{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Z P R ÁV Y ČSS

Vá c l a v K a f k a

XXIII. školení tavičů a mistrů bylo velmi úspěšné. Materiálové zabezpečení vytvořilo celkem 13 sponzorů. Jim patří mimořádný dík. Dále je třeba vyzdvihnout práci členů OK tavení oceli na odlitky, která akci komplexně připravila a plně zajišťovala. Školení by také nemohlo být bez týmu přednášejících, kteří příspěvky připravili a velice poutavě přednesli. Nemůžeme opomenout stěžejní roli spolupořadatele – akciové společnosti ŽĎAS, a.s., která vytvořila onu tvůrčí atmosféru, bez níž by tato akce neměla ten zcela zvláštní náboj. V neposlední řadě musíme složit poklonu paní Bc. Jarmile Malé, která odvedla jako vždy pořádný kus práce, a předsedovi OK tavení oceli na odlitky Ing. Martinu Balcarovi, Ph.D., který byl zodpovědný za celé školení. Závěrečné hodnocení XXIII.  celostátního školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s  kuličkovým grafitem z pohledu organizátora a příprava dalších odborných a společenských aktivit odborné komise se uskuteční v  rámci 154. zasedání OK 04 při ČSS ve dnech 7. a 8. prosince 2017 opět v hotelu ŽĎAS, a.s., ve Svratce. L i t e ra t u ra [1] X XIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s  kuličkovým grafitem, sborník přednášek, Brno: ČSS, 2017, 116 s., ISBN: 978-80-02-02746-1.

426

Motor Jikov hostil 55. zasedání OK ekonomické do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické

Ve dnech 3.–4. 10. 2017 se ve slévárně sešlo 24 zástupců ČSS naší OK. Vlastnímu jednání předcházela exkurze ve slévárně LLG a LKG a tlakového lití. Základní informace podal ředitel pro projektové řízení Ing. Tomáš Prášil. Na organizaci celé akce a její přípravě se podílel i Pavel Smysl. Navštívená společnost se dělí na dvě divize zaměřené na výrobu odlitků pro strojírenský, automobilový, stavební průmysl, obráběcí a zemědělské stroje. Slévárna vykazuje se 340 zaměstnanci a obratem 700 mil. Kč zisk až 50 mil. Kč. Management Motoru Jikov intenzivně pracuje na tom, aby společnost netrpěla nedostatkem pracovníků, sami si např. začínají připravovat budoucí zaměstnance již na úrovni mateřských škol. Jejich záměrem rovněž je, aby do dvou let dosáhl průměrný plat ve slévárně výše 35 000 Kč/měsíc. Vlastní setkání účastníků OK ekonomické pokračovalo ve velice příjemném prostředí  penzionu Prátr. Jednání začalo vystoupením Mgr. Pavla Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank, a. s., na téma Česká ekonomika v evropském kontextu aneb Konečně v  klidnějších vodách? Plná prezentace je na www. okeko.cz. Přednášející udržuje dlouhodobý kontakt s  naší OK, pravidelně se zúčastňuje, jako výjimka ze špičkových českých ekonomů, našich exkurzí i diskuzí při zasedáních.

Účastníci 55. zasedání odborné komise ekonomické

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Následovalo zajímavé vystoupení Ing. Pavla Jaroše a Ing. Luboše Turanského z firmy Technical Solutions and Sales s názvem Nástroj pro optimalizaci a řízení výroby. Opět odkazujeme na náš web. Stěžejním tématem zasedání je vždy výměna informací o aktuálních problémech sléváren. Alespoň pár poznámek: problémy zajištění pracovníků do sléváren, navyšování mezd zaměstnanců, následné zvyšování podílu osobních nákladů v úplných vlastních nákladech odlitků. Dále diskuze na téma, že v SRN je snad až dvojnásobná efektivnost práce oproti ČR a slévárny tedy očekávají odsun některých operací do zahraničí. Obecně je konstatován dostatek zakázek ve slévárnách. S nárůstem mezd však očekáváme navyšování cen pro zákazníky. Při té příležitosti byla zmíněna zajímavá publikace Jima Collinse Jak z  dobré firmy udělat skvělou (ISBN 978-80-247-2545-1). Podnětné byly informace Ing. J. Hlavinky ze SSČR a M. Herzána z ČSS. Velice zajímavé bylo sdělení o zásadním zaměření slévárny podané Ing. Marko Grzinčičem. Proto se OKE rozhodla v  červnu 2018 pojmout tuto oblast jako nosné téma na zasedání ve slévárně Beneš a Lát. Účastníci byli také informováni o průběhu řešení PROJEKTU XVIII, který uzavírá oblast tryskání ve slévárnách a pokračuje v  nákladové predikci tepelného zpracování ocelových odlitků zapojením dalších nezávisle proměnných. Skutečně netradičním způsobem přistupuje k hodnocení různých metod odstraňování nálitků a broušení odlitků. Dále přinese i úvodní výsledky v oblasti tepelného zpracování litin a neželezných kovů. Slévárenská veřejnost by se měla s  výsledky projektu seznámit v  březnu 2018 na 17. semináři Vývoj nákladového modelu hodnocení apretace odlitků ve Slévárně a modelárně Nové Ransko. Během společenského večera si účastníci neformálně vyměnili názory. Přitom jsme společně poděkovali za práci a poblahopřáli ke „kulatým“ narozeninám Reinholdu Lasákovi, Ing. Vladislavu Szmekovi a doc. Václavu Kafkovi. Za velice zajímavou je možné považovat i exkurzi, kterou někteří účastníci absolvovali druhý den v pivovaru Budvar České Budějovice. Na závěr jsme srdečně poděkovali Ing. Tomáši Prášilovi za vytvoření velice příznivého a pohostinného prostředí po celou dobu zasedání OKE. Ing. Prášil přislíbil, že se společně s Ing. Tomášem Vítů zapojí do práce naši OK jako její řádní členové.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport