek, tlaku vody a době působení tlakové vody na tělísko, bude možné posoudit míru snadnosti vyhloubit v tělísku měřitelný otvor, zářez atp. (obr. 11). Z ávě r Z uvedeného přehledu kontrolních postupů a metod vyplývá, že výroba keramických jader je ve firmě LANIK, s. r. o., přísně řízeným procesem. Keramická jádra tak dostávají odpovídající záruku kvality.

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

Víme o oboru téměř vše! Katalog sléváren a modeláren v České republice váš partner ve vzdělávání v českém, anglickém a německém jazyce Přehled výrobců odlitků ze slitin železných i neželezných kovů, tj. z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, temperované litiny, ocelí, slitin hliníku, mědi, zinku a ostatních nekovových materiálů; výrobci modelů a forem, dodavatelé slévárenského zařízení a materiálu. Informace o výrobním programu sléváren, o kapacitách, druzích vyráběných slitin, technologiích výroby, strojním zařízení, kontrolních metodách, orientaci na výrobní odvětví atd. Cena: • katalog na CD: 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • katalog na USB: 500 Kč (včetně DPH) + poštovné Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: +420 541 142 681, svaz@svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

159

Z PRAXE

výskyt vad během tuhnutí jádra ve formě (staženiny, nehomogenity), výskyt deformací a smrštění během výpalu. K měření a hodnocení rozměrů jader se používají klasická ruční mechanická měřidla (jednoduché a pravidelné tvary) a stanovení celkových rozměrů komplexních jader se provádí optickou metodou využívající 3D skener.

J . S e d l á č e k – V. V i nt e r – B . L á n í k – L . To m e k

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport