{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

Josef Hlavinka

Čistička odpadních vod

Automatická linka pro apretaci skříní elektromotorů

Návštěva DGS Druckguss Systeme, s. r. o., Liberec

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Návštěva ve společnosti DGS Liberec proběhla na konci února. S ředitelem Ing. Lubošem Pfohlem jme si povídali o historii i budoucnosti známe liberecké firmy. Společnost byla založena v  červenci 1990 jako první privátní slévárna nyní už v bývalém Československu skupinou podnikavých a motivovaných lidí v čele s panem Svobodníkem. První tři roky byly odlitky ručně odlévány v pronajaté garáži v objektu Teplárny

Liberec na dvou tlakových lisech o síle 2500 kN pro zákazníky MEZ Mohelnice a Narex. Z hlediska tehdejších nízkých požadavků na kvalitu, avšak vysokou ziskovost, která byla podložena takřka nulovými administrativními náklady, byly tyto základní ukazatele ve srovnání s  dnešní realitou neporovnatelné. Tato situace umožnila investovat do pozemků ve Volgogradské ulici a do výstavby nové haly na „zelené louce“, a to včetně instalace osmi nových tlakových strojů z Vihorlatu Snina. V roce 1993 se tedy společnost přestěhovala do nových prostor. Pracoviště to byla ještě ručně ovládaná, ale i tak přinesla možnost získání nových zákazníků, jejichž počet se rok od roku navyšoval. S  rozpadem RVHP přišla tvrdá realita tržního hospodářství. Rozpad trhu s sebou přinesl ztrátu zakázkové náplně. Protože společnost musela splácet velké investice, nezbývalo než hledat silného partnera, který by pomohl zajistit nové zakázky. To se podařilo díky švýcarské společnosti Bühler ze St. Gallenu. Tím

Letecký pohled na společnost DGS Druckguss Systeme, s. r. o., Liberec

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

115

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N ČE S K É R EP U B L I K Y

tavicí pece byly nahrazeny šachtovou plynovou pecí. Byly také modernizovány tlakové licí stroje, kde starší stroje CLH 630 byly nahrazeny moderními, plně robotizovanými pracovišti s tlakovými licími stroji firmy Colosio Srl o uzavírací síle 750 a 1200 tun. Vzhledem k tomu, že mohelnický závod klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti práce a zdraví pracovníků, je další modernizace slévárny zaměřena na snížení podílu ruční práce, hlavně při apretaci odlitků. Dnes je apretace odlitků prováděna převážně na třech robotizovaných pracovištích, kde jsou tvarově složité odlitky koster elektromotorů zbavovány otřepů. Dále slévárna při modernizaci pamatovala na zlepšení životního prostředí vybudováním vysoce progresivní čističky odpadních vod. Čistička byla osazena zařízením firmy LOFT, GmbH, které čistí odpadní vody na principu termokomprese brýdových par odpařované kapaliny. Toto zařízení automaticky vyčistí celý objem odpadních vod vznikajících při odlévání tlakových odlitků a vyčištěnou vodu vrací zpět do technologického procesu. V  současné době pracuje mohelnický závod na rozšíření její kapacity tak, aby bylo možné takto zpracovat veškeré odpadní vody vznikající při výrobě elektromotorů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport