{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

ADITIVNÍ V ÝROBA

I . Š p i č k a – T. Ty k v a A d i t i v n í v ý r o b a a a u to m a t i z a c e v e s l é v á r e n s t v í

Díky redukci předvýrobních etap se značně zkracuje čas mezi konstrukčním návrhem a finálním výrobkem. Vlastnosti zařízení pro aditivní výrobu umožňují přímé napojení konstrukčního softwaru, který umožňuje přímé 3D modelování. To vede k přímému propojení konstrukční, ověřovací a výrobní fáze. Námitkou by mohlo být to, že podobné výhody má i využití CNC strojů při třískovém obrábění, ale porovnání těchto dvou technologií vede k závěru, že při CNC obrábění vždy bude docházet ke vzniku odpadu, který je započítáván do nákladových položek a musí být recyklován, zatímco u aditivní technologie je spotřebovaný materiál téměř zcela využit ve finálním výrobku. Na obr. 2 je znázorněno pole, ve kterém je možné zvyšovat komplexnost dodávek, případně diverzifikovat produkt na základě specifických požadavků odběratelů, a to aniž by byly výraznějším způsobem navyšovány jednotkové náklady výroby. Toto však platí jen pro aditivní výrobu, neboť u výroby konvenční se při požadavku na vyšší komplexnost dodávky či diverzifikaci produktu na základě požadavků odběratele téměř vždy zvyšují výrobní náklady, případně je diverzifikace zcela nemožná (obr. 2).

Jak bylo uvedeno, důležitost aplikace nástrojů aditivní výroby si uvědomuje i Česká republika, přinejmenším v dokumentu Národní RIS3 strategie v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, kde se doslova uvádí, že v problematice nových a progresivních technologií je třeba provádět výzkum a vývoj zdokonalených a nových technologických postupů, principů a procesních parametrů pro všechny základní strojírenské výrobní technologie. Na tento trend reaguje například i Česká slévárenská společnost podporou vzniku nové (či staronové) odborné komise. Jedná se konkrétně o Komisi pro informatiku a automatizaci, která by měla v prvním pololetí roku 2017 začít vyvíjet aktivity, které právě i s problematikou aditivní výroby úzce souvisejí. Její hlavní náplní je průběžná reakce na rozvoj informačních technologií v oblasti řízení ve světě. To přináší právě zvýšené nároky na konkurenceschopnost českého slévárenství. Světové slévárenství uplatňováním moderních informačních a řídicích systémů bude dosahovat významných úspor v oblasti pracovních sil a dále optimalizací a plánováním výroby sníží přímé výrobní náklady. Aby české slévárenství udrželo konkurenční potenciál, bude nuceno výrazněji využívat možnosti, které moderní informační a řídicí systémy v praxi poskytují. Právě aplikace aditivní výroby je podmíněno efektivním využíváním těchto technologií. L i t e ra t u ra

Obr. 2. Náklady při změně požadavku na komplexnost dodávky, případně při požadavku na diverzifikaci produktu Fig. 2. Costs involved in changing the requirement for complexity of the delivery or in case of a request for the product diversification

Z ávě r Mimo vymezení nástrojů a možností aditivní výroby je také akcentována nutnost jejího zahrnutí do podnikových plánů, a to nejen v oblasti slévárenství. Je nutné počítat s trendy v oblasti slévárenství, se stále častějším požadavkem odběratelů na vysokou míru komplexnosti dodávek, specifické požadavky na úrovni kusové, resp. projektové výroby, a zároveň s tlakem na kvalitu a cenu, která by spíše odpovídala velkosériové či hromadné výrobě. Tento zdánlivě až rozpor může pomoci překonat právě aplikace nástrojů aditivní výroby a v některých oblastech, kam spadá například i slévárenství, se aplikace uvedeného stane nutností.

80

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

[1] Když inteligentní výroba a aditivní technologie začnou „žít“ spolu… Technický týdeník [online]. [vid. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.technickytydenik.cz/rubriky/ archiv- technik/kdyz-inteligentni-vyroba-a-aditivni-technologie-zacnou-zit-spolu_33678.html. [2] Slovník pojmů pro 3D tisk kovů. LASCAM systems [online]. [vid. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www.lascam. cz/produkty/3d-tisk-sintering/slovnik-pojmu-pro-3d-tisk-kovu/. [3] Aditivní výroba dobývá průmysl. Technika a trh [online]. [vid. 2017-02-28]. Dostupné z: https://www.technikaatrh. cz/obrabeni/aditivni-vyroba-dobyva-prumysl. [4] Aditivní výroba a 3D tisk vyžadují přesnost na úrovni CNC. 17/02/2014. Control Engineering Česko [online]. [vid. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.controlengcesko. com/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/aditivni-vyrobaa-3d-tisk-vyzaduji-presnost-na-urovni-cnc/. [5] PLASTICPORTAL.EU. Studie proveditelnosti a výroba výstřiků z termoplastů, 2. část. www.plasticportal.eu [online]. [vid. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www. plasticportal.eu/cs/studie-proveditelnosti-a-vyroba-vystriku-z-termoplastu- 2-cast/c/4058. Recenzenti | Peer-reviewers: Ing. Jan Šlajs prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport