{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Ú p r a v a v to ko v e j s ú s t a v y p r e o d l i a to k k l a p k y t u r b í n o v é h o m o to r a ...

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

PŘESNÉ LITÍ

Obr. 9. Výsledok tuhnutia východiskového uloženia Fig. 9. The result of solidification of initial placing

Obr. 10. Umiestnenie izolácie odliatkov Fig. 10. Placing of the casting insulation

Obr. 11. Výsledky pórovitosti v kritických oblastiach po aplikácii izolácie Fig. 11. Results of porosity in critical regions after application of insulation

Obr. 12. Turbulencia východiskového stavu uloženia stromčeku Fig. 12. Turbulence of the initial state of the cluster placing

Obr. 13. Nový variant uloženia stromčeku Fig. 13. A new variant of the cluster placing

Obr. 14. Výsledok turbulencie nového uloženia Fig. 14. Turbulence result of the new placing

Obr. 15. Výsledok tuhnutia nového variantu uloženia stromčeku Fig. 15. Result of solidification of the new variant of the cluster placing

Časť vtokovej sústavy

a vyhodnotil ju približne v rovnakom rozmedzí (viac ako 1 %). Kritická oblasť je vo výsledku simulácie na obr. 6 znázornená červenou farbou. Hodnotenie rezu B-B Rovnaká analýza prebehla pri reze B-B. Pórovitosť zistená pomocou výbrusu dosahovala hodnotu 3,04 % (obr. 7). Simulácia opäť potvrdila identickú kritickú oblasť (obr. 8). Na výslednej snímke simulácie je zobrazená aj časť vtokovej sústavy.

rez B-B Obr. 16. zhodnotenia pórovitosti nového variantu rez Výsledok AFig. 16. A Result of evaluation of porosity of the new variant

Analýza a navrhnuté riešenia problému Vzhľadom na požiadavky odberateľa nebolo možné pri riešení problému zasahovať do zmien technologických parametrov odlievania (tieto sú uvedené v tab. I). Eliminácia problému bola z tohto dôvodu sústredená na konštrukčné zmeny vtokovej sústavy, resp. stromčeka. Analýza problému bola sústredená na sledovanie tuhnutia sústavy, výskyt tepelných uzlov a sledovanie turbulencií v sústave. Aby boli navrhované simulácie a získané výsledky čo najreálnejšie, vstupne zadávané parametre do systému ProCAST sú identické s reálnymi parametrami. Analýza tuhnutia Pri tuhnutí odliatkov dochádza k prenosu tepla, kedy forma odvádza teplo z tekutého kovu. Na celkový charakter kryštalizácie odliatku má vplyv rýchlosť odvodu tepla z kovu formou, ktorý je priamo závislý na fyzikálnych a geometrických vlastnostiach odliatku a formy. Pomocou simulácie bolo zistené, že podmienka usmerneného tuhnutia bola dodržaná v každom návrhu (obr. 9), zároveň je však nutné dodržať, aby šírka

Obr. 17. Spracovanie nového variantu uloženia v priestoroch firmy CPP, s. r. o., voskový model stromčeku – vľavo, škrupinová forma – v strede, odliata súčasť po očistení – vpravo Fig. 17. A new variant of placing in the premises of the firm CPP, s. r. o. (Ltd.), a wax pattern of the cluster—left, a shell mould—in the middle, a cast part after fettling—right

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

147

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport