{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny

54. slévárenské dny – úterý 7. listopadu 2017 Pořadatel: Česká slévárenská společnost, spolupořadatel: VUT v Brně, FSI, ÚST, místo konání: hotel Avanti, Brno, počet registrovaných účastníků: 270, počet firem a institucí: 101 (z toho sléváren: 25), počet vystavovatelů: 16, sponzorů: 12.

Těsně před začátkem akce: nejen s registrací a vydáváním konferenčních materiálů ochotně pomáhali studenti odboru slévárenství VUT v Brně.

Letošní Slévárenské dny slavnostně zahájil doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., (vpravo stojící). Za předsednický stůl s ním zasedli (zleva) Ing. Jiří Sochor, výrobní ředitel ŽĎAS, a. s., doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan FSI VUT v Brně, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., předseda ČSS, a Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel SSČR (zcela vpravo).

Během plenární sekce předal tajemník ČSS Mgr. František Urbánek čestné uznání I. stupně předsedovi OK ekonomické doc. Ing. Václavu Kafkovi, CSc., (druhý zprava) za jeho dlouholetou a přínosnou činnost v komisi.

Účastníci si se zájmem poslechli příspěvky doc. Katolického o současném dění na VUT, Ing. Sobíška o aktuálním vývoji české ekonomiky a Ing. Hlavinky o perspektivách slévárenské výroby v ČR.

428

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport