{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

Ludvík Mar tínek l Mar tin Kroužil

3. Cíle, tedy přesněji výzvy, a to nejen pro Českou republiku, ale především pro každého pečlivého čtenáře, publikace rozhodně dosahuje. Jedná se o výzvu, ale i o návod (a to poměrně přesný až detailní), jakým způsobem lze obstát v následujících letech v rychle se měnících podmínkách podnikání, ostatně i v životě samém. Je až zarážející, v tom dobrém slova smyslu, jak lze pro čtenáře zcela srozumitelně formulovat otázky (i odpovědi) spojené s automatizací, robotizací, digitalizací atd., tedy s pojmy, které začínají hýbat světem. Přestože je v názvu publikace uveden průmysl, tak celá řada podkapitol směřuje ke komplexnímu pohledu na to, jak budoucí změny ovlivní celou naši společnost. 4. Závěrem mi dovolte ještě jednou zdůraznit vedoucí roli prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr. h. c., protože to byl především on, který si vybíral členy svého týmu a také to byl hlavně on, kdo formuloval pro svůj tým takové zadání, aby dokázalo vystihnout celou šíři práce tak, aby ji bylo možno předložit čtenářům ve čtivé a srozumitelné podobě. Doporučení bych měl celou řadu, tedy kromě toho, že je více než žádoucí si tuto publikaci pečlivě prolistovat. Jsou tu rovněž pasáže vhodné k zamyšlení, jako třeba ty uvedené na s. 37 a 38, které pojednávají o úrovni digitální zralosti firem. Závěrem tedy jednoznačně doporučuji tuto publikaci ke studiu všem těm, kteří mají zájem nejen o svoji vlastní budoucnost, budoucnost svých firem, ale i všem, kteří se chtějí spolupodílet na budoucím rozvoji naší společnosti, případně i těm, kteří chtějí „pouze vědět“.

Obr. 2. Neopracovaný odlitek hlavy K. V. Klíče

pren N 1522) a posléze vyhotoven voskový model požadované tloušťky. Samotný odlitek byl vyroben metodou voskového vytavitelného modelu a samonosné skořepiny a svařením jednotlivých částí. Drobné vady byly odstraněny zavařováním, cizelováním, patinováním a závěrečným konzervováním povrchu. A kdo je tedy konečně ten čtvrtý „do mariáše“? Nikdo jiný než pan Karel Václav Klíč. Karel Václav Klíč (1841–1926) byl malíř, grafik, litograf, tiskař, karikaturista, fotograf a buřič. V Brně založil roku 1864 fotografický ateliér Rafael, jeden z nejvýznamnějších ateliérů té doby na Moravě. Využil znalostí z práce v litografické dílně a z fotografování a vynalezl vlastně omylem na Silvestra roku 1878 heliogravuru (tj. tisk z leptané měděné desky pokryté asfaltem). Dále zdokonalil rotační stírací hlubotisk. Jeho vynález lze srovnávat s vynálezem knihtisku panem Gutenbergem, jelikož umožnil tisk i ilustrovaných časopisů a reprodukci uměleckých děl ve velkých kopiích, co se počtu týče. Tvořil v Brně, Londýně, Budapešti a ve Vídni. Karel Klíč jako nebojácný český vlastenec byl několikrát úřady popotahován a dokonce i vyhnán z vlasti za hanobení a zesměšňování rakousko-uherského c. a k. mocnářství. Bronzový pan Klíč právem patří do tech-

Curiosities

Čtvrtá hlava Ing. Martin Kroužil Kovolitecká experimentální dílna Te c hn i c ké h o m u ze a v B r n ě

Ihned naproti pokladně ve vstupním vestibulu Technického muzea v Brně (dále TMB) jsou umístěny čtyři sokly, na nichž stojí tři busty významných osobností spojených s Brnem:

Obr. 3. Konečná podoba busty

Obr. 1. Odlévání

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

67

P U B L I K ACE l Z A J Í M AVOS T I

Zajímavosti

Prvním je prof. Dr. Ing. Vladimír List (1877–1971), který působil v Brně jako pedagog Elektrotechnické fakulty Vysoké školy technické (nyní VUT v Brně). Je autorem řady odborných publikací, učebnic a textů s tematikou norem (kniha Normalizace z roku 1930 pojednává o metodách a využití normalizace v praxi a je dosud základem stále platných elektrotechnických norem). Od března 1948 mu bylo akčním výborem KSČ zakázáno působení na vysoké škole. Prof. Dr. Ing. Viktor Kaplan (1876–1934) byl technik, pedagog a vynálezce, mj. byl vedoucím Katedry teorie a stavby vodních motorů na Německé vysoké škole technické v Brně (VUT v Brně). Jeho práce na vodních turbínách byla korunována vynálezem vodní turbíny s nastavitelnými oběžnými lopatkami (vysoká účinnost turbíny i při nízkém průtoku vody). Výročí narození prof. Kaplana patří mezi světová kulturní výročí UNESCO. Akademik prof. Ing. Dr. mont. František Píšek (1886–1970) byl profesorem a rektorem brněnského VUT (vybudoval katedru slévárenství). Bez skrupulí lze pana profesora označit za modlu nejen československého slévárenství. Byl členem i předsedou řady technických společností i prezidentem Mezinárodního výboru slévárenských spolků v Curychu. Tři sokly jsou obsazeny, ale ten čtvrtý zůstával dlouho zatížen pouze cedulkou „Exponát se připravuje“. To se však v brzké době konečně změní. Zaměstnanci kovolitecké experimentální dílny Technického muzea v Brně Ing. Martin Mrázek, Ph.D., a Ing. Martin Kroužil se pustili do zdlouhavé a jim vlastní pečlivé práce s výrobou právě této chybějící bronzové plastiky (obr. 1–3). K výrobě byl využit existující sádrový model busty (autorem je Alexander Mrázek, r. 1957, rozměry modelu: výška 55 cm, šířka 30 cm, hloubka 26 cm), ze kterého byla sejmuta silikonová matečná forma (Luko-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport