{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 84

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

JIN-WU; QIANG-XIAN: Role a dopad technologií 3D tisku v odlévání odlitků (The role and impact of 3D printing technologies in casting), 2017, č. 3, s. 157–168. JUN-WEN a kol.: Polotuhá břečka hliníkové slitiny 7A04 připravená elektromagnetickým mísením s přídavky Sc a Zr (Semisolid slurry of 7A04 aluminium alloy prepared by electromagnetic stirring and Sc, Zr addition), 2017, č. 3, s. 188–193. JING WANG a kol : Účinky tepelného zpracování na vývoj mikrostruktu- ry a mechanické vlastnosti slitiny Mg-6Zn-1,4Y-0,6Zr (Effects of heat treatment on microstructure evaluation and mechanical properties of Mg-6Zn-1,4Y-0,6Zr alloy), 2017, č. 3, s. 199–204. YAN-WEI a kol.: Molekulární simu- lace mezifázových reakcí mezi taveninami slitin TiAl a různými nátěry (Molecular simulation of interfacial reaction between TiAl alloy melts and different coatings), 2017, č. 3, s. 205–210. BURAŠ, J. a kol.: Zkoumání pevnostních vlastností hliníkových slitin s vy- sokým obsahem zinku očkovaných přídavkem titanu (Strength properties examination of high zinc aluminium alloys inoculated with Ti addition), 2017, č. 3, s. 211–215. LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

DÖPP, R.: Příspěvek k mechanickým vlastnostem LLG (Contribution to the mechanical properties of grey cast iron), 2017, č. 3, s. 140–154. KABAKCI, F. a kol.: Houževnatost základního kovu P91 a jeho svárů (Toughness of P91 base and weld metal), 2017, č. 3, s. 154–161. LAVTAR, L. a kol.: Optimalizace chladicího a ohřívacího systému u nástrojů tlakového lití (Optimalization of cooling-heating system in HPDC tools), 2017, č. 3, s. 172–179. VONČINA, M. a kol.: Vliv slévárenských vad na elektrické vlastnosti hliníkových odlitků (Influence of foundry defects on the electrical properties of Al-castings), 2017, č. 3, s. 172–179. KUGLER, G. a kol.: Zlepšení mechanických vlastností slévárenské slitiny AM60 (Improving the mechanical properties of AM60 foundry alloy), 2017, č. 3, s. 180–193.

436

MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

TRINOWSKI, D.: Síla a potřeba výzkumu v odlévání kovů (The power and need for research in metalcasting), 2017, č. 6, s. 28–31. WETZEL, S.: Pomoc zákazníkům k přechodu na odlitky (Helping customers switch to casting), 2017, č. 6, s. 32–35.

Staff report: 19 tipů pro dodatečný 3D výrobní design (19 tips for additive 3-D manufacturing design), 2017, č. 1, s. 25–28. BAUTISTA, O.: Výzvy a přínosy za- vedení CNC omílacího čističe odlit- ků (The challenges and benefits of implementing a CNC grinder), 2017, č. 1, s. 29–32. ROSHAN, H.: Litá pěna z oceli o nízké hmotnostní pevnosti (Cast steel foam for lightweight strength), 2017, č. 1, s. 34–36, (viz s. 440, pozn. red.). SANDALOW, B.: Být ve spojení (Getting Connected), 2017, č. 2, s. 22–25. AFS Institute: Tepelné řízení trva- lých forem (Thermal management of permanent molds), 2017, č. 2, s. 27–30. RAVI, S., THIEL, J.: Užití směsného ostřiva ke snížení vad žilkování (Using specialty sand blends fo reduce veining defects), 2017, č. 2, s. 31–35. ELSAYED, A. a kol.: Vměstky v od- lévání hořčíku do trvalých forem (Inclusions in permanent mold cast magnesium), 2017, č. 3, s. 46–53. WETZEL, S.: Skok na startu tisku s FDM, FFF (Jump starting with FDM, FFF), 2017, č. 4, s. 22–25. Staff report: Mnoho dimenzí 3D tisku (The many dimensions of 3-D printing), 2017, č. 4, s. 26–29. ALMAGHARIZ, E. a kol.: Použití faktoru komplexity pro výpočet výhodnosti nákladů na 3D tisk pískových forem (Using a complexity factor to calculate cost benefits of 3-D sand printing), 2017, č. 4, s. 30–34. THOMSER, C. a kol.: Optimalizovaná predikce trvanlivosti litiny založe- ná na bázi lokální mikrostruktury (Optimized durability prediction of cast iron based on local microstructure), 2017, č. 4, s. 35–39. WETZEL, S.: Odlitek roku: rám leteckého sedadla od společnosti Aristo Cast (Casting of the year: Aerospace seatback frame by AristoCast), 2017, č. 5, s. 24–35, (viz s. 440, pozn. red.). Staff report: Budoucnost odlévání kovů díky novým myšlenkám a inovacím (The future of metalcasting through new ideas and innovation), 2017, č. 5, s. 48–52.

PR AC E I N STIT U T U O D LE W N I C T WA www.prace.iod.krakow. pl

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

JAGIELSKA-WIADEREK, K. a kol.: Vliv obsahu Sn na korozivzdornost sli- tin železa (Effect of Sn content on corrosion resistance of iron), 2017, č. 1, s. 3–10. KUGLIN, K., KALISH, D.: Vliv energie mísení na fenomén aglomerace nekovových vměstků v tekuté oceli (Effect of energy mix on the phenomenon of agglomeration of non-metallic inclusion particles in liquid steel), 2017, č. 1, s. 11–18. ROSZNIAK, A. a kol: Použití plynové chromatografie a hmotové spektroskopie při analýze slévárenských pojiv: alkalicko-fenolických rezolů (The use of pyrolysis / gas chromatography / mass spectroscopy in the analysis of foundry binders alkaline phenolic resol resin), 2017, č. 1, s. 19–28. KAŽNICA, N. a kol.: Analýza vysoušení povrchových vlhkých vrstev na formách a jádrech na příkladu směsí s vodním sklem (Analysis of the drying process of moistened surface layers of sand moulds and cores on the example of moulding sand with water glass), 2017, č. 1, s. 29–38. KOLCZYK, J. a kol.: Studie ochranných nátěrů užívaných pro kovové formy (Studies of protective coatings used for metal moulds), 2017, č. 1, s. 39–50. WILDHIRT, E. a kol.: Vliv hloubky penetrace ochranné vrstvy na tepelnou deformaci hmot stanovenou parametrem hot distortion (Impact of penetration depth of protective coating on thermal deformation of masses determined by the hot distortion parameter), 2017, č. 1, s. 51–58. PIETRZAK, K. a kol.: Stabilita kovovo-keramické břečky po několikanásobném přetavení kompozitu na bázi hliníkové slitiny A359 vyztu- ženého částicemi Al2O3 (Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminium alloy based

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport