{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Ch. Fourberg – L. Pacal – S. Ivanov – D. Hošák – M. Lubojacký

Průběh tisku se sám o sobě neodlišuje od zavedeného furanového procesu. Při tomto se písek obohacený o aktivátor klade ve vrstvách o síle např. 0,25–0,30 mm a následně je potištěn furanovým pojivem. Vytvrzování proběhne samovolně. Tento postup se opakuje vrstvu po vrstvě, dokud není vyrobena požadovaná forma. Na práškovém loži pak dochází k dotvrzování, než je odstraněn nevyužitý písek. Až 30 % tohoto písku může být znovu použito bez kvalitativních omezení. Stavební díly projdou druhým vytvrzením v peci, než jsou připraveny k odlévání.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Výhody Klasické furanové systémy pro 3D tisk neumožňují opětovně použít písek nevyužitý při tisku. Tuto nevýhodu se díky nově vyvinutému pojivovému systému podařilo výrazně snížit. Nasazení furanového pojiva a aktivátoru od Hüttenes-Albertus nabízí výhody, které přehledně uvádí tab. III. Na obr. 6 jsou pak zachycena jádra vyrobená 3D tiskem s furanovou pryskyřicí.

3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group

Obr. 5. Průběh furanového procesu pro 3D tisk písku

Tab. III. Výhody nasazení furanového pojiva a aktivátoru od Hüttenes-Albertus Výhody

nevýhody

+ snížení nákladů za pojivo a písek

+ omezení odpadu písku a nákladů za likvidaci

− rychlé vytváření plynů

+ zjednodušení regenerace písku

+ regenerace písku až 30 %

− při vyšších teplotách mohou klesat pevnosti

+ dlouhá skladovatelnost aktivá+ jednodušší vyjmutí dílů toru a pískové směsi + zlepšení závěrečného opracování

+ mnohostranné možnosti použití

+ dobré vlastnosti pevnosti bezprostředně po tisku

+ je možné použít pro většinu slitin

+ cenově výhodné materiály

+ není potřeba žádné následné opracování

+ samovytvrzující

+ bezproblémové vyjmutí jádra

– možný průnik kovu − pojivo klasifikováno jako toxický materiál

− recyklace písku je náročná

Obr. 7. Průběh skořepinového lití s pískovým 3D tiskem

Tab. IV. Výhody a nevýhody 3D tisku se skořepinovým pískem Výhody

Obr. 6. Příklad jader vyrobených 3D tiskem s furanovou pryskyřicí

3D tisk písku se s ko ř e p i n ov ý m p í s ke m (o b r. 7, t a b. I V, o b r. 8)

Obr. 8. Příklad jader vyrobených 3D tiskem metodou shell

100

nevýhody

+ komplexně předobalený písek

+ výborná povrchová kvalita především u oceli a železa

− nízká pevnost za syrova 180 N/cm²

+ enormní pevnost až 1000 N/cm²

+ kompletní recyklace nespojeného písku

− vyšší náklady za písek

+ možnost tisku dutých struktur + možné velmi tenké vrstvy

+ velmi dlouhá životnost písku a forem

3D tisk písku s anorganikou (o b r. 9, t a b. V, o b r. 1 0 a 1 1)

Obr. 9. Průběh anorganického procesu pro 3D tisk písku

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

− komplexní konečné opracování − relativně vysoký podíl pojiva (5 hmot. %)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport