{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 82

Tr a n s a c t i o n s A F S 2016 l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Transactions AFS 2016 Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

VI. část Použití speciálních pískových směsí pro snížení výronků u ocelových odlitků Use of Specialty Sand Blends to Reduce Veining Defects in Steel RAVI, S., THIEL, J. s. 311–318, 18 obr., 4 tab., rovnice v textu, lit. 8 Úvodem jsou shrnuty přednosti a nevýhody různých ostřiv – křemený, chromitový, zirkonový písek a jejich použití ve výrobě odlitků. Práce se zabývala hodnocením efektu přísady speciálních písků do písku křemenného. Ke zkouškám se použily dva typy zirkonového a chromitového písku. Sledovaly se fyzikální vlastnosti takových směsí při vysokých teplotách. Předmětem analýzy byl vznik výronků a penetrace. Diskuze výsledků. Výhody procesu regenerace aminu pro slévárny usilující o udržitelný rozvoj Benefits of the Amine Recovery Process for Sustainable Foundries KAR, S., STURTZ, G. P., HARTMAN, M. s. 319–325, 4 obr., 2 tab., lit. 9 Pojednává se o postupu cold box a mechanizmu vytvrzování směsí pojených pryskyřicí, při kterém se jako katalyzátor používá terciální amin. Je shrnut vývoj regenerace aminu z odpadních roztoků od 80. let minulého století. Hlavním tématem je popis současně používané technologie regenerace aminů a možností, jak ji lze ve slévárně efektivně používat. Řízení expozice nečistotám ve vzduchu při odlévání kovů – přístup založený na výkonu Controlling Exposures to Air Contaminants in Metalcasting—A Performance-Based Approach SLAVIN, T., SCHOLZ, R. s. 327–341, 3 obr., 6 tab., lit.12, 1 dodatek Jsou uvedeny hlavní části ochrany pracovníků před škodlivinami v ovzduší – identifikace, vyhodnocení a řízení škodlivin v ovzduší. Přednáška předkládá pří-

434

stup k řešení této problematiky založený na výkonu, tak aby slévárny docílily optimální využití metod řízení obsahu škodlivin v ovzduší a maximálně možnou ochranu pracovníků před riziky, která z vystavení znečištěnému ovzduší vyplývají. Ocelové odlitky vyrobené postupem lost foam (LFC) Steel Castings Produced by the Lost Foam Casting (LFC) Method DeBRUIN, M. E., JORDAN, S. E. s. 343–349, 11 obr., 2 tab., lit. 17 Přehled současného stavu odlévání ocelových odlitků postupem lost foam, shrnutí jeho výhod a omezení, požadavky na nátěry, materiál formy apod. Popis zkoušek odlévání konkrétního odlitku z několika druhů ocelí tímto postupem. V závěru jsou stručně nastíněny možnosti využití v budoucnosti. Moudrost, kterou nabízí přednášky Hoytova memoriálu Wisdom from the Hoyt Lecture SCHORN, T. J. s. 351–366, 1 obr., lit. 64 Přednáška nabízí syntézu klíčových témat zahajovacích přednášek na výročních kongresech Americké slévárenské společnosti AFS od roku 1943 (od r. 1947 nazvaných Přednáška Hoytova memoriálu) až po současnost. Záměrem není zachovat historii AFS, ale předat současné generaci trochu moudrosti z uplynulých dob. Hlavním poselstvím, které má trvalou hodnotu, jsou rady, jak vést slévárenské podnikání v humánním a manažerském duchu. Demystifikace role síry v litinách Demystifying the Role of Sulfur in Cast Irons RIPOSAN, I. aj. s. 247–266, 17 obr., 2 tab., 4 rovnice, lit. 53 Působení síry v litině se velmi mění v závislosti na přítomnosti skupin prvků skupiny IIA, IIIB, IVB a IIIA periodické soustavy prvků. Jsou předloženy výsledky studie založené na rozsáhlém přehledu dat publikovaných v odborné literatuře a informace o nových poznatcích získaných nejnovějším výzkumem vnitřních vztahů mezi sírou a ostatními prvky s grafitizačními účinky. Úplné znění přednášek je k dispozici v  Informačním středisku SSČR, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

F O U N D RY TRADE JOURNAL INTERNATIONAL www.foundrytradejournal.com

FAZEKAS, O. a kol.: Dosažení ho- mogenity ve velkých licích pecích (Achieving homogeneity in large casting furnances), 2017, č. 6, s. 147–150. VICARIO, I. a kol.: Přímé měření a proces monitorování pro vysoko- tlaké lití odlitků (HPDC) (Direct measurements and process monitoring for high pressure die casting (HPDC) process), 2017, č. 7–8, s. 180–181. GIESSEREI www.vdg.de

BINNIG, H.: Velké převraty, velké příležitosti (Grosse Umbrüche, grosse Chancen), 2017, č. 4, s. 22–27. UMLA-LATZ, S.: Dobré nálitkování je polovina výhry (Gut gespeist ist halb gewonnen), 2017, č. 4, s. 31–37. DOBI, D. a kol.: Citlivost vůči prasklinám u EN-GJS- 400-18C-LT (Riessempfindlichkeit von EN-GJS-400-18CLT), 2017, č. 4, s. 38–45. LOMINA, L.: Metalurgické výzvy a řešení při výrobě jednotlivých a malých seriích odlitků z LKG (Metallurgische Herausforderungen und Lösungen bei der Herstellung von Einzelstücken und Kleinserien aus Gusseisen mit Kugelgrafit), 2017, č. 4, s. 46–51. KOSTGELD, A. a kol.: Dynamické řízení výroby pro ovládnutí komp- lexní produkce ve slévárnách litiny (Dynamische Fertigungsregelung zur Beherrschung von komplexen Fertigungsabläufen in Eisengiessereien), 2017, č. 4, s. 52–61. CHILD, N.: Stelex ZR Ultra – nová ge- nerace keramických filtrů s pěnovou strukturou pro odlévání oceli (Stelex ZR Ultra – die neue Generation kerami-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport