{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

I v a n a D r á b ko v á l J a r o s l a v Š e n b e r g e r

Ing. Ivana Drábková tisková mlu včí TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum ve výzkumu a experimentalním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017. TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

TA ČR vnímá Průmysl 4.0 jako velkou šanci pro Českou republiku v posílení její konkurenceschopnosti na světových trzích i jako výzvu pro každého z nás, proto je třeba nezaspat a připravit se na tuto éru. TA ČR si je toho vědoma, proto už delší dobu usiluje o modifikaci programů a jejich zaměření na oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Life obecně. Důkazem jsou nové programy a veřejné soutěže v tomto roce. Kromě veřejné soutěže v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji DELTA bude například vyhlášena soutěž v důležitém programu ÉTA, který reaguje na aktuální společenské výzvy v této oblasti včetně těch souvisejících s Průmyslem 4.0 a digitalizací, na podzim letošního roku.

Vysoké školy informují Information from universities

Úspěšná obhajoba doktorské dizertační práce na VUT v Brně, FSI, odboru strojírenské technologie d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, CSc.

Dne 24. 2. 2017 se na FSI, Ústavu strojírenské technologie, konala obhajoba doktorské dizertační práce. Práce vznikla na odboru slévárenství a v rámci spolupráce se společností  Vítkovice Heavy Machinery a řešila problematiku makrosegregací v supertěžkých odlitcích. Název práce: Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků

Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.

Autor: Ing. Vítězslav Pernica Školitel: doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Recenzenti: prof. Ing. František Havlíček, CSc. prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. Ing. Jan Čech, Ph.D. Práce navazuje na projekt MPO vedený pod ev. č. FR – TI2/091 a zpracovává část experimentálního materiálu, který nebylo možné z časových důvodů v rámci projektu využít. Práce se zabývá makrosegregací prvků v experimentálním odlitku, který simuluje tuhnutí supertěžkého odlitku nosného kruhu cementářské pece. Doktorand prokázal znalosti a schopnosti v  oblasti experimentu a použití náročných metodik k analýze makrosegregací na přiděleném materiálu. Experimentální práce byla neobyčejně náročná na čas. Pro zkoumaný experimentální odlitek byl vypracován model makrosegregací komerčním programem. Experimentálně zjištěné skutečnosti doktorand zpracoval teoreticky v modelu tuhnutí a predikce oblasti negativní segregace. Skutečné rozložení prvků na ploše řezu odlitkem o rozměru cca 0,6 × 1,9 m porovnal s predikcí získanou komerční simulací a s predikcí získanou podle vlastního modelu predikujícího místa negativní segregace uhlíku a manganu. Zvláštní pozornost je v  práci věnována kanálkovým segregacím, které byly popsány z hlediska distribuce na sledovaném řezu odlitku i z hlediska rozložení uhlíku a manganu kolmo na průběh kanálkové segregace. Získané výsledky jsou zajímavé a použitelné pro výrobce odlitků nosných kruhů cementářských pecí i pro tvůrce komerčních programů pro predikci makrosegregací, kteří mají o výsledky práce zájem. Vědeckým přínosem práce je matematický model vytvořený pro určení oblastí negativní segregace a příspěvek k současným postupům modelování tuhnutí oceli, které vycházejí z fyzikálních dat.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

125

V Ý Z K U M , V Ý V O J , P R O G R A M Y A P R O J E K T Y l V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Příležitost zapojit se do výzkumné činnosti v oblasti Průmyslu 4.0 – Vyhlášení veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu DELTA

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport