{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Aditivní v ýroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech

Uplatnění 3D technologie stereoskopické vizualizace ve výrobě odlitků Application of 3D stereoscopic visualization technology in casting JINWU, K. aj. China Foundry, 11, 2014, č. 4, s. 308–313 Vysvětlena podstata stereoskopie (prostorového vidění) a možností jeho využití. Uplatňuje se v řadě oblastí, z nichž některé lze využít i ve výrobě odlitků, např. 3D skenování, rozmanité softwary pro 3D konstrukci a software, jako AutoCAD, UG, Pro/e, Solidworks apod., pro 3D modelování, stejně jako pro topografické postupy. Nové trendy v technologii formování ŠLAJS, J. Slévárenství, 62, 2014, č. 11–12, s. 428–431 Krátce popsána současná situace v českých slévárnách, kterým chybí kvalifikovaní pracovníci. Technologie 3D tisku nabízí možnost výroby forem a jader bez modelů. Uvedeny její přednosti – výroba forem bez nutnosti výroby modelového zařízení, částečné řešení problémů s nedostatkem zmíněných pracovníků, příspěvek k dalšímu vývoji slévárenské technologie. Předpověď tažnosti při přetržení založená na simulaci jako kritérium poškození tenkostěnných konstrukčních součástí odlévaných tlakovým litím Simulation-based prediction of the fracture elongation as a failure criterion for thin-walled high-pressure die casting components THOMA, Ch. International Journal of Metalcasting, 8, 2014, č. 4, s. 47–54 Představen nový přístup k předpovědi kvality tlakových odlitků. Je založen na korelaci dat získaných simulací s hodnotami mechanických vlastností odvozených ze zkoušek pevnosti (Flow-3D, MATLAB). Numerická simulace a praktické zkoušky sdruženého odlévání slitin hliníku Numerische Simulation und praktische Versuche zum Verbundgießen von Aluminiumlegierungen HEUGENHAUSER, S. aj. Giesserei, 102, 2015, č. 3, s. 40–42, 44–47 Ke zkouškám sdruženého lití slitin Al při různých parametrech bylo zkonstruováno speciální licí zařízení umožňující poloplynulé odlévání kompaundních de-

94

sek. Zjišťovalo se, jak určité parametry lití ovlivňují pásmo spojení. Pro hlubší pohled do tepelných poměrů pásma spojení materiálů byl sestaven úplný 3D model FEM (FLOW-3D), kterým lze co nejpřesněji simulovat reálný proces odlévání. Popis prací. Zkoušení 1-2-3: Materiál budoucnosti: 3rozměrné formy vyrobené tiskem pro zlepšení potenciálu slitin titanu Testing 1-2-3: Material of the Future: 3-D Printed Molds Improve Titanium Castings Potential Modern Casting, 105, 2015, č. 4, s. 32–35 Podstatný výtah z příspěvku RAVI, S.; THIEL, J., Transactions AFS, 2014, s. 161. Cílem výzkumu a vývoje byla receptura a ověření vhodnosti nátěru nereagujícího s titanem, vývoj postupů a materiálů pro odlévání titanu do forem vyrobených 3D tiskem, tak aby se minimalizovala tloušťka vrstvy alfa fáze obohacené kyslíkem. Výzkum se zaměřoval na použití 3D tisku, ale vyvinutá technologie se dá využít i u výroby konvenčních forem. Úvahy o konstrukci jader a forem vyrobených 3D tiskem Design Considerations for 3-D-Printed Cores and Molds. WOODS, K., RAVI, S. Modern Casting, 105, 2015, č. 5, s. 24–29 Jsou předloženy výsledky zkoušek zaměřených na různá hlediska, která je nutno respektovat při výrobě formy, resp. jádra, 3D tiskem. Shrnuty možnosti a přednosti 3D tisku. Popsán postup přípravy výroby, využití možnosti umístění 3D modelu s jakoukoliv orientací, umístění nálitků a průduchů a další aspekty (podstatný výtah z přednášky na 119. SSK). 3rozměrné formy vyrobené tiskem pro odlévání titanu 3D-gedruckte Formen für Titanguss-Anwendungen RAVI, S., THIEL, J. Giesserei-Praxis, 66, 2015, č. 7+8, s. 351–359 Cílem výzkumu a vývoje byla receptura a ověření vhodnosti nátěru nereagujícího s titanem, vývoj postupů a materiálů pro odlévání titanu do forem vyrobených 3D tiskem, tak aby se minimalizovala tloušťka vrstvy alfa fáze obohacené kyslíkem. Výzkum se zaměřoval na použití 3D tisku, ale vyvinutá technologie se dá využít i u výroby konvenčních forem. Popis prací (přetisk z Transactions AFS, 2014, s. 161).

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Výroba pískové formy s diferencovanou pevností tiskem po vrstvách O poslojnom pečataniji pesčatoj formy s differencirovannoj pročnosťju DOROŠENKO, V. S. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 4, s. 19–25 Popsán princip různých postupů výroby formy ze sypkých směsí. Podstatou nového postupu je nanášení vrstev sypké suché směsi na model z ledu, který slouží jako zdroj jejího zvlhčení. Popsána úprava formovací směsi, její vlastnosti, technologie 3D, výroba ledového modelu apod. Shrnuty možnosti použití tohoto postupu formování. 3D tisk: turbo pro slévárenské procesy všeho druhu 3D-Druck: Turbo für Gussprozesse aller Art EDERER, I. Giesserei-Rundschau, 62, 2015, č. 7–8, s. 174–181 Popsán princip tohoto aditivního postupu. Jsou zdůrazněny výhody a všestrannost jeho použití. V oblasti slévárenské výroby je pozornost věnována výrobě pískových forem, kombinaci jader vyrobených tímto postupem s jádry vyrobenými konvenčně, rozměrové přesnosti vytavitelných modelů vyrobených 3D tiskem pro přesné lití a výhodám postupu pro přesné lití. Uvedeny konkrétní příklady použití, např. rekonstrukce hlav válců pro automobilového veterána. Odlévání tenkostěnných hliníkových odlitků do písčito-sádrových forem na vyplavitelný model z plastické hmoty PLA Liťje v pesčano-gipsovyje formy tonkostennych otlivok iz Al-splavov s vyplavljajemoj modeľju iz PLA-plastika IZOTOV, V. A. aj. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č. 5, s. 15–17 Je popsána technologie přesného lití uvedených odlitků do sádrové formy s vyplavitelným modelem a pískovým jádrem. Jako materiál modelů se použila plastická hmota PLA a modely se vyráběly 3D tiskem. Nová technologie je alternativou stávajících technologií. Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky. Experimentální ověření simulace odstředivého lití do keramických forem Doswiadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odšrodkowego w formach ceramicznych LEŠNIEWSKI, W., WIELICZKO, P., MALYSZA, M.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport