{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

Aditivní v ýroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech

Prace Institutu Odlewnictwa, 55, 2015, č.1, s. 23–29 Fyzické účinky Coriolisovy síly mohou převýšit účinky síly odstředivé. Směr Coriolisovy síly má za následek asymetrii neinerciálního referenčního systému. Rozumným přístupem u složitějších systémů odlévání je simulace na počítači (Flow-3D). Velmi dobře reprodukuje reálné experimenty. Její výsledky usnadní úpravy systému, aby se zajistilo stabilizované plnění formy s jednoznačně definovaným směrem (text i anglicky).

Úvahy o konstrukci jader a forem vyrobených 3D tiskem Design Considerations for Three Dimensional Printed Cores and Molds WOODS, K., RAVI, S. Transactions AFS, 123, 2015, s. 169–176 Jsou předloženy výsledky zkoušek zaměřených na různá hlediska, která je nutno respektovat při výrobě formy, resp. jádra, 3D tiskem. Shrnuty možnosti a přednosti 3D tisku. Popsán postup přípravy výroby, využití možnosti umístění 3D modelu s jakoukoliv orientací, umístění nálitků a průduchů a další aspekty (viz Modern Casting, 2015, č. 5, s. 24, výtah). Výzkum procesních parametrů obalované písčité směsi vytvrzované 3D světlem v postupu rapid casting An Investigation into Processing Parameters for 3D-Light Cured Sand Used in Rapid Casting DERRICK, S., RAMRATTAN, S., KONKEL, M. Transactions AFS, 123, 2015, s. 201–207 Studie se zaměřila na dva procesní parametry – teplota formy a doba expozice – ve způsobu výroby forem a jader, který využívá hybridní výrobu metodami

Výroba základních modelů pro lití do pískových forem Izgotovlenije master-modelej dlja liťja v pesčatyje formy SELEZNEV, V. A. Litejnoje Proizvodstvo, 2014, č. 6, s. 37–40 Pojednává se o inovačních technologiích vypracování základních modelů pro slévárny. Technologie počítá s vývojem 3D modelů budoucích odlitků na základě integrovaných konstrukčních a technologických systémů a s výrobou základních modelů z plastu postupem 3D tisku pro následné odlévání těchto odlitků do pískových forem. Simulace objemu a rozdělení vzduchu strženého taveninou do zkušební formy pro lití pod tlakem Symulacja ilosci i rozmieszczania powietrza zamknietego wewnatrz cieklego metalu w testowej formie cisnieniowej MALYSZA, M. aj. Prace Institutu Odlewnictwa, 55, 2015, č. 4, s. 21–31 Úvodem pojednáno o požadavcích kladených na formy pro tlakové lití. Dále se rozebírají přednosti použití počítačové simulace procesu tlakového lití jako pomůcky při návrhu konstrukce formy. Příspěvek analyzuje chování okolního ovzduší za podmínek tlakového lití. Pro simulaci procesu se použil program Flow-3D. Výsledky se vizualizovaly jak pro formu se stupňovitou injektovou větrací vložkou, tak bez ní (text i anglicky). Vypracování podkladů difuzního mechanizmu sušení keramických forem Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy SZEPANIAK-LALEWICZ, K., WOŠ, M. Prace Institutu Odlewnictwa, 55, 2015, č. 4, s. 67–77 Cílem prací bylo sestavení matematického modelu a jeho použití pro numerickou analýzu procesu sušení vícevrstvých keramických forem. Numerická analýza v programu FLOW-3D má později sloužit jako nástroj ve vývoji optimální metody sušení zmíněných forem pro přesné lití slitin titanu. Popsán navržený 2rozměrný model a jeho použití (text i anglicky).

Příklady 3D technologie ve slévárenských procesech, snížení spotřeby kovu v odlitcích Primery 3D-technologiji v litejnych processach, sniženije metallojomkosti otlivok DOROŠENKO, V. S. Liťje i Metallurgija, 82, 2016, č. 1, s. 34–39 Je popsána konstrukce odlitků vyrobených technologií 3D tisku. Popsány jsou také některé nové postupy této technologie a materiály používané pro aditivní RP. Dále jsou uvedeny konkrétní příklady odlitků vyrobených 3D tiskem a pojednáno o jeho výhodách a perspektivách. 3D tisk – možná alternativa k technologiím odlévání, tváření a obrábění? FOUSOVÁ, M. aj. Slévárenství, 64, 2016, č. 5–6, s. 173–175 V práci je charakterizován materiál připravený postupem SLM, popsán postup výrobního procesu, konstrukce a funkce tiskárny pro 3D tisk. Cílem práce bylo prokázat, zda je technologie 3D tisku schopna nahradit technologie konvenční při zachování požadovaných vlastností výrobků. Jsou uvedeny podmínky, průběh zkoušek a vyhodnoceny výsledky. Zvláštnosti navrhování spékaných furanových forem Osobennosti projektirovanija sintezirovannych furanovych form OZEROVA, Je. S. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 11, s. 8–10 Výčet a stručný popis jednotlivých kroků při výrobě pískové formy z furanové formovací směsi spékáním 3D tiskem. Pojednává se také o perspektivách této technologie z hlediska vývoje vhodných směsí z domácích surovin a provozního využití. Vývoj procesu lití pásových odlitků z hliníkových kompozitních materiálů – numerická simulace a praktické zkoušky Prozessentwicklung des Giessens von bandförmigen Aluminium-Verbundwerkstoffen – Numerische Simulation und praktische Prüfungen HEUGENHAUSER, S., KASCHNITZ, E., SCHUMACHER, P. Giesserei-Rundschau, 63, 2016, č. 9–10, s. 222–230 Ke zkouškám sdruženého lití slitin Al při různých parametrech bylo zkonstruováno speciální licí zařízení umožňující poloplynulé odlévání kompaundních desek. Zjišťovalo se, jak určité parametry lití ovlivňují pásmo spojení. Pro hlubší pohled do tepelných poměrů pásma spojení materiálů byl sestaven úplný 3D

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

95

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Kapacita absorpce tepla a degradace pojiva jader vyrobených 3D tiskem zkoumaná inverzní Fourierovou tepelnou analýzou Heat Absorption Capacity and Binder Degradation Characteristic of 3D Printed Cores Investigated by Inverse Fourier Thermal Analysis SVIDRÓ, J. T. aj. Transactions AFS, 123, 2015, s. 135–143 Popsána průkopnická metoda, která umožňuje stanovení nových termofyzikálních vlastností a vlastnosti přestupu tepla různých typů formovacích materiálů. Je založena na měření teploty uvnitř jádra kulatého tvaru vyrobeného 3D tiskem. Výsledky se vyhodnocovaly speciálním použitím inverzní Fourierovy tepelné analýzy. Popis podmínek a průběhu prací, vyhodnocení výsledků.

RP (kombinace aditivní a subtraktivní výroby). Při postupu se obalovaná směs vytvrzuje po vrstvách metodou nazvanou 3D-Light Cured Sand (LCS – 3D vytvrzování směsi světlem). Práce navazuje na předchozí výzkum v této oblasti (viz Transactions AFS, 2014, s. 201). Jsou uvedeny podmínky a průběh prací.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport