{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F l 5 0 . p ř e h l e d s v ě to v é v ý r o b y o d l i t k ů z a r o k 2015

důležité; úroveň pórovitosti bylo možné vztáhnout na lokální parametry tuhnutí, a to dovoluje její předpověď v % modelováním tuhnutí; s prodloužením času tuhnutí se zvětšovala velikost buněk a další důležité závěry. Popis podmínek a průběhu prací.

Zpřístupnění simulace nízkotlakého lití krátkým vstřikem Low pressure die casting simulation discovery through short shot CARTER, M. C. aj. s. 33–38, 12 obr., 1 tab., 3 rovnice, lit. 5 Přednáška je zaměřena na používání správných předpokladů a mezních podmínek při simulaci, aby se zaručily korektní parametry. Jako příklad je uvedena simulace nízkotlakého lití krátkým vstřikem. Pro získání věrohodných výsledků se u simulace výroby odlitku tlakového hrnce s uniformní tloušťkou stěny kolem 0,0111 m použily hodnoty hydrostatického tlaku na okraje a zabíhavosti. Zhoršení vlastností kelímku a jeho dopad na spotřebu energie během provozu Degradation of crucible properties and impact on energy consumption during operation PAVONI, M. s. 29–44, 10 obr., 4 tab., 1 rovnice, lit. 2 Studie proběhla na elektrické odporové kelímkové peci pro tavení a udržování hliníku. K vybavení pece patřily měřicí přístroje spotřeby elektřiny v průběhu tavení. V prvních třech měsících byla hodinová spotřeba stabilní, v následujících dvou měsících se zvýšila o 100 %. Analýza dat sloužila k výpočtu nákladů a k posouzení, jak zlepšit funkci a zaručit úspory nákladů.

Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Slévárenská výroba v zahraničí Foundry production abroad

50. přehled světové výroby odlitků za rok 2015 C e l o s vě t ová s l évá r e n s ká v ýroba stagnuje Slévárenská výroba ve světě se v roce 2015 zvýšila o 0,5 %, což už je třetí rok v řadě, kdy byl růst produkce nižší než 4 %. V roce 2015 dosáhla celosvětová produkce odlitků 104,1 mil. t, což představuje pouze nepatrný rozdíl oproti 103,7 mil. t vyrobeným v roce 2014. Růst slévárenské produkce od roku 2013 do roku 2014 činil 2,37 % a od roku 2014 do 2015 pak 0,4 %. Je to již šestý rok v řadě, kdy po celosvětové recesi v letech 2008–2009 trh expanduje.

Tento celosvětový přehled výroby odlitků zahrnuje 37 zemí ze 4 kontinentů. Ze 30 států, které poskytly údaje za poslední dva roky, méně než polovina (14) hlásilo mírný růst výroby. Z 10 největších producentů odlitků vykázaly 4 země zvýšení výroby. Mexiko oznámilo 55% nárůst, což je možná zapříčiněno tím, že v předchozích letech hlásila tato země nižší hodnoty výroby. Oba největší světoví výrobci odlitků z roku 2014 oznámili mírný pokles ve výrobě. Čína vykázala pokles o 1,3 % ze 46,2 na 45,6 mil. t odlitků, zatímco produkce v USA klesla o 0,8 % na 10,39 mil. t z 10,47 mil. t. Indický slévárenský institut oznámil 7,5% nárůst výroby na 10,77 mil. t. Nicméně vzhledem k tendencím indické vlády k demonetarizaci vytlačením měn vyšších hodnot z trhu byly předpovědi růstu na rok 2016 ratingovými agenturami přehodnoceny. V tomto roce se očekává návrat USA na trhy s ropou a plynem, do zemědělství a do stavebnictví. Dle tohoto přehledu zaujímá Čína 44 % . celosvětové výroby odlitků, přičemž USA společně s Indií představují 20 %. Brazílie, 7. největší producent odlitků z předchozího přehledu, zažila dva roky po sobě, kdy údajem o poklesu výroby bylo dvouciferné číslo. Nyní zaujímá z 10 největších výrobců 9. příčku. Ostatními zeměmi z uvedené desítky jsou Japonsko (5,4 mil. t), Německo (5,3 mil. t), Rusko (4,2 mil. t – údaje z roku 2014), Korejská republika (2,6 mil. t), Mexiko (2,56 mil. t), Brazílie (2,32 mil. t) a Itálie (2,03 mil. t). Ze zemí, které oznámily růst výroby, byly . nejvýraznější, co se týče tonáže, Indie a Mexiko, ačkoliv několik menších zemí ohlásilo dvouciferný procentuální nárůst produkce, jako např. Bosna a Hercegovina, Portugalsko, Rumunsko, Jihoafrická republika a Švédsko. Celkový počet sléváren ve světě je přibližně 47 000, což znamená úbytek z počtu 48 164 sléváren v roce 2010. Růst celosvětové produkce odlitků za posledních pět let a snížení počtu provozů naznačuje, že slévárenství se konsoliduje a stává se efektivnějším.

(Zkrácený překlad z časopisu Modern Casting, 2016, č. 12, s. 25–29. Dostupné na http://content.yudu.com/web/ y5b2/0A1snzj/ModCastingDec2016/ flash/resources/1.htm)

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

59

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l S L É VÁ R E N S K Á V Ý R O B A V Z A H R A N I ČÍ

Autonomní optimalizace procesu odlévání do kovové formy Autonomous optimization of die casting processes GADDAM, D. s. 25–32, 19 obr. Jsou uvedeny příklady vývoje optimální konstrukce a procesu spolu s časovou a finanční náročností používání nástrojů optimalizace, které jsou včleněny do softwaru MAGMASOFT® pro simulaci procesu odlévání. K analýze velkého množství variant konstrukce nářadí a procesu jsou použity nové statistické nástroje. Umožňují pochopit, jak je možné mnohem rychleji vypracovat systém optimální konstrukce nářadí a optimálního procesu.

Alternativní modifikace podeutektické slitiny A356 přísadami Ca-Si-Ba Alternative modification of A 356 hypoeutectic alloy by Ca-Si-Ba BOIS-BROCHU, A., MANN, G., BRETON, F. s. 45–54, 19 obr., 9 tab., 1 rovnice, lit. 14 Jsou předloženy výsledky studie zaměřené na možnost náhrady relativně drahého stroncia při modifikaci podeutektické slitiny A356. Jako náhrada byla zvolena přísada Ca-Si-Ba používaná tradičně jako dezoxidační prostředek ve výrobě oceli. Podmínky a průběh prací, výsledky a jejich hodnocení jsou předmětem této přednášky.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport