{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

T. Vlasák – Š. Neumannová – J. Hakl – J. Čech – L. Havelková Porovnání vlastností tří mar tenzitických ocelí pro v ysoké teplot y

Obr. 5. Vliv teploty a doby expozice na žárupevnost oceli P92 [3] Fig. 5. Influence of temperature and exposure time on creep properties of P92 steel [3]

Obr. 8. Životnost při creepu lité oceli CB2 Fig. 8. Creep life of the CB2 cast steel

Obr. 6. Životnost při creepu lité oceli GP91 Fig. 6. Creep life of the GP91 cast steel

Obr. 9. Porovnání creepové životnosti litých ocelí GP91, GP92 a CB2 Fig. 9. Comparison of the creep life of GP91, GP92, and CB2 cast steels

Obr. 7. Životnost při creepu lité oceli GP92 Fig. 7. Creep life of the GP92 cast steel

Výsledky experimentů Zkouškám byly podrobeny oceli GP91, GP92 a CB2. Materiály pro experimenty byly vyrobeny ve společnosti ŽĎAS, a. s., kde se rovněž provádělo tepelné zpracování a mechanické zkoušky. Ocel GP91 byla nejprve žíhána naměkko při teplotě 700–780 °C, poté kalena intenzivním vzduchem z teplot 1040–1090 °C a nakonec byla popouštěna v rozsahu teplot

28

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

750–780 °C. Ocel GP92 byla žíhána naměkko v intervalu teplot 730–770 °C, kalena intenzivním vzduchem z teplot 1080–1100 °C a popouštěna v rozmezí teplot 740–770 °C s ochlazením na vzduchu. Ocel CB2 je tepelně zpracována stejným postupem jako ocel GP92. Výsledná struktura je vzhledem k výborné prokalitelnosti těchto ocelí martenzitická, u ocelí GP92 a CB2 bylo dosaženo hrubšího zrna než u oceli GP91. Creepové experimenty u jednotlivých taveb trvaly zhruba od 500 do 7000 h, ale u všech ocelí jich bylo dost k tomu, aby bylo možno provést porovnání zkoušených materiálů. Tyto zkoušky byly provedeny na strojích konstrukce SVÚM na vzduchu při stálém zatížení. Všechny testy byly ukončeny lomem vzorku a jsou znázorněny na obr. 6, 7 a 8. Pro vyhodnocení creepových experimentů byl použit Seifertův model s Larson–Milerovým parametrem [9]: 2 log σ = A1 + A2P LM + A3 PLM

kde: P LM = T · (log(tr) + A4), σ je napětí [MPa], T je teplota [K], tr je doba do lomu [h], A1–A4 jsou materiálové konstanty.

(1)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport