{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

Aditivní v ýroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech

Literární přehledy Literary overviews

Aditivní v ýroba, 3D tisk, n u m e r i c ké m o d e l ová n í a s i m u l a c e s l évá r e n s k ýc h p r o c e s ů ve s l évá r e n s k ýc h časopisech

Numerická simulace odstředivého lití trub v programu Flow3D Numerische Simulation des Schleudergießens von Rohren mit Flow3D KASCHNITZ, E., TSCHENETT, H., SATLOW, R. Giesserei-Rundschau, 59, 2012, č. 9–10, s. 238–241 Na základě komerčního programu Flow3D byl vypracován numerický model, který umožňuje simulaci procesu horizontálního odstředivého lití trub (GJS) postupem „de Lavaud“. Kromě výpočtu obvyklých parametrů – rozdělení teploty, rychlosti a tlaku v tavenině bere model v úvahu relativně rychlou rotaci a pomalejší axiální pohyb kovové formy. Popsány podmínky a průběh práce. Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské technologii DRÁPELA, M. Slévárenství, 61, 2013, č. 5–6, s. 196–197 Pojednáno o digitálních technologiích a možnostech jejich využití ve slévárenství – 3D modelování k posouzení funkčnosti, mezních stavů namáhání a výrobní technologie umožňující současně zhotovení fyzického dílu metodami AF (Additive Fabrication) nebo 3D optické měření. Představeny AF technologie firmy Stratasys a jejich využití v lití do pískových forem a pro přesné lití. Dále je popsána funkce a možnosti využití 3D skeneru firmy GOM.

Modelování procesu grafitizačního očkování Modelirovanije processa podnego modificirovanija ČAJKIN, V. A., ČAJKIN, A. V., VOĽNOV, I. N. Litejščik Rossiji, 2011, č. 1, s. 13–17 Popsáno následné očkování oceli a litiny ve formě jemným dispergovaným práškovým křemíkem a grafitem s přísadou sloučenin Mg. Proces očkování se modeloval programem Flow-3D. Použitím směsného modifikačního prostředku MKMg 19 se odstranila zákalka (v litinových odlitcích ve slévárně firmy OAO AutoVAZ) a snížily se staženiny v ocelových odlitcích (ve slévárně firmy OAO „Čebodarskij agregatnyj zavod“). Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí softwaru ProCAST HERMAN, A. aj. Slévárenství, 61, 2013, č. 9–10, s. 322–325 Pojednává se o technologických opatřeních, která minimalizují či zcela předcházejí deformacím voskových modelů tepelných štítů plynových turbín odlévaných postupem přesného lití. Jsou předloženy výsledky zkoušek – měření modelů koordinátografem, 3D laserovým skenerem a simulace na počítači (ProCAST). Možnosti tisku Printing Possibilities WETZEL, S. Modern Casting, 103, 2013, č. 12, s. 29–32 Poukázáno na rostoucí význam využití 3D tisku (nazývaného také aditivní výroba – Addition Manufacturing) a na základě zkušenosti z výrobní praxe pojednáno o jeho výhodách a nevýhodách. Zmírňování vad způsobených planem v odlitcích odlévaných do pískových forem vyrobených 3rozměrným tiskem Mitigating gas defects in castings produced from 3D printed molds

SNELLING, D. A. aj. International Foundry Research (Giessereiforschung), 66, 2014, č. 2, s. 30–36 Pojednáno o příčinách zvýšeného vývinu plynu při odlévání do pískových forem vyrobených 3D tiskem. Cílem popsaných prací bylo mírnit tato omezení ve využití tohoto efektivního postupu výroby forem. Zaměřeno na vlivy doby vytvrzování a teploty na zbytkový obsah pojiva před odléváním. Uvedeny podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky. Vývoj procesu 3D tisku ze směsí s anorganickým pojivem Prozessentwicklung für das 3D-Drucken mit anorganischen Formstoffsystemen RAMAKRISHNAN, R. aj. Giesserei-Rundschau, 61, 2014, č. 5–6, s. 152–161 Jsou uvedeny základní rozdíly mezi výrobou forem a jader postupem 3D tisku ze směsí s organickým a anorganickým pojivem a parametry procesu 3D tisku ze směsi s anorganickým pojivem (práškový křemičitan sodný), které ovlivňují jakost forem a jader. Anorganické pojivo se během výroby aktivuje tepelně. U zkušebních válečků se zjišťovala pevnost a fluidní migrace. Popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků. Hodnocení polymerů na 3D tisk EPC modelů pro přesné lití Evaluation of 3D Printed Polymers for Investment Casting Expendable . Patterns SEALS, M. E. aj. . Transactions AFS, 122, 2014,.s. 145–159 Cílem práce bylo hodnocení materiálů používaných na výrobu EP modelů postupem 3D tisku (additive manufacturing). Hodnotilo se pět materiálů – nylon 11, fotopolymer vytvrditelný teplem (termoset), epoxidová pryskyřice, ABS (acrylonitrid butadien styren) a PMMA (polymetylmetakrylát). Popis podmínek a průběhu prací, vyhodnocení výsledků. 3rozměrné formy vyrobené tiskem pro odlévání titanu Three Dimensional Printed Molds for Titanium Casting Applications RAVI, S., THIEL, J. Transactions AFS, 122, 2014, s. 161–170 Cílem výzkumu a vývoje byla receptura a ověření vhodnosti nátěru nereagujícího s titanem, vývoj postupů a materiálů pro odlévání titanu do forem vyrobených 3D tiskem, tak aby se minimalizovala tloušťka vrstvy alfa fáze obohacené kyslíkem. Výzkum se zaměřoval na použití 3D tisku, ale vyvinutá technologie se dá využít i u výroby konvenčních forem. Popis prací.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

93

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Stále rychlé, ale znamenající mnohem více než jen prototyping Still Rapid, but Much More than Prototyping BROOKS, R. Foundry, 120, 2012, č. 3, s. 16–18 Poukázáno na rostoucí význam využití 3D tisku (nazývaného také aditivní výroba – Addition Manufacturing) a podán přehled nabídky poradenských služeb Americké firmy Wohlers and Associates Inc. s celosvětovou působností.

Numerické modelování procesu sklopného lití slitin gamma-TiAl Numerical modelling of the tilt casting process for gamma-TiAl alloys WANG, H. aj. Foundry Trade Journal, 187, 2013, č. 3705, s. 150–157 Je předložen nový 3D výpočetní model založený na greenwichském kódu PHYSICA, který má pomoci s řešením procesu plnění formy proti sobě jdoucích proudů taveniny a plynu při současném plnění a tuhnutí při sklopném lití uvedeného materiálu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport