{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

A nto n í n M o r e s

Obr. 1. Prezentace Ing. A. Němečkové

Prezentace firmy OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o. Prezentaci této firmy si připravila Ing. Němečková (obr. 1), vedoucí divize průmyslových řešení. Sdělila základní informace o podniku, jeho členění, obratech a počtech zaměstnanců. Firma pracuje v oblasti mikroskopů, endoskopů, videoskopů, fotografických přístrojů, zdravotnické techniky se zaměřením na chirurgii a v oblasti ultrazvukové defektoskopie. Podrobné technické informace podal Ing. M. Petřík, projektový specialista firmy. Popsal množství ultrazvukových přístrojů se zaměřením na malé hmotnosti těchto přístrojů a možnosti průmyslové aplikace přímo na odlitcích. Pro měření tloušťky, pro detekci skrytých vad v objemu materiálu, případně ke stanovení některých materiálových vlastností lze u kovů, kompozitů, plastů, keramiky, pryže a skla použít přesně směrované akustické vlny o vysokých frekvencích nad slyšitelným spektrem, vysílané do materiálu. Ultrazvukové přístroje generují krátké ultrazvukové pulzy; tato akustická energie je přenášena akustickou vazbou do materiálu a přístroje zachycují, monitorují a analyzují odražené či procházející akustické vlny a generují příslušné hodnoty.

Prezentace firmy ALMAMET, GmbH Základní informaci o firmě sdělil pan Ing. B. Huna, zástupce firmy pro střední a východní Evropu. Společnost je známá hlavně z oblasti odsiřování surového železa, kde se provádí snížení obsahu síry pomocí odsiřovacích směsí na bázi Mg. Hořčík je totiž v přírodě čtvrtým nejběžnějším prvkem, vždy se ale vyskytuje v kombinaci s jinými prvky. Zpravodaj sdělil způsoby získávání kovového Mg, který pak firma ALMAMET využívá ze 75 % v metalurgii, 20 % pro chemický průmysl a 5 % v pyrotechnických výrobcích. Ing. B. Pělucha (obr. 2) podrobně popsal mimořádně zajímavé zkoušky s použitím hořčíku v granulovaném stavu při modifikaci pomocí plněného profilu. U běžných profilů je použita klasická kovová předslitina FeSiMg s přesně definovaným obsahem Mg. Ing. Pělucha jako náplň profilu použil směs jednotlivých složek FeSiMg, což z  hlediska nákladů může ušetřit náročnou výrobu kovové klasické předslitiny typu FeSiMg. Pro své zkoušky si zvolil vsázku v indukční peci bez surového železa. Celý postup byl podobný jako při běžné modifikaci plněným profilem, to je modifikace, 1. stupeň grafitizačního očkování pomocí FeSi, rozlití 1000 kg kovu do 100 kg pánviček a při lití 2. stupeň grafitizačního očkování. Získané výsledky porovnával s běžnou metodou plněného profilu s  použitím kovového modifikátoru FeSiMg, z hlediska spotřeby profilu, využití profilu, průběhu reakce, nákladů na směsnou náplň, její kusovost atd. Ing. Pělucha účastníkům zasedání svým úspěšným experimentem ukázal, jak by měly probíhat provozní zkoušky. Jeho příspěvek je možno považovat za jeden z nejlepších, které byly kdy na zasedání odborné komise předneseny. Různé Doc. A. Mores informoval přítomné o současné výrobě odlitků v ČR. Podle

oficiální tabulky světové výroby odlitků z roku 2014 (viz Slévárenství 3–4/2016, s. 128–132; census 2015 viz Slévárenství 1–2/2017, s. 59–61, pozn. red.) vyrobila ČR celkem 416  206 t odlitků ze všech materiálů. Tato výroba řadí Českou republiky stále mezi přední evropské výrobce odlitků, i ve srovnání s  dalšími světovými průmyslovými státy zaujímá ČR významné místo. V  přepočtu na jednoho obyvatele patří slévárenská výroba ke světové špičce. Tomu však zatím neodpovídá výroba odlitků z LKG, která se pohybuje stabilně mezi 50 000 až 55 000 t odlitků / rok. V ČR je celkem 61 sléváren, které vyrábějí odlitky z litiny s lupínkovým grafitem (LLG), z tohoto počtu 55 sléváren vyrábí současně odlitky z LKG. Je nutno poznamenat, že LLG a LKG vyrábějí rovněž původní slévárny oceli. Z hlediska modifikace je zajímavé, že se zvyšuje počet sléváren, které modifikaci provádějí pomocí plněného profilu. Slévárny považují tuto metodu za nákladově vyšší, ale organizačně poměrně jednoduchou, zvláště z toho důvodu, že odpadají starosti se zpracovacími a odlévacími pánvemi, přípravou a skladováním předslitin atd. Plněný profil pro výrobu LKG používá v ČR v současnosti celkem 19 sléváren, více než polovina z nich si ponechala pro výrobu větších odlitků klasickou polévací metodu. V  ČR je 24 sléváren oceli (bez přesného lití). Také z tohoto počtu 13 sléváren vyrábí odlitky z LKG, některé v dosti vysokých objemech. Zasedání bylo přítomno 38 odborníků ze sléváren, vysokých škol a dodavatelských firem. Potěšitelný byl rovněž zájem doktorandů, kteří využili v  živých diskuzích přítomnost slévárenských odborníků. Náročný program zasedání bylo možno zvládnout hlavně zásluhou pracovníků ČVUT Praha, Ústavu strojírenské technologie, kteří jako obvykle zasedání vzorně připravili a byli i jeho aktivními účastníky.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

119

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

tlakové lití. Ústav provádí pro slévárny a strojírenské závody zakázkové činnosti se zaměřením na zkoumání struktury odlitků, chemického složení, posudky z oblasti metalurgie, simulace tuhnutí a rovněž zkoušky v oblasti 3D tisku. Slévárenství jako svůj obor si zvolilo 10 studentů. Potěšitelné je, že téměř všichni absolventi pracují v  oblasti slévárenství i po ukončení studia. Účastníky zasedání pozdravil rovněž doc. Ing. Milan Němec, CSc., předseda Středočeského výboru České slévárenské společnosti.

Obr. 2. Ing. B. Pělucha při své přednášce

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport