{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

Z P R ÁV Y S VA Z U M O D E L Á R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Vá c l a v B o ř i l

nů ministerstva a rozhodnutím ředitele odboru Strojírenská metalurgie je TSM spolu s ostatními sbory slévárenských oborů začleněn do Svazu sléváren ČR. Zástupci modeláren se shodli na změně názvu na Svaz modeláren. V nových podmínkách pracuje tento svaz jako otevřený profesní Svaz modeláren ČR v úzké spolupráci se Svazem sléváren ČR. Svaz modeláren se vznikem nových tržních a vlastnických vztahů v ČR více přeorientoval svoji činnost z řešení technických problémů na otázky legislativy a ekonomiky modeláren s cílem jejich postupného přibližování ke standardům Evropské unie – v rámci začlenění ČR do EU a z toho vyplývajícího nezbytného přizpůsobení našich technických a právních norem normám EU. Svaz modeláren vyvíjí iniciativy ve spolupráci se zahraničními svazy modeláren v rámci EU. Navázal kontakty se svazem německých a polských modelářů a usiluje o spolupráci s dalšími svazy a institucemi zabývajícími se výrobou a poradenstvím pro strojírenskou metalurgii. Problematika zavádění nových technologií výroby modelů a zefektivnění výroby modeláren zůstává i nadále nedílnou součástí činnosti Svazu modeláren. Omezení nebo úplné ukončení obchodních aktivit našeho průmyslu v zemích východní Evropy a ztráta některých dalších světových trhů po roce 1990 vedly k výraznému snížení výroby většiny průmyslových podniků v ČR, a tím k poklesu výroby metalurgických provozů. Mnoho kvalifikovaných pracovníků odešlo do jiných pracovních oborů a do odvětví služeb, a proto zajišťování nových kvalifikovaných pracovníků pro modelárny je jedna z dalších činností Svazu modeláren. V úzké spolupráci s SOU Ostrava a VÚ školství se Svaz modeláren podílí na novelizaci učebních osnov oboru modelář tak, aby absolventi SOU byli řádně připraveni pro praxi. Zajištění pracovníků pro modelárny na všech úrovních pracovního zařazení je jedním z nejdůležitějších úkolů Svazu. V této oblasti se podařilo předsednictvu Svazu spolu se zástupci středních odborných učilišť a učiliště ze Žďáru nad Sázavou prosadit zavedení nového učebního oboru – technik modelářských zařízení – ukončeného maturitou. První ročník byl zahájen na učilišti ve Žďáru nad Sázavou. Je nutné, aby další učiliště zažádaly o zařazení nového oboru do výuky. Vedení Svazu modeláren žádá své členy, aby se zapojili do náboru nových učňů a ve svém okolí působili na rodiče dětí, které se rozhodují pro volbu svého povolání.

50

Základním posláním Svazu je podporovat a prosazovat oprávněné a společné zájmy svých členů při respektování etických zásad podnikání, vytvářet optimální podmínky pro slévárenský průmysl a zvláště pro výrobu a dodávky modelů, jaderníků, modelových zařízení, forem a kokil pro výrobu odlitků, výrobu a dodávky materiálů, strojů a pomůcek pro modelárny, výzkum, vývoj a inženýrskou činnost, výchovu a vzdělávání odborníků pro slévárenství. Profesní Svaz modeláren je v nových podmínkách nucen pracovat i v oblasti samostatných obchodně-právních vztahů. Na svých pravidelných poradách usiluje o zvýšení ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti modeláren využitím technologií CAD–CAM a využitím vzájemných kooperací. Svaz modeláren sdružuje 43 modeláren a nástrojáren České republiky. Na svá jednání zve zástupce modeláren Sloven-

ské republiky. Je samostatným profesním svazem působícím v rámci Svazu sléváren České republiky. Hlavní současný význam Svazu modeláren spočívá ve znalosti produkčních možností modeláren zastoupených ve svazu. Neméně významná je vzájemná dlouhodobá odborná a obchodní spolupráce, při které je konkurence chápána jako podnět pro zdokonalení vlastních schopností všech partnerů. Proto je Svaz modeláren otevřeným profesním svazem pro pracující na základě vlastního odborného zájmu o další rozvoj oboru výroby modelového zařízení. Modeláři představují i přes dramatický pokrok v CNC obrábění a dalších nových technologiích nezastupitelnou profesi. I přes složitou situaci v metalurgických provozech napříč celou Evropou je tento obor stabilizován a v rámci Svazu modeláren připraven čelit novým výzvám.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Technická 2896/2 616 69 Brno tel.: +420 541 142 656 fax: + 420 541 142 570 zadera@fme.vutbr.cz

ODBOR SLÉVÁRENST VÍ vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

V ÝCHOVA SLÉVÁRENSK ÝCH ODBORNÍKŮ • •

denní studium oboru 23-32-8 Slévárenská technologie (1. a 2. ročník magisterského studia) doktorandské studium v oboru Strojírenská technologie, specializace Slévárenská technologie

SLUŽBY SLÉVÁRNÁM VZDĚLÁVÁNÍ: • odborné přednášky / krátkodobá školení na slévárnami zvolená témata • • • • • • •

EXPERTIZNÍ A SERVISNÍ ČINNOST V OBLASTECH: technologií a formovacích směsí metalurgie ocelí a litin metalurgie slitin neželezných kovů (Al, Ni, Cu) vakuové metalurgie měření teplotních polí ve formě a odlitku měření aktivity kyslíku v kovech, metalografické hodnocení analýzy vad

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport