{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

I v a n a K r o u p o v á l To m á š El b e l

Vysoké školy informují Information from universities

Nové laboratoře a dílny katedry metalurgie a slévárenství

Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., a děkanka FMMI prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., při symbolickém přestřižení pásky

Úspěšná obhajoba doktorské dizertační práce na FMMI VŠB – TU Ostrava

Ing. Ivana Kroupová VŠB – TU, Ostrava

p r o f. I n g . To m á š E l b e l , C S c .

Ukázky závěrečných prací studentů oboru Umělecké slévárenství

Možnost pracovat v nově vybavených laboratořích mají posluchači FMMI již v zimním semestru akademického roku 2016/2017. Věříme, že tato významná inovace výukových prostor pomůže zatraktivnit studium bakalářského i navazujícího magisterského studia a umožní posluchačům získat komplexní odborné znalosti, které jim usnadní přechod do praxe.

Pohled na nově instalovanou elektrickou indukční pec ve slévárenské laboratoři

Dne 1. listopadu 2016 proběhla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB Technické univerzitě v Ostravě obhajoba doktorské dizertační práce ve studijním programu Metalurgie. Dizertační práce vznikla na katedře metalurgie a slévárenství.

Ing. Renáta Lakomá

Název práce: Počítačová podpora řízení jakosti ve slévárně přesných ocelových odlitků s cílem výroby bez vad Autorka: Ing. Renáta Lakomá, kombinované studium Školitel: doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. Recenzenti: prof. Ing. Augustin Sládek, PhD. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Dizertační práce Ing. Renáty Lakomé se zabývala aktuálním tématem vědního oboru Metalurgická technologie s využitím poznatků studijního programu Managementu kvality. Práce byla bezprostředně napojena na řešení kvality odlitků ve slévárně přesných ocelových odlitků CIREX CZ v Kopřivnici, která úzce spolupracuje se stejnojmennou společností v Nizozemsku. Jedná se o téma dosud málo probádané a pro řešení náročné. Téma souvisí s rozvojem technologie výroby přesných odlitků, jejichž přesnost a kvalitu významně ovliv-

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

65

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

V průběhu loňských letních prázdnin přestěhovali pracovníci KMS slévárenské laboratoře z budovy Ekonomické fakulty do nově zrekonstruovaných prostor na ul. Krásnopolská v Ostravě-Porubě. Jedná se o účelně a moderně zařízené výukové místnosti určené pro posluchače Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI), zejména pak pro studenty oboru Moderní metalurgické technologie (MMT) a Umělecké slévárenství (UMS). Studenti se v poloprovozních podmínkách nově zařízených laboratoří mohou seznámit s moderními slévárenskými technologiemi: s výrobou 3D modelů, formováním, tavením a odléváním slévárenských slitin. Mohou tak získat praktické zkušenosti s celým složitým procesem výroby odlitku od zhotovení modelu, výroby formy, tavení a odlévání tekutého kovu až po dokončovací práce na hotovém odlitku. Součástí nových prostor jsou taktéž ateliéry kresby a modelování, včetně dílny pro zhotovení modelů, určené pro výuku studentů oboru UMS.

Rekonstrukce budovy včetně přestěhování laboratoří i vybavení nových prostor byla podpořena vedením naší univerzity i fakulty. Poděkování patří všem pracovníkům katedry a univerzity, kteří se na splnění projektu spolupodíleli. Slavnostní otevření laboratoří za účasti vedení univerzity – prorektora prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc., a děkanky FMMI prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., proběhlo 15. listopadu 2016.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport