{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

R oz h o v o r s ř e d i t e l e m Va ze b n í v ě z n i c e a ú s t a v u p r o v ý ko n z a b e z p e č o v a c í d e t e n c e B r n o p l k . M g r. D u š a n e m G á č e m

Rozhovory Interviews

ROZHOVORY

Rozhovor s ředitelem Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno plk. Mgr. Dušanem Gáčem

tovní adresa je: Vězeňská služba ČR, VVaÚpVZD, Brno, P. O. Box 99, 625 99 Brno-Bohunice. Je třeba uvést osobu, se kterou se věznice následně spojí. Jaký je další postup? Věznice se zkontaktuje s firmou a dle vnitřních předpisů a nařízení generálního ředitelství provede posouzení pracoviště z  hlediska bezpečnosti, prevence a náplně práce. Ve věznici se pravidelně schází odborná komise ředitele složená ze zaměstnanců-specialistů zdejší věznice vybírající vhodné uchazeče mezi vězni, kteří mají tzv. volný pohyb, jsou z bezpečnostního hlediska prověřeni a osvědčili se již při práci přímo ve věznici a kteří také absolvovali opuštění věznice za doprovodu zaměstnanců – speciálního pedagoga a vychovatele. Kterými právními předpisy se řídí zaměstnávání odsouzených? Zaměstnávání odsouzených se řídí zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a příslušnými nařízeními generálního ředitele VS ČR. Na to navazuje odměňování odsouzených, které je stanoveno nařízením vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Možnost zaměstnávání odsouzených ve slévárně na příkladu brněnské věznice Pokud by měla slévárna v Brně zájem o to, zaměstnat odsouzeného, koho má ve Vaší věznici kontaktovat a jakou formou? Firma, která by chtěla zaměstnávat odsouzené, se může na věznici obrátit telefonicky, nebo lépe písemnou formou, kde specifikuje požadavky na hledané pracovníky. V případě brněnské věznice je kontaktní osobou pro oblast zaměstnávání vězňů Bc. Jan Zich, tel.: 543 515  249, jzich@vez.brn.justice.cz. Poš-

108

Jsou zde zakotveny nějaké podmínky, které musí splňovat zaměstnavatel? Zaměstnávání odsouzených se týkají § 29–33 zákona 169/1999 Sb., kde je mj. uvedeno, že podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat, případně i postup při zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a způsob zvyšování jejich pracovní kvalifikace, jsou stanoveny ve smlouvě mezi věznicí a zaměstnavatelskou firmou. A odsouzený? K zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát, je dle zákona zapotřebí jeho souhlasu. V praxi jsme se však dosud nesetkali s tím, že by odsouzený takovou práci odmítl. Kromě finančního ohodnocení pro něj totiž znamená možnost návrhu na kázeňskou odměnu, a práce tak pro odsouzeného představuje důležitou motivaci. V neposlední řadě také rozšíření pracovní a odborné kvalifikace, což může znamenat zvýšení jeho síly na trhu práce po propuštění. Stává se také, že odsouzený po propuštění zůstane pracovat u firmy, která ho zaměstnávala po do-

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

bu výkonu trestu. Byla s ním spokojena a nabídla mu i nadále možnost u ní pracovat. Obecně můžeme říci, že zaměstnávání odsouzených je nedílnou pozitivní součástí v procesu resocializace vězněných osob a napomáhá jejich návratu do běžného života. Jak jste zmínil, smlouva se tedy uzavírá mezi věznicí a firmou, ne mezi odsouzeným a zaměstnavatelem. Ano, věznice tak vlastně působí jako zprostředkovatel práce. Na jak dlouhou dobu je možno smlouvu sepsat? Pravděpodobně nejvhodnější je uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Kdo zajišťuje vstupní prohlídku odsouzených? Je zajišťována ve věznici. Jedná se o konkrétní osoby, nebo počet osob? Jde o konkrétní odsouzené, ovšem v případě, že by daný vězeň nemohl do práce nastoupit, věznice zajistí náhradní osobu a firma se tedy nemusí obávat komplikací způsobených absencí pracovníka. V zájmu je rovněž poskytnout odsouzené s  delší dobou trvání trestu s ohledem na případné potřebné zaučení v práci. Existují nějaká omezení týkající se pracovní doby a úvazku? Záleží na dohodě a na potřebách subjektu; je možné využít jakoukoli formu úvazku, ale firma musí zvážit, zda by se jí zaměstnávání na zkrácený úvazek vyplatilo. Lze využít i např. třísměnný provoz, noční směny apod. Která smluvní strana zajišťuje potřebná pojištění osob a školení BOZP? Jak je uvedeno v § 30, odst. 2 zmíněného zákona 169/1999 Sb., při vytváření podmínek k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních a hygienických předpisů má jiný subjekt stejné povinnosti, jaké by měl podle zvláštních právních předpisů vůči svým zaměstnancům v pracovním poměru. Kdo zajišťuje pracovní oděv? Záleží na dohodě a také na náročnosti provozu. Co vše musí potenciální zaměstnavatel zabezpečit? Musí zajistit dopravu do místa. S věznicí se vždy dohodne konkrétní doba vyzvednutí odsouzených „na bráně“, aby nedocházelo k časovým kolizím.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport