{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

MENZ, M. a kol.: Modifikovaná naplyňovací přilba spojuje ohřev nosným plynem s dávkováním katalyzátorů (Modifizierte Begasungshaube integriert Ausheizen des Trägergases und Zudosierung des Katalysators), 2016, č. 10, s. 403–406. PLITZNER, M.; RUPP, A.: Únavové trhliny ve zvonech (Ermüdungsrisse in Glocken), 2016, č. 10, s. 407–413. HOFMANN, H.: Výpočet přestupů tepla pro termomechanické slévárenské simulace (Berechnung von Wärmeübergängen für thermomechanische Giesssimulationen), 2016, č. 10, s. 420–425. MICHELIC, Z. a kol.: Pozorování chování nekovových vměstků in situ pomocí vysokoteplotní laserové konfokální mikroskopie (In-situ Beobachtung des Verhaltens nichtmetallischer Einchlüsse mittels Hochtemperatur-Laser-Konfokalmikroskopie), 2016, č. 9, s. 337–341. LI, D; SLOSS, C.: Zkřehnutí litiny s kuličkovým grafitem, smíšeným grafitem a červíkovitým grafitem s vysokým obsahem křemíku a molybdenu při střední teplotě 310 až 490 °C (Versprödung bei mittleren Temperatur von hoch-silizium-molybdänhaltigen Gusseisen mit Kugelgraphit, mit Übergangsgraphit und mit Vermikulargraphit), 2016, č. 9, s. 342–351. DAHLMANN, M. a kol.: Vysoce výkonná formovací látka pro přesné lití (Hochleistungsformstoff für den Präzisionsguss), 2016, č. 9, s. 352–354. BARLETT, L. N.: Nitridování ocelí s lehkou hmotností s vysokým podílem manganu a hliníku (Nitrieren von Leichtbau-Stählen mit hohen Anteil an Mangan und Aluminium), 2016, č. 9, s. 355–364. RÖHRIG, K.: Legovaná litina, strukturní změny a transformace pod 500 °C (Legiertes Gusseisen, Gefügeänderungen unterhalb von 500 °C), 2016, č. 9, s. 365–370. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html www.verlag-strohmayer. at GÜNTHER, S.: Vizualizace, ukládání dat a optimalizace: slévárenská technologie a čtvrtá průmyslová revoluce (Visualization, Data Logging and Optimalization: Foundry Technology and the Fourth Industrial Revolution), 2016, č. 7/8, s. 158–161.

128

HAMETNER, T.: Výroba prototypů a vývoj lehkých slitin u procesu nízkotlakového lití (Prototypenherstellung und Leichtmetall-Legierungsentwicklung mit dem Niederdruckgiessverfahren), 2016, č. 7/8, s. 162–164. MÜLLER, M.: Homogenita v přípravě formovací směsi (Homogenity within the Moulding Sand Preparation), 2016, č. 7/8, s. 165–168. BUCHMAYR, B.: K porozumění cesty Číny ke světové velmoci a předpověď budoucího vývoje (Den chinesischen Weg zur Weltmacht verstehen und zukünftige Entwicklungen erkennen), 2016, č. 7/8, s. 172–175. STURM, J.; ZIMMERMANN, J.: Zabránění vzniku trhlin za tepla užitím autonomní optimalizace designu části odlitku a licí techniky (Warmrissenvermeidung durch autonome Optimierung von Gussteildesign und Giesstechnik), 2016, č. 9/10, s. 202–206. SORGER, H. a kol.: Inovační design litinových bloků motorů s lehkou hmotností (Innovative Lightweigth Design of Cast Iron Cylinder Blocks), 2016, č. 9/10, s. 208–212. STAPELA, W.: Aditivní design a výroba (ADM) jako výrobní metoda budoucnosti (Additive Design and Manufacturing (ADM) als Fertigungsverfahren der Zukunft), 2016, č. 9/10, s. 213. RIEDEL, S. a kol.: Hliník versus litina s lupínkovým grafitem (Aluminium versus Gusseisen mit Lamellengraphit), 2016, č. 9/10, s. 214–221. SCHOTT, S.: Odlitky z LKG s lehkou hmotností nejsou možné bez vhodného výrobního procesu (Leichtbau im Sphäroguss – ohne die passende Fertigung nicht möglich), 2016, č. 11/12, s. 258–262. VACELET, H. a kol.: Nejnovější technologické stanovisko pro pojivo cold box (Neueste Technologieplattform für Cold-Box-Binder), 2016, č. 11/12, s. 263–269. SCHNELTING, I. a kol.: Litinové odlitky s lehkou hmotností při užití predikce lokálních vlastností (Leichtbau mit Gusseisen durch Möglichkeiten der lokalen Festigkeitsvorhersagen), 2016, č. 11/12, s. 270–275. GRUND, S.: Účinný zdroj inovačních technologií tlakového lití zinkových odlitků (Resource efficient innovative Casting Technologies for Zink Die Castings), 2016, č. 11/12, s. 282–285.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

HUANG, R. a kol.: Podmínky použití fenolických pryskyřičných směsí vytvrzovaných estery (Application conditions for ester cured alkaline phenolic resin sand), 2016, č. 4, s. 231–237. LIU, W. a kol.: Příprava nového živočišného pojiva pro slévárenské užití (Preparation of a new animal glue binder for foundy use), 2016, č. 4, s. 238–242. ZHOU, W. a kol.: Vliv frekvence vibrace na mikrostrukturu a výkonnost litiny s vysokým obsahem chromu, vyrobené metodou lost foam (Effect of vibration frequency on microstructure and performance of high chromium cast iron prepared by lost foam casting), 2016, č. 4, s. 248–255. ZHANG, Y. a kol.: Vliv ultrazvukového působení na tvorbu intermetalických sloučenin železa ve slitinách Al-Si (Effect of ultrasonic treatment on formation of iron containing intermetalic compounds in Al-Si alloys), 2016, č. 5, s. 316–321. FU, B. a kol.: Mechanizmus tvorby sferoidálních karbidů v LKG s ultranízkým obsahem uhlíku (Formation mechanism of spheroidal carbides in ultra low carbon ductile cast iron), 2016, č. 5, s. 346–351, (viz s. 130, pozn. red.) CINIFORUSH, E. a kol.: Opotřebení niklové ADI litiny suchým kluzným třením (Dry sliding wear of Ni alloyed austempered ductile iron), 2016, č. 5, s. 361–367. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

BOLDYREV, D. A. a kol.: Vliv eutektičnosti na zvláštnosti tvorby grafitu v litinových odlitcích (Influence of eutectivity on the peculiarities of graphite formation in iron castings), 2016, č. 1, s. 10–13. POLYAYEV, A. A. a kol.: Litina s červíkovitým grafitem legovaná hliníkem – alternativní materiál pro písty dieselových motorů s vysokým vnitřním spalováním (Aluminium alloyed vermicular graphite iron – an alternative material for pistons of high-power inter-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport