{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

U M ĚLECK É O DL I TK Y l BL AHOPŘE J EM E l V ZP OM Í N Á M E

Jiří Fošum l Jaroslav Šenberger

Votrubovo zvonařství dodává zvony včetně závěsu – hlavy z dubového dřeva, kování třmenů a srdce z kované měkké oceli (u vyškovského kováře Jakuba Hyláka), podle přání zákazníka zařizuje i automatické elektrické zvonění a provádí konečnou montáž ve zvonici. Z mnoha zvonů umístěných do zvoniček, zvonic, kaplí a kostelů po celé České republice, můžeme zmínit např. zvon Petr Vok pro Soběslav, zvony pro kostely v Řípci a Dolním Bukovsku v jižních Čechách, zvon Mistra Jana pro pražskou Betlémskou kapli, kolekci zvonů pro kostel sv. Anny v Kuklenách – Hradci Králové (211, 125, 22 kg a dva hodinové cimbály), z loňského roku dva zvony pro kostel v Ratajích u Bechyně, zvon pro hradní kapli vodního hradu Švihov a zatím nejtěžší pro kostel sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové (341 kg). Mimořádným činem bylo odlití zvonu na památku pátera Engelmara ze Svitav, zvaného Anděl z Dachau, který zde zemřel při obětavé pomoci spoluvězňům. Největší vzdálenost putoval zvon z Myslkovic do města Aldan u Jakutska na ruské Sibiři. V r. 2016 také realizoval zvon dle původní výzdoby z r. 1729, který byl zabaven během 1. světové války. K 650. výročí první písemné zmínky o obci Myslkovice připravuje Michal Votruba nový bronzový zvon do místní zámecké věže. Akustiku zvonů řeší, jak je obvyklé, návrhem a výpočtem zvonového žebra. Při řešení těchto výpočtů se nemůže, na rozdíl od příslušníků rodových zvonařských dynastií, řídit sdílením výrobního tajemství z otce na syna, ale jen svými pracně získávanými zkušenostmi. Podle požadavků zákazníků dává hotové zvony kolaudovat diecézním kampanologem či externími znalci. Zvony z Myslkovic určené pro mimořádné sakrální účely bývají požehnány při slavnostním zavěšování do zvonice významnými církevními hodnostáři, jako českobudějovický a královéhradecký biskup či převor břevnovského kláštera. V minulosti odléval v Myslkovicích či v Sezimově Ústí i menší umělecké odlitky v podobě bust, reliéfních plaket, klepadel, sošek apod., ale pro současný rostoucí zájem o další zvony předává tyto zakázky svému spolužákovi. Vždyť kapacita našich věží po dvou světových válkách není zvony naplněna ani ze tří čtvrtin. A tak má Michal Votruba do budoucna o práci a rozvoj svých zvonařských kvalit postaráno.

72

Blahopřejeme Congratulations

85 let Ing. Jan Rous, CSc. * 27. ledna 1932 Gratulujeme! 50 let doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. * 28. února 1967 Gratulujeme!

Vzpomínáme Commemorations

Vzpomínka na prof. Ing. Luďka Ptáčka, CSc. Za spolupracovníky a přátele Jaroslav Šenberger

Ing. Luděk Ptáček, CSc.

Před 10 lety se dne 15. února 2007 v brněnské obřadní síni rozloučil profesor Karel Stránský za přátele a širokou odbornou společnost s profesorem Luďkem Ptáčkem. Profesor Ptáček se narodil v roce 1935 ve Svratce-Cikánce v okrese Žďár nad Sázavou. V roce 1941 nastoupil povinnou školní docházku na obecné škole ve Svratce. Středoškolské studium

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

zakončil maturitou v roce 1953. V letech 1953 a 1954 pracoval v Poldině Huti SONP Kladno v kovárně jako dělník. Odtud nastoupil v roce 1954 vysokoškolské studium na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Po čtyřletém studiu přešel na slévárenskou specializaci Energetické fakulty VUT v Brně, kterou zakončil v roce 1959. Již během studia byl zaměstnán jako asistent u profesora Františka Píška na katedře nauky o materiálu. V roce 1963 nastoupil u prof. Píška jako odborný asistent. V letech 1961 až 1964 absolvoval postgraduální kurz na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1976 zakončil vědeckou aspiranturu obhájením kandidátské dizertační práce. V roce 1984 byl jmenován docentem pro obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. V roce 1991 byl ustanoven do funkce vedoucího tehdejší katedry nauky o materiálu. V letech 2000 až 2003 vedl celý ústav materiálového inženýrství jako jeho ředitel. Během svého působení na vysoké škole byl pověřen vybudováním laboratoří nedestruktivní kontroly materiálů a laboratoří rentgenové strukturní analýzy. Podílel se na projektu zřízení a provozu Ústředního defektoskopického střediska ministerstva školství, které delší dobu sám vedl. V roce 1993 byl v Polské republice jmenován mimořádným profesorem Vysoké školy inženýrské (dnešní Polytechniky Opolské) v Opolí. Profesor Ptáček se podílel na řešení řady grantových projektů i významných úkolů pro průmysl. Byl vedoucím a spoluřešitelem dvanácti státních, fakultních a rezortních výzkumných úkolů. Prof. Ptáček má za sebou bohatou publikační činnost – více než 130 odborných publikací včetně řady článků v časopise Slévárenství a spoluautorství na dvoudílné publikaci Nauka o materiálu. Aktivně také působil ve výborech vědeckých společností, jmenovitě České společnosti pro nové materiály a technologie, České nedestruktivní společnosti a České slévárenské společnosti. Odchodem profesora Ptáčka ztratila česká odborná veřejnost nejen vysoce erudovaného odborníka a pedagoga, ale také skromného, obětavého a charakterního člověka, který měl rád své spolupracovníky i svou práci a získal si srdce celé řady našich čtenářů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport