{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 85

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti v novém roce 2018 přejí pracovníci

ALFE BRNO, s.r.o. Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

composite reinforced with Al2O3 particles), 2017, č. 2, s. 69–84. WILK-KOLODZIEJCZYK, D. a kol.: Optimalizace přídavků Ni a Cu do litiny ADI ve vztahu k rychlosti ochlazo- vání odlitku (Optimalization of Ni and Cu additions in ADI cast iron in respect of cast cooling rate), 2017, č. 2, s. 85–94. GAZDA, A.: Termofyzikální vlast- nosti ADI litiny s přídavky Ni, Cu, Mn a Mo (Thermophysical properties of Ni, Cu, Mn, Mo Austempered Ductile Iron), 2017, č. 2, s. 95–102. GRABOWSKA, B.: Spektrální studie montmorillonitu modifikovaného ultrazvukem a kationty draslíku (Spectral study of montmorillonite modified by ultrasound and potassium cations), 2017, č. 2, s. 137–150. PYTEL, A., GUZIK, E.: Litina s červíkovitým grafitem jako perspektivní materiál (Cast iron with vermicular graphite as a prospective material), 2017, č. 4, s. 301–320. KONOPKA, Z., CHOJNACKI, A.: Analýza nekovových vměstků ve slitinách AZ91 při opakovaném procesu tlakového lití (Analysis of non-metallic inclusions in AZ91 alloy casts with process foundry return in high-pressure die casting), 2017, č. 4, s. 321–328. HOMA, M.: Tepelná vodivost kompozitů s kovovou matricí vyztužených uhlíkem (Thermal conductivity of carbon-reinforced metal-matrix composites), 2017, č. 4, s. 329–350. SAJA, K.: Optimalizace zjemnění zrna a modifikace eutektika v pod- a transeutektických slitinách Al-Si (Optimization of grain refinement and modification of the eutectic in hypo- and transeutectic Al-Si alloys), 2017, č. 4, s. 351–352. JAMROZOWICZ, L. a kol.: Studie kinetiky tvrdnutí vybraných samotvrdnoucích hmot při nízkých teplotách (Studies of hardening kinetics of selected self-hardening masses at low temperatures), 2017, č. 4, s. 379–390.

PF 2018 Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce spokojenost, štěstí a pevné zdraví vám i vašim odlitkům přeje redakce Slévárenství a Svaz sléváren ČR

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

437

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport