{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

J i ř í P a zd e r k a l Vá c l a v K a f k a l V l a d i s l a v S z m e k

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Obr. 3. Památeční jádro vyrobené technologií 3D tisku

SECO GROUP, a. s., prezentoval Ing. Splítek. Posledním komerčním vystoupením bylo představení práce a výrobků firmy 3D TISKÁRNA. Pan Knobloch detailně hovořil o možnosti 3D tisku furanových jader pro slévárny a představil celou technologii výroby. KOFOLA má již svoji významnou historii a bylo příjemné si o ní poslechnout z úst Ing. Fošuma, který zavzpomínal na dobu jejího vzniku i další léta a mladším členům představil významné kolegy. Prezentace Ing. Křenkové byla na téma působení hydraulického oleje na bentonit. Dalšímu odbornému tématu Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí – srovnání anorganických a organických pojiv se věnoval Ing. Mikšovský, CSc. Každý z účastníků obdržel pamětní jádro vyrobené 3D tiskem (obr. 3). Moje poděkování patří jako vždy všem sponzorům i přednášejícím a hlavně účastníkům KOFOLY za velmi přínosné 166. zasedání.

novějšími poznatky moderní vědy a technologie v oblasti slévárenství. Jednacím jazykem výstavy bude angličtina. Výstava je plánována od 23. do 26. 9. 2018 a je koncipována do 4 tematických bloků: 1. Přední výzkumné instituce představující teoretické a praktické poznatky 2. Výrobci inovativních odlitků s unikátními vlastnostmi a možnostmi použití 3. Výrobci materiálů pro slévárenství prezentující inovativní materiálová řešení 4. Výrobci slévárenských strojů a zařízení prezentující nejvyšší technickou úroveň v podobě funkčních modelů a maket Bližší informace: www.73wfc.com

Pozvánka na 16. seminář a 53. zasedání OK ekonomické 7.–8. 3. 2017 ve Slévárnách Třinec, a. s. do c . I ng. Václav Kafka , C S c . R ACIO & R ACIO, Orlová

Ing. Vladislav Szmek Slévárny Třinec, a. s.

73. světový slévárenský kongres 23.–27. 9. 2018 v Krakově, výstava „Tvořivá slévárna“ Polská slévárenská společnost je pořadatelem 73. světového slévárenského kongresu, který se uskuteční 23.–27. 9. 2018 v Krakově. Doprovodnou akcí kongresu bude výstava pod názvem „Tvořivá slévárna“ (Creative Foundry). Cílem výstavy je seznámit účastníky kongresu s nej-

52

Dne 7. 3. 2017 v dopoledních hodinách si účastníci budou moci prohlédnout třineckou slévárnu a po exkurzi je vedení provozu seznámí s technologií a výsledky hospodaření. Následně se návštěvníci přemístí do penzionu Beskydka v Dolní Lomné. V průběhu 16. semináře seznámí řešitelský tým sedmi sléváren účastníky s výsledky roční práce [1]. Nejprve obdrží informace o aplikaci přídavného zařízení u tryskacích agregátů ve třech slévárnách. U tématu tepelného zpracování ocelových odlitků se bude hovořit o odvození matematického vztahu, který definuje jeho nákladovost. Pro stanovení nákladového vztahu jsme se rozhodli jít v prvé řadě cestou mnohonásobné korelace s využitím výběrových souborů. Následně byly vypočteny pro každou slévárnu

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

a pec lineární statistické závislosti. Bylo vyvinuto celkem devět matematických vztahů, které s velice dobrou přesností (cca 85 %) stanovují pro konkrétní žíhací pece spotřebu zemního plynu. K tomu se využijí tři nezávisle proměnné (teplota prodlevy, doba cyklu a hmotnost vsázky). Řešitelskému týmu se podařilo stanovit vliv uvedených tří nezávisle proměnných na spotřebu plynu. Následuje problematika oddělování nálitků. Pro první úkol – tedy stanovení nákladů na oddělení nálitku o ∅ 200 mm různými technologiemi – jsme získali data pro ocelové odlitky, litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem a dva neželezné kovy. Porovnání nákladovosti oddělování nálitků přes roční náklady se zjistily měrné náklady od 0,5 Kč/kg do 1 Kč/kg. Odlišnosti mezi slévárnami se konstatují v časové náročnosti, materiálových nákladech a v hmotnosti měrných oddělených nálitků. Zásadní rozdíl se však jeví u energetické náročnosti, která je až čtyřnásobná. Další úkol byl zaměřen na otázky broušení odlitků. Měrné náklady na broušení odlitků se pohybovaly od 1,50 Kč/kg do 4,70 Kč/kg. Závěrečná část prací se zaměřuje na otázky systematického sběru dat ve slévárnách a zavádění Průmyslu 4.0. Tato problematika vyústila do návrhu nové odborné komise ČSS (viz Slévárenství 11–12/2016, s. 473, pozn. red.). Po jednání bude uspořádán společenský večer účastníků spojený s diskuzí. Vlastní 53. jednání OK ekonomické proběhne 8. 3. 2017 v dopoledních hodinách. Stěžejní bude výměna názorů na situaci ve slévárnách v klasickém „kolečku“ účastníků. Velice zajímavé bude jistě vystoupení Ing. Vomlela (Kompresory PEMA, s. r. o.), který se zaměří na problémy ekonomiky výroby stlačeného vzduchu. Ve slévárnách se náklady na výrobu 1 m3 pohybují kolem 0,50 Kč, skutečnost je však bohužel v důsledku různých netěsností a řady dalších problémů mnohdy až 5× vyšší. Bližší informace: Mgr. František Urbánek, slevarenska@volny.cz, www. slevarenska.cz L i t e ra t u ra [1] KAFKA, V.; M. HERZÁN; P. JELÍNEK; I. LÁNA a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VI. etapa), PROJEKT XVII, závěrečná zpráva, prosinec 2016, ČSS, Brno, s. 1–94, příloha CD.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport