{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky... P. Ňuksa – A. Joch – J. Vojtěch – B. Podhorná – I. Andršová – J. Zýka

Kobaltová slitina – tavba CS-1 koncentrace prvků [hmot. %] C

Cr

Mo

Ni

W

Fe

Cu

Mn

Ta

Zr

Nb

S

Si

P

Co

0,75

1,10

10,30

8,53

0,50

0,33

2,29

00,45

zb.

Tab. II. Výsledky mikroanalýzy fází Tab. II. Results of the microanalysis of phases Fáze

C

Cr

Co

Ni

Nb

W

1

4,48

38,88

36,21

8,02

1,25

10,00

2

6,69

37,11

37,57

7,44

0,05

10,20

3

4,37

32,49

42,49

9,48

0,29

9,30

4

3,97

37,07

38,63

9,69

0,55

9,59

5

8,22

57,44

12,71

1,96

0,22

19,05

6

9,75

50,44

19,36

3,97

0,54

15,20

7

9,14

47,71

22,99

4,21

0,27

15,31

8

11,57

1,09

1,53

0,57

79,94

3,33

9

0,00

19,63

19,80

3,27

12,84

43,01

matrice

3,11

29,58

48,47

10,85

0,32

7,32

to slitin významný. Lepší pevnostní vlastnosti této slitiny jsou však na úkor plastických vlastností. Tažnost kobaltové slitiny dosahuje o cca 10 % nižších hodnot než slitina 141I. Byla také sledována vrubová houževnatost na vzorcích s U-vrubem hloubky 2 mm v rozmezí teplot 20–1000 °C. Naměřené hodnoty vrubové houževnatosti jsou nízké, ani při vysokých teplotách se neblíží požadovaným 30 J · cm−2, což je hodnota potřebná z hlediska předpokládaných aplikací této kobaltové slitiny v technické praxi. Grafické porovnání výsledných hodnot kobaltové slitiny se slitinou 141I je znázorněno na obr. 7–10.

Tab. III. Měření tvrdosti po izotermickém žíhání Tab. III. Measurement of hardness after isothermal annealing

M e c h a n i c ké v l a s t n o s t i Ve stavu po odlití byly zjišťovány základní mechanické vlastnosti. Zkoušky pevnosti v tahu byly provedeny v teplotním intervalu 20–1100 °C. Naměřené hodnoty pevnosti byly porovnávány s vlastnostmi slitiny 141I, což je materiál dosud nejužívanější pro dané odlitky. Pevnostní vlastnosti kobaltové slitiny jsou vyšší, ale při předpokládané pracovní teplotě 1000 °C není již rozdíl mezi mezí pevnosti a mezí kluzu u těch-

Doba teplota žíhání teplota žíhání teplota žíhání žíhání 900 °C 1000 °C 1100 °C [h] označení tvrdost označení tvrdost označení tvrdost vzorků HV10 vzorků HV10 vzorků HV10 5

CSA9

376

CSA10

384

CSA11

351

10

CSB9

365

CSB10

379

CSB11

352

50

CSC9

391

CSC10

367

CSC11

351

100

CSD9

372

CSD10

379

CSD11

343

500

CSE9

395

CSE10

365

1000

CSF9

386

CSF10

355

Obr. 1. Licí struktura kobaltové slitiny Fig. 1. The casting structure of the cobalt alloy

Obr. 2. Vyloučené primární fáze na roz- hraní licích buněk Fig. 2. Primary phase separated on the casting cell interface

Obr. 3. Detail karbidického eutektika Fig. 3. Detail of the carbide eutectic

Obr. 4. Primární karbidické eutektikum Fig. 4. The primary carbide eutectic

Obr. 5. Rozhraní licích buněk Fig. 5. The interface of casting cells

Obr. 6. Karbidické eutektikum Fig. 6. The carbide eutectic

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

141

PŘESNÉ LITÍ

Tab. I. Chemické složení tavby CS-1 Tab. I. Chemical composition of the melt CS-1

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport