{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 3 – 4

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: aditivní v ýroba | topic: additive manufacturing odborný garant | expert guarantee | Ing. Jan Šlajs

obsah

Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO

Introductory word

76

ŠL A JS, J.

Aditivní technologie vstupují do procesu slévárenské výroby

ADITIVNÍ VÝROBA

Additive manufacturing

77

Š P I ČK A , I .; T Y K VA , T.

Aditivní výroba a automatizace ve slévárenství

Additive manufacturing and automation in foundry industry

Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR firmy – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR individuální předplatné – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).

81

Z A J Í ČEK , R .

3D tisk ve slévárenství v České a Slovenské republice

3D printing in foundry industry in the Czech and Slovak republics

85

J I R Á N KOVÁ , H .

3D tiskárny v praxi – využití moderní technologie ve slévárenství

3D printers in practice—the use of modern technology in the foundry industry

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

Interviews on given topic

Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 3–4/2017 vyšlo 25. 4. 2017

89

G E I ER , G .

Vstřelování jader versus 3D tisk jader

Sazba l Typeset by Ludmila Rybková

Core injection vs. 3D core printing

Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz

LITERÁRNÍ PŘEHLEDY

Literary overviews

Do sazby 9. 3. 2017, do tisku 14. 4. 2017. Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

93

Aditivní výroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech

Additive manufacturing and simulations of foundry processes in foundry journals

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková

Z PRAXE

Articles oriented to practice

redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

97

S Z T U R C, P.

Využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla

Waste heat recovery in the steel mill for production of electricity and heat supply

3D tištěný model unašeče (materiál PMMA potažený voskem) a výsledný ocelový odlitek (s. 83)

Hliníkový odlitek, gravitační lití do písku, modelové zařízení realizováno pomocí 3D tisku z plastu, 3D tiskárnou EOS, materiál polyamid (s. 87)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport