{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Vá c l a v K a f k a

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s. News from the Czech Foundrymen Society

XXIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem d o c . I n g . Vá c lav Kafka , C S c . předseda OK ekonomické

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

Organizační tým celostátního školení tavičů

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

425

Z P R ÁV Y ČSS

s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Odborná komise 04 (tavení oceli na odlitky) při ČSS ve spolupráci se ŽĎAS, a. s., ve dnech 11. až 13. září 2017 zorganizovala již XXIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem [1]. Místo konání bylo tradičně v srdci Českomoravské vrchoviny v hotelu ŽĎAS, a.s., ve Svratce u Žďáru nad Sázavou. V  letošním roce dosáhl počet účastníků na číslo osmdesát. Zastoupeny byly dvě univerzity, VUT v Brně a VŠB – TU v Ostravě, dále slévárny a ocelárny z České republiky a dva zástupci výrobců oceli a litiny ze Slovenské republiky. Školení bylo 11. září večer zahájeno Ing. Jiřím Sochorem, ředitelem divize metalurgie ŽĎAS, a.s., který převzal nad celou akcí záštitu. S povděkem konstatujeme, že i při změně majitele společnosti bude pokračovat vstřícný přístup k odborné komisi a vzdělávání slevačů. Doplňme, že ten večer také odezněl velice zajímavý příspěvek plk. v.v. Ing. Františka Valdštýna „Historie a význam dělostřelectva“, který jej spojoval s historií slévárenství. Školení bylo tradičně zaměřeno na základy nauky o kovech, metalurgické procesy ve výrobě železných kovů a ekonomiku ocelářských a slévárenských provozů. Celkem odeznělo 13 příspěvků.

Technická úroveň přednášek byla přizpůsobena úrovni posluchačů, kteří byli z řad studentů vysokých škol a zaměstnanců výrobních podniků na pozici provozních mistrů, tavičů a slevačů. Připomeňme, že účastníci školení byli rozděleni do 15 soutěžních týmů vesměs podle mateřských sléváren. Forma školení byla volena tak, že osvojení látky předané účastníkům v  jednotlivých přednáškách bylo průběžně ověřováno formou kvízových otázek. Porovnávání výsledků testů, bodové hodnocení a soutěž o zajímavé ceny pak motivovaly družstva k  maximální pozornosti a rozvoji týmového ducha a spolupráce. Z celkového počtu 15 týmů nejlépe reprezentovali studenti magisterského studia FSI na VUT v Brně a taviči Elektroocelárny ŽĎAS, a.s., kteří v silné konkurenci nedosáhli na výsledek mladých studentů ztrátou jednoho jediného bodu s 63 správnými odpověďmi. Celkem mohli účastníci teoreticky získat 66 bodů. Na pomyslné třetí příčce se pak se ztrátou tří bodů na prvního umístili taviči slévárny UNEX, a. s., Uničov. Celkové zvládnutí látky všemi družstvy se blížilo k 90 %, odborná úroveň účastníků byla tedy opravdu vysoká. Milou tradicí u těchto školení je, že taviči a mistři hodnotí přednášející. Jejich mluvčí vyhlašuje nejlepší přednášku, přednášejícího a osobnost školení. Nyní tato místa obsadili doc. Antonín Záděra, dr. Václav Kaňa a plk. v.v. Ing. František Valdštýn. Školení ve večerních hodinách druhého dne vyvrcholilo vyhlášením výsledků hodnocení týmů s předáním cen. Slavnostní atmosféru v  uvolněném duchu podpořilo vystoupení sládka pivovaru Rebel v Havlíčkově Brodě o technologii výroby piva. Dodejme, že pivovar se podílel na celém školení jako jeden z hlavních sponzorů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport