{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 3

VÝZVA – PŘIHLÁŠKA PŘEDNÁŠEK 54. slévárenské dny® Brno 7.– 8. 11. 2017

ROZSAH PŘEDNÁ ŠK Y A CENA odborná přednáška: komerční přednáška: komerční přednáška:

Z A M ĚŘ EN Í J ED N OT L I V ÝCH S EKCÍ A JE JICH ODBORN Í GAR A N T I sekce formovacích směsí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. sekce ekonomická: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. sekce technologická: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. sekce neželezných kovů a slitin: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D. sekce výroby oceli na odlitky a ingoty: Ing. Martin Balcar, Ph.D. sekce litin: doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.

20 min 10 min 20 min

zdarma 5 000 Kč + DPH 10 000 Kč + DPH

TERMÍNY do 10. 5. 2017 zaslat organizačnímu garantovi 54. slévárenských dnů® základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory); do 30. 6. 2017 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 54. slévárenských dnů®; do 15. 9. 2017 zaslat organizačnímu garantovi 54. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

KO N TA K T Y Organizační garant 54. slévárenských dnů® doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. tel./fax: +420 541 142 656, mobil: +420 737 542 333 zadera@fme.vutbr.cz

Česká slévárenská společnost Mgr. František Urbánek tel./fax: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport