{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

Josef Hlavinka

Setkání manažerů pořádané spo- lečností MAGMA v Kunětické Hoře

Zástupce SSČR Ing. Hlavinka při prezentaci

setkání bylo informovat o možnostech využití simulačního programu MAGMASOFT při odlévání. Zajímavé byly obzvlášť praktické zkušenosti s využitím programu MAGMA z úst zástupců sléváren. Simulace se stává významným pomocníkem našich sléváren. V oblasti technologie začíná zaujímat nenahraditelné místo, které se odráží v ekonomice, produktivitě či kvalitě vyráběných odlitků. Děkujeme společnosti MAGMA za pozvání.

Council meeting CAEF v Birminghamu Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Ve dnech 24.–25. listopadu 2016 se uskutečnilo jednání Evropské slévárenské asociace (CAEF), kterého se zúčastnil výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka (obr. 1). Jednání řídil M. N. Akdas z Turecka, současný prezident CAEF. Na setkání, kde se hodnotil rok 2016 a projednával se plán činností na rok 2017, bylo přítomno 20 členů z 15 zemí Evropy (obr. 2). Mezi stěžejní činnosti letošního roku budou patřit následující oblasti:

Obr. 1. Ing. Josef Hlavinka na jednání CAEF

Obr. 2. Zástupci jednotlivých členských organizací CAEF na setkání v Birminghamu

– životní prostředí (revize BAT, BREF, CO2 limity, NepSiO2 atd.); – věda a výzkum, kvalifikovaná pracovní síla a vzdělávání; – statistické a ekonomické ukazatele v jednotlivých zemích (výroba, ceny energií, materiálové zaměření apod.). Požadavky trhu dle materiálového zaměření budou nadále projednávány v odborných komisích, kterých má právo se zúčastnit každý ze členů národních slévárenských asociací. Rozpis termínů a místa setkání jsou zveřejněna na webových stránkách svazu www.caef.org/. Děkujeme našim členům, kteří se průběžně některých komisí účastní. Případné nové zájemce je možné na jednání nominovat.

Obr. 1. Ing. Škabrada, ředitel hutí Metal Trade COMAX, a. s., Velvary, (vpravo) a Ing. Hlavinka

Informace z členské základny Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Od letošního ročníku zařazujeme do rubriky Zprávy SSČR část Informace z členské základny, kde se s vámi bu

Obr. 2. Filtrační stanice

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

47

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

deme dělit o zajímavé informace o možnostech, dovednostech a umu našich členů. Věříme, že tyto zprávy budou pro čtenáře přínosné. Jako první přinášíme zajímavé postřehy z návštěvy společnosti Metal Trade COMAX, a. s., Velvary. Výrobním závodem nás provázel Ing. Škabrada, ředitel hutí (obr. 1). Hutní provoz se věnuje výrobě slitin a předslitin neželezných kovů na bází hliníku a mědi. Historie výroby sahá do 30. let minulého století; dnešní moderní výroba slitin však probíhá za využití nejnovějších technologií tavení v plynových a indukčních pecích. Při tavení se používají převážně recyklované suroviny neželezných kovů, které jsou před zpracováním podrobeny přísné vstupní kontrole, třídění a případně odstraňování organických látek, aby bylo zpracování odpadů co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport