{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

L EG OVA N É L I T I N Y

V. K a ň a V ý r o b a a v l a s t n o s t i a u s t e n i t i c k ý c h l i t i n

výrazně. Mez kluzu, stejně jako tvrdost, vykazují mírný pokles [13]. Jak je vidět z obr. 8, je vliv křemíku do jisté míry podobný, jako je vliv niklu. S rostoucím obsahem křemíku značně roste tažnost, nárůst pevnosti je jen pozvolný. Mez kluzu a tvrdost jsou s rostoucí koncentrací křemíku snižovány. U tvrdosti je tento pokles poměrně výrazný. V l i v t l o u šť k y s t ě ny n a m e c h a n i c ké vlastnosti Vliv tloušťky stěny odlitku na mechanické vlastnosti austenitické litiny je znázorněn na obr. 9 a je obdobný jako u jiných litin. Tedy s rostoucí tloušťkou stěny klesá pevnost a méně výrazně i tažnost. Mez kluzu a tvrdost nejsou tloušťkou stěny odlitku výrazněji ovlivňovány. Vliv jednotlivých legujících prvků je v odlitcích s rozdílnou tloušťkou stěny obdobný, nicméně u odlitků s masivnějšími stěnami je vliv legur méně výrazný než ve stěnách tenkých, jak je patrné z obr. 6, 7 a 8 [13].

Rozdílné tloušťky stěn odlitků způsobují také změny v mikrostruktuře austenitické litiny. S rostoucí tloušťkou stěny, a tím tedy prodlužující se dobou tuhnutí a chladnutí, dochází ke hrubnutí částic karbidů a ke zvětšování nodulí kuličkového grafitu. Ty se navíc stávají více nepravidelné a dochází k mírné degradaci jejich kulovitého tvaru [13]. Vlivem tloušťky stěny na morfologii grafitu u austenitické litiny značky D5-S u odlitků silných 3, 6 a 10 mm se blíže zabývá literatura [14]. Navíc je zde zkoumán i vliv formovacího materiálu. Základní vlast nost i a použit í austenit ické l i t i ny

Austenitické litiny mají mnoho význačných vlastností, jimiž mohou konkurovat nerezavějícím a žáropevným ocelím i slitinám na bázi niklu. Při porovnání některých slévárenských vlastností austenitických litin s ocelí zjistíme, že oproti legovaným ocelím mají odlitky z austenitické litiny lepší povrch a s tím související nižší čistírenskou pracnost. Dále je u odlitků s různou tloušťkou stěn menší náchylnost ke vzniku trhlin v přechodech Rm [MPa] tloušťky stěn. Austenitická litina má 483 HB 160 menší objemové smrštění než oceli, ale tl. 25 mm 150 větší než nízkolegované a nelegované tl. 25 mm 140 414 litiny [10]. Přídavek na smrštění se zmenRm tl. 90 mm 130 šuje se zvyšujícím se obsahem niklu. 120 U značek s nižším obsahem niklu (Nitl. 90 mm tl. 25 mm 30 345 I-22.5% Ni -Resist 1, 1B, 2, 2B a různé typy D-2) činí I II-22.0% Ni přídavek na smrštění 0,02 mm/mm. III-19.3% Ni 25 II IV-18.8% Ni 276 U středních úrovní niklu (materiály NiA [%] -Resist 3, 4, D-3 a D-4) je přídavek 0,015 20 III mm/mm a u materiálů s nejvyšším obtl. 25 a 90 mm 207 IV sahem niklu (Ni-Resist 5 a D-5) je přída15 Rp0,2 tl. 90 mm vek 0,01 mm/mm [4]. 138 V V-19.3% Ni Austenitické litiny jsou díky austenitické 10 matrici nemagnetické, nicméně magne5 tické vlastnosti jsou ovlivněny přítom69 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 ností karbidů, neboť např. karbidy chroSi [%] Si [%] mu jsou feromagnetické. Naproti tomu karbidy manganu jsou nemagnetické, Obr. 8. Vliv křemíku na mechanické vlastnosti austenitické litiny [13] Fig. 8. Influence of silicon on mechanical properties of austenitic cast iron [13] a proto jsou pro nemagnetické aplikace často používány značky legované manganem a bez chromu. Za skutečně nemagnetické materiály jsou považovány Rm [MPa] materiály Ni-Resist NiMn 13 7 a D-6 [4]. HB 160 483 Pro tuto vlastnost jsou odlitky z austeni150 tické litiny používány v energetických 140 414 aplikacích vyžadujících nemagnetičnost 130 nebo např. také pro výrobu etážových Rm 25 převodů u námořních minolovek. Ne 345 vždy je však nemagnetičnost austenitic20 ké litiny výhodou, protože např. znemož276 ňuje použití magnetické fluorescenční A [%] 15 metody, která je jinak jednou z nejčas207 těji používaných metod pro detekci po10 vrchových vad odlitků. Rp0,2 Změnou obsahu niklu lze měnit koeficiT. C Si Mn Ni Cr Mg 138 5 2.68 2.30 0.75 18.8 2.23 0.08 ent tepelné roztažnosti. Značky s obsa2.30 3.02 0.81 22.3 2.24 0.057 hem asi 35 % niklu mají velmi malou 0 69 tepelnou roztažnost a používají se pro 25 38 50 64 75 89 25 38 50 64 75 89 výrobu měřidel a přípravků pro měření tloušťka stěny [mm] tloušťka stěny [mm] nebo např. forem pro výrobu skleněných výrobků [6]. Obr. 9. Vliv tloušťky stěny na mechanické vlastnosti austenitické litiny [13] Fig. 9.

10

Influence of wall thickness on mechanical properties of austenitic cast iron [13]

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport