{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

ORDIN, D. A. a kol.: Vlastnosti keramických břeček na bázi vodních koloidiálních pojiv (Properties of ceramic slurries based on water-colloidal binders), 2016, č. 3, s. 21–25. DOROSHENKO, V. S.: Varianty tvrdnutí formovacích směsí při lití na modely z ledu (Options hardening molding sand mixtures in casting on ice patterns), 2016, č. 3, s. 29–34. LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

DUGIČ, I.: Vliv rychlosti chladnutí na vady odlitků z vysoce chromové bílé litiny pro turbínová kola (Effect of Cooling Rate on the Casting Defects of High Chromium White Cast Iron for the Impellers), 2016, č. 4, s. 164–171. MIKYŠKA, Č.; MARIČ, G. G.: Vliv různých krycích materiálů pro metodu sandwich (Effect of Different Cover Materials for “Sandwich” Method), 2016, č. 4, s. 172–180. TUREN, Y. a kol.: Vliv obsahu křemíku na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti bezolovnatých slitin mosazi (The effect of silicon content on microstructure and mechanical properties of lead-free brass casting alloys), 2016, č. 4, s. 192–199. MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

GAMBSKY, A.: Prediktivní technologie šetří peníze (Predictive technologies saves money), 2016, č. 10, s. 26–29. DEBRUIN, M.; JORDAN, S.: Důvod pro lití ocelových odlitků metodou lost foam (The case for steel lost foam casting), 2016, č. 10, s. 38–41. PR AC E I N ST Y T U T U O D LE W N I C T WA http://prace.iod.krakow. pl/

HOLTZER, M. a kol.: Procesy pyrolýzy a jejich vliv na kvalitu odlitků a pracovní podmínky (Processes of pyrolysis and their effect on casting

quality and working conditions), 2016, č. 3, s. 175–192. SZYMCZAK, T. a kol.: Vliv molybdenu na krystalizaci, mikrostrukturu a vlastnosti siluminu 226 (Effect of molybdenum on the crystallization, microstructure and properties of silumin 226), 2016, č. 3, s. 193–204. HOMA, M. a kol.: Termofyzikální vlastnosti Cu-C kompozitů získaných práškovou metalurgií (Thermophysical properties of Cu-C composites obtained by powder metallurgy), 2016, č. 3, s. 204–220. KWAK, Z. a kol.: Mikrostruktura vybraných slitin hliníku získaných semikontinuálním litím (Microstructure of selected aluminium alloys obtained by semi-continuous casting), 2016, č. 3, s. 221–232. JARCO, A.: Zlepšení plasticity slitiny AlSi11 použitím měkkého žíhání (Improvement of plasticity of the AlSi11 alloy due to soft annealing treatment), 2016, č. 3, s. 261–266, (viz s. 131, pozn. red.). PR Z E G L A D O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

WAKSMUNDZKI, M.; ZYCH, J.: Vliv teploty a atmosférické vlhkosti na kinetiku změn rozměrů ve vybraných druzích dřeva užívaných pro modely odlitků (The influence of temperature and atmospheric moisture on the kinetics of size changes in selected varieties of wood used for casting patterns), 2016, č. 5/6, s. 212–214. GEISWWEID, S. a kol.: Modernizace formovací linky (Modernisation of the moulding line), 2016, č. 5/6, s. 216–219. ENGELHARDT, T.: Nízkoemisní přísady pro bentonitové formovací směsi (Low-emission additives for bentonite-bonded moulding sands), 2016, č. 5/6, s. 220–223. PUCKA, G.: Válcovací stojan Quarto – největší odlitek z oceli vyrobený v Polsku (The Quarto plate rolling mill stand – The largest steel casting made in Poland), 2016, č. 5/6, s. 224–233. CIESIELSKI, B.: Zlepšení kvality odlitků ve slévárně Nissan v Cantabrii po použití obložení Feedexem (Improving the quality of casts in the Nissan foundry in Cantabria by using Feedex feeder sleeves), 2016, č. 5/6, č. 236–239.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

129

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

nal combustion diesel engines), 2016, č. 1, s. 14–16. MOLCHANOVA, N. F. a kol.: Vlastnosti litých titanových slitin po vysokoteplotním plynostatickém zpracování (Properties of cast Ti-alloys after high-temperature gas-static treatment), 2016, č. 1, s. 17–21. KRIVOPALOV, D. S. a kol.: Účinek očkování na vlastnosti slitin Al-Mg (Effect of inoculation on the properties of Al-Mg alloys), 2016, č. 1, s. 22–24. DOROSHENKO, B. C.: Lost foam proces s krystalizací kovu pod tlakem (Lost foam casting process with crystallization of metal under pressure), 2016, č. 1, s. 25–28. MOROZOV, V. A.: Některé otázky technologie odlévání oceli do spalitelných modelů (Some issues of expanded pattern casting of steel), 2016, č. 1, s. 32–35. TYUTYUKOV, S. A. a kol.: O stabilnosti technologie výroby kokilových odlitků z podeutektického siluminu (About the technology stability in the process making gravity-die casting from hypoeutectic silumin), 2016, č. 2, s. 2–6. VORONIN, Y. F.: Příklady identifikace a eliminace vad v odlitcích (Examples of identifying and eliminating casting defects), 2016, č. 2, s. 7–11. MUCHOMOROV, I. A.: Tvorba trhlin v odlitcích (Tear formation in castings), 2016, č. 2, s. 12–15. BATYSHEV, A. I.: Odlévání oceli do kovových forem (Casting steel in metal molds), 2016 č. 2, s. 20–26. MOROZOV, V. A.: Kontejnery pro lití do spalitelných modelů (Containers for expanded pattern casting), 2016, č. 2, s. 27–29. GRIGORYEV, V. M.; ZHATCHENKO, Y. V.: Možnosti zvětšení operačních vlastností brzdových podložek z litiny (Possibilities of increase of operational properties of cast iron brake pads), 2016, č. 3, s. 2–4. PULYAYEV, A. A. a kol.: Modulární design a technologie přípravy výroby litinových pístů pro dieselové motory (Modular design and technology preperation of manufacturing iron pistons for diesel engines), 2016, č. 3, s. 13–16. OSPENNIKOVA, O. G.: Vývoj principů tvorby žárupevných slitin nové generace o malé hustotě a modelové kompozity pro vyplavitelné modely (Development of principles of creation of heat-resistant alloys of new generation with low density and modeling compositions for investment pattern casting), 2016, č. 3, s. 17–20.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport