{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

L e g o v a n á l i t i n a – 25 . d í l. V l i v l e g u j í c í c h p r v k ů n a v l a s t n o s t i l i t i ny

Tab. II. Statický modul pružnosti různých litinových materiálů v % hodnoty konstrukční oceli [2], [6], [32] Materiál

% E modulu oceli

litina s kuličkovým grafitem

73–87

temperovaná litina s černým lomem

75–93

temperovaná litina podrobená oduhličujícímu žíhání

81–83

litina s červíkovitým grafitem (GJV-330 až 500)

66–85

perlitická litina s lupínkovým grafitem v litém stavu podle obsahu grafitu

40–70

feriticky žíhaná litina s lupínkovým grafitem v litém stavu podle obsahu grafitu

35–65

(6)

V simulačních programech se používají pro vzniklou plně perlitickou strukturu přesnější závislosti – ovšem při známé rychlosti chladnutí a teplotě (jejího) tvoření. Forma grafitu ovlivňuje do značné míry křivku napětí–prodloužení při zkoušce pevnosti v tahu a modul pružnosti. U litiny s kuličkovým grafitem má křivka napětí–prodloužení průběh známý jako u oceli s lineární částí, která odpovídá pružné deformaci a návaznou zakřivenou část, kde je deformace plastická. Proto se dá zjistit mez prodloužení 0,2 %. Modul pružnosti s hodnotou 160 až 180 kN/mm2 je nižší než u oceli. U litiny s lupínkovým grafitem se nevyskytuje žádná lineární oblast, ale křivka napětí–prodloužení je od začátku zakřivená, dokonce i při sebemenším namáhání, neexistuje tedy žádná elastická oblast. Místo běžného modulu pružnosti se používá dřívější modul E0, který se určuje přiložením tečny ke křivce při nulovém namáhání. Modul pružnosti litiny s lupínkovým grafitem závisí do značné míry na množství grafitu a pohybuje se vždy podle druhu materiálu mezi 780 a 1430 kN/mm2. V tab. II se srovnávají účinky formy grafitu s hodnotami konstrukční oceli. Základní kovová hmota, ve které je grafit u litiny s lupínkovým grafitem uložen, je druhým důležitým faktorem ovlivňujícím její vlastnosti. U litinových materiálů existuje více druhů základních kovových hmot. Základní kovová hmota je tvořena feritem a perlitem, v mnoha případech kombinací obou. S odstupem je nejdůležitější perlitická nebo převážně perlitická základní kovová hmota. Z téměř 70 mil. t litinové produkce za rok připadají skoro dvě třetiny na litinu s lupínkovým grafi-

tem, která je převážně perlitická a nebo perliticko-feritická. Feritická základní kovová hmota má význam téměř výlučně jen u litiny s kuličkovým grafitem, kde připadá převážný podíl produkce cca 25 mil. t/rok na feritické druhy. Spolehlivé statistiky neexistují. Přehled pevnostních vlastností litin s různou základní kovovou hmotou je v tab. I (F2 1) ve 14. dílu. Pevnost základní kovové hmoty závisí u feritu na jejím složení a v malé míře na jemnosti zrna. U perlitu závisí ze 44 % na složení, ze 41 % a z 15 % na velikosti zrn perlitu [7]. Pojem o tom, jaké účinky má vzdálenost lupínků v perlitu, lze na základě tvrdosti získat z obr. 7. Vliv různých prvků na tvrdost feritu ukazuje obr. 8. Na doplnění je uvedena regresní rovnice sestavená v odkazu [16] na výpočet závislosti mikrotvrdosti na feritu ve feritické litině s kuličkovým grafitem v litém stavu: mikrotvrdost feritu HV = 64 + 44 Si + 9 Mn + 114 P + + 10 Cu + 7 Ni + 22 Mo (obsahy prvků [hmot. %])

(7)

Posloupnost se pro měď a molybden na obrázku a v rovnici liší; vedle rozdílů ve zkušebních postupech zjišťování tvrdosti se musí také uvážit, že ferit v litině s kuličkovým grafitem již obsahuje 2 až 2,5 % Si a také další legující prvky. Rozpustnost mědi je

a) čisté železo

b) litina s 0,1 % C [15, 33]

Obr. 7. Vliv vzdálenosti lupínků v perlitu na tvrdost eutektické oceli [30]

Obr. 8. Vliv různých prvků rozpuštěných v pevném roztoku na tvrdost feritu

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

33

PŘ EK L A DY

Rm [N/mm2] = 263,4 + 1,3 · HB − 65 · % C − – 25,5 · % Si − 32 · % P

K. Röhrig

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport