{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 1 – 2

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: legované litiny | topic: alloyed cast irons odborný garant | exper t guarantee | Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

obsah

Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR firmy – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR individuální předplatné – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage). Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 1–2/2017 vyšlo 27. 2. 2017 Sazba l Typeset by Ludmila Rybková Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz

ÚVODNÍ SLOVO

Introductory word

4

V L A DÁ R , Z .

Slévárenství a svaz v dalším roce své existence

5

K A Ň A , V.

Legovaná litina – perspektivní a konkurenceschopný materiál

LEGOVANÉ LITINY

Alloyed cast irons

6

K A Ň A , V.

Výroba a vlastnosti austenitických litin

Production and properties of austenitic cast irons

12

R O U ČK A , J .

Feritické litiny pro cyklické teplotní namáhání

Ferritic cast irons for cyclic thermal stress

16

S U CH Á N EK , J .

Trendy vývoje bílých otěruvzdorných litin

Development trends of abrasion-resistant white cast irons

21

S U CH Á N EK , J .

Abrazivní opotřebení bílých chromových litin

Abrasive wear of white chromium cast irons

ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY

Do sazby 16. 1. 2017, do tisku 16. 2. 2017. Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

Specialized peer-reviewed articles

26

V L A S Á K , T. – N EU M A N N OVÁ , Š. – H A K L , J . – ČECH J . – H AV E L KOVÁ , L .

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková

Porovnání vlastností tří martenzitických ocelí pro vysoké teploty

Comparison of properties of three martensitic steels for high temperatures

redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

Chunky grafit ve struktuře austenitické litiny (s. 8)

Mikrostruktura bílé chromové litiny Cr27Mo (s. 17)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport