{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

ÚVODNÍ SLOVO

Jan Šlajs

Aditivní technologie vstupují do procesu slévárenské výroby Vážení čtenáři, slevači a kolegové, poprvé v historii časopisu Slévárenství je toto vydání věnováno zcela nové technologii výroby odlitků, která začíná velmi výrazně ovlivňovat jak proces výroby odlitků, tak slévárenské myšlení pracovníků ve slévárnách. Aditivní technologie ve své podstatě zcela mění doposud známé a zavedené pracovní postupy, systémy práce s výrobní dokumentací, technickou přípravu výroby a technologii výroby odlitků. Mění i možnosti konstrukce odlitků včetně jejich přesnosti a tvarové náročnosti. Vývoj aditivních technologií a jejich nasazení v průmyslové praxi jsou produktem posledního desetiletí a v současné době pravděpodobně stojíme na prahu masového nasazení ve všech průmyslových oborech lidské činnosti, slévárenství nevyjímaje. Dvojčíslí Slévárenství 3– 4/2017 ve svých odborných článcích poprvé dává ucelený přehled o aditivních technologiích jako výrobních metodách a jejich technologických možnostech. Čtenář se dovídá, jaké aditivní technologie v současnosti existují, jaké je jejich pojmenování a anglické zkratky. Dále jsou encyklopedicky popsány principy fungování jednotlivých technologií, jejich výhody a nevýhody, a co je velmi důležité, zda jsou vhodné také pro slévárenskou praxi. Příspěvky se zaměřují na vysvětlení pozice 3D dat ve slévárenství a popisují technologické možnosti aditivních technologií při výrobě odlitků a modelových zařízení. Je popsána problematika začlenění těchto výrobních postupů do slévárenských výrobních procesů ve vazbě na konkurenceschopnost slévárenské výroby, výrobních nákladů a užitné hodnoty konečného produktu – odlitku. Z hlediska konkurenceschopnosti je možné konstatovat, že v blízké budoucnosti budou pravděpodobně dodávány odlitky, které budou z hlediska dodacích termínů, kvality a tvaru odlitků vyrobitelné pouze aditivními technologiemi. První zkušenosti s praktickým nasazením aditivních technologií signalizují, že tisky forem a jader budou použitelné pro všechny běžné slévárenské slitiny (slitiny Al, slitiny Mg, slitiny na bázi Cu, oceli, litiny).

76

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Ing. Jan Šlajs o d b o r n ý g a r a n t S l é v á r e n s t v í 3 – 4 / 2 017

Autoři dokládají, že tyto technologie jsou vhodným doplňkem výroby přesných odlitků vyráběných technologií ztraceného vosku, kde výrazně zkracují dodací termíny prototypů a vzorových kusů. Dále dokládají, že jsou s úspěchem využívány při výrobě modelových zařízení, kde zkracují technologické časy výroby modelových zařízení tiskem forem a maket pro odlévání plastových modelů a jaderníků, popřípadě tiskem modelů použitých přímo pro formování. Zkracování technologicky nutných časů pro výrobu odlitků prototypů nebo variant odlitků v cenových relacích blízkých sériové výrobě, zvyšování přesnosti dodávaných odlitků, snižování hmotnosti odlitků odstraněním formovacích úkosů a přídavků na opracování a zvyšování užitné hodnoty odlitků jsou atributy, které přímo souvisejí a jsou v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0. Z praktického hlediska je velmi zajímavý příspěvek uživatele předností aditivních technologií uvedených v rozhovoru „Vstřelování jader versus 3D tisk jader“, kde autor dokládá technologické a konkurenční výhody těchto systémů, ale především zdůrazňuje, že úspěšnost využívání těchto metod a úspěšnost slévárny na trhu s odlitky je podmíněna úzkou spoluprací mezi slévárnou a konstrukcí. Ve výsledku se dá konstatovat, že bez této spolupráce pravděpodobně nevznikne úspěšný a konkurenceschopný odlitek. Vážení kolegové, přeji vám, aby informace uvedené v tomto dvojčísle přispěly k rozšíření vašich znalostí v oblasti výrobních principů a využití aditivních technologií ve vaší slévárenské praxi.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport