{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

S. Ivanov a kol.

Vý voj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků

– Mnoho speciálních formovacích písků jako alternativa ke křemennému písku ke snížení výronků, penetrací a trhlin. – Množství inovací v oblasti neželezných kovů aj.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

S r ov n á n í s l évá r e n v E v r o p ě a v  U SA [4] Vzhledem k tomu, že Německo a USA jsou na 1., resp. 2. místě ve světě, co se týče efektivity, a efektivita je naší největší šancí obstát v  globální konkurenci, považujeme srovnání Evropy a speciálně Německa s USA za velmi zajímavé. Co je motorem inovace ve slévárenství tady a tam? Čím se liší vývoj formovacích směsí v  Evropě a v  USA? A odkud vychází většina technologických inovací: z USA do Evropy, nebo z Evropy do USA? Klasické faktory inovace (dobře známá 4 P: People, Process, Productivity, Profit) musí být doplněny o páté P (Planet) a toto P je podle našeho názoru jeden z nejdůležitějších dnešních faktorů pro inovace ve slévárenství. V  Evropě platí od 1. 6. 2007 chemická legislativa REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek), která obsahuje velice přísné požadavky. V  Americe se otázky životního prostředí řídí zákonem TSCA (Toxic Substances Control Act) od US Environmental Protection Agency (EPA) z roku 1976. Skutečnost, že tento zákon je o několik desítek let starší, však ve všech případech neznamená, že požadavky jsou mírnější – v EU byl formaldehyd od 1. 1. 2016 zařazen do kategorie „1B rakovinotvorný“, tzn. že se předpokládá rakovinotvorné působení na člověka a zakládá se hlavně na výsledcích pokusů na zvířatech. V USA je naproti tomu zařazen jako „Rakovinotvorný kategorie 1A“, tzn. že již od poloviny 90. let je regulován přísněji. Kategorie 1A znamená karcinogenní potenciál pro člověka a klasifikace se zakládá na hodnocení u člověka. V  obou případech nepodléhají ohlašovací povinnosti pouze pryskyřice s obsahem formaldehydu nižším než 0,1 %. V mezičase jsou k dispozici i přesně definované metody měření volného formaldehydu, které vylučují zkreslený vliv jiných komponent v  pryskyřici. Všechny furanové pryskyřice z produkce HA CZ mají obsah volného formaldehydu pod 0,1 %. Hlavní rozdíl mezi REACH a TSCA je ale jinde a možná je to konkurenční výhodou pro americké slévárny – u REACH jsou výrobci a dovozci povinni, aby sami dokazovali bezpečnost produktů – „žádné údaje – žádný trh“. Testy a dokumen-

40

tace jsou nezbytné. U TSCA musí naopak doložit EPA, že produkt nebo chemikálie není bezpečná. Testy se od firem běžně nepožadují. Momentálně se však ve Spojených státech diskutuje reforma TSCA. Další a možná nejdůležitější konkurenční výhodou amerických sléváren jsou nízké náklady na energie. Díky bohatství přírodních zdrojů a moderní těžební technice, jako např. fracking, jsou ceny energií v USA od roku 2008 nejnižší na světě. Dále je v Evropě téměř dvaapůlkrát tolik sléváren než v USA – podle dat z roku 2013 je to 4958 sléváren v  EU oproti 2001 slévárnám v  USA. Evropa produkuje ročně 15,2 mil. t, USA 10,5 mil. t, společně s  2,3 mil. t z  Mexika a 0,71 mil. t z Kanady je to 13,51 mil. t. Rozdíly konkrétně mezi Německem a USA jsou uvedeny v tab. II.

Rozhodujícím plusovým bodem jsou také zralé technické znalosti vedoucích pracovníků, zatímco management amerických sléváren je založen spíše na ekonomických základech; – důraz zajištění kvality v Německu spočívá ve výrobním procesu samém a méně v  kontrole kvality po odlití, což šetří čas na opravu vad. Podle našich zkušeností se české slévárny hodně blíží německým, přičemž je třeba říci, že v  Česku jsou zastoupené hlavně ruční formovny pro málosériové odlitky a počet vysoce automatizovaných sériových sléváren pro automobilový průmysl je nízký. Co se týká formovacích směsí, jsou patrné především dva rozdíly. Na jedné straně rozšířeně používaná kyselinami vytvrzovaná pojiva (furan no bake) v EU, hlavně v Německu. V EU je podíl kyselinami vytvrzovaných pojiv více než dva-

Tab. II. Rozdíly ve výrobě odlitků: Německo vs. USA Německo Pozice mezi TOP 10

USA

5

2

Produktivita

velmi vysoká

vysoká

Pracovní trh

požadavek na více kvalifikovaných pracovníků

požadavek na více kvalifikovaných pracovníků

Náklady na energie Kapacitní vytížení

vysoké

nízké

vytížené

vytížené z 75–80 %

Odkud se bere vyšší produktivita německých sléváren? Podle [4] jsou pro to hlavně dva důvody: – inovace je faktorem produktivity v Německu; – podle názoru expertů nasazují německé slévárny pokrokové technologie a stupeň automatizace je vyšší. Německé slévárny jsou zjevně modernější, lépe vybavené a lépe vedené;

krát vyšší než v USA: 44 % proti 19 %. Na druhé straně v USA dominuje použití fenoluretanů no bake, které je v  EU zastoupeno jen 3 % a v  Německu de facto nehraje žádnou roli (obr. 8 a 9). Tyto rozdíly jsou částečně podmíněné historicky. Furanové pryskyřice se začaly používat koncem 50. let a fenoluretanová pojiva o deset let později, přičemž tato pojiva byla vyvinuta sléváren-

á

á

Obr. 8. Podíly pojiv v EU

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Obr. 9. Podíly pojiv v USA

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport