{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

Er w i n D ö t s c h

Obr. 2. Normované naměřené hodnoty časového průběhu napětí (modře), proudu (červeně), příkonu (zeleně) zkušebního měniče při prudké změně zatížení [18]

Tave n í ve s l évá r n á c h l i t i ny a o c e l i Předmětem diskuze mezi O. Knustadem a L. M. Abergem [16] je použití litiny s lupínkovým grafitem v  automobilovém průmyslu a  jejich názory na vlastnosti litiny pro odlitky brzdových kotoučů a bloků motoru. Ve svém příspěvku se také P. Perrucci a A. Zonato [17] zabývají zajištěním kvality taveniny v tavicí peci a následně v pánvi. O vlivu způsobu kampaně na efektivitu energie při induktivním tavení diskutují E. Dötsch, R. Ibach, M. Rische

a M. Spicharz [18], [19], [20] (obr. 2). Po popisu procesu tavení ve středofrekvenční kelímkové peci se zabývají teoretickou i praktickou spotřebou energie a přitom zvláště významem odborného vsázkování. O modernizaci korečkového druhování/ /vsázkování [21] se referovalo již v předcházejícím přehledu v odkazu [17]. Nyní tento článek od B. Gottsaunera vyšel i v angličtině [22], [23]. Také zpráva [21] o modernizačních opatřeních ve slévárně litiny firmy Ludwig Frischhut GmbH & Co. KG od R. Pitereka, která byla uvedena v  předchozím přehledu v odkazu [15], je mezitím k dispozici v angličtině [24]. Pod titulem „Mission impossible“ (nesplnitelný úkol) popisuje L. Turner [25], [26] přestavbu středofrekvenční kelímkové pece o kapacitě 4 t a 2500 kW na tandemové zařízení s  3000 kW, které má v anglické slévárně Thomas-Dudley zvýšit kapacitu tavení o 30 %. „Nesplnitelná“ formulace zadání spočívala v tom, že odstávka stávajícího tavicího zařízení neměla být delší než týden, potom co stavební opatření byla realizována již dříve. Díky rozsáhlým přípravám v běžícím provozu tavení bylo skutečně možné uvést nové tavicí zařízení do provozu po pouhé týdenní odstávce. O podobné modernizaci referují D. Green a T. Herring [27]. Ve firmě Grede Holdings LLC, Brewton, Alabama, USA, byla jedna ze dvou nízkofrekvenčních pecí o kapacitě 9 t přestavěna na napájení proudem s  měničem. Je podrobně vyloženo, že přestavba zařízení,

Tave n í n e ž e l e z nýc h kov ů Pro energeticky hospodárnou výrobu měděných trub představují S. Beer a P. Schneider [31] koncepci zařízení vhodnou pro ekonomickou výrobu malého a středního množství měděných trub. B. Pinto a M. Navarro [32] vyvinuli systém nepřetržité kontroly efektivity tavení hliníku v odporových kelímkových pecích, který umožňuje jejich individuální optimalizaci průběžným měřením spotřeby energie, doby tavení a teploty. Kvalita taveniny ve slévárnách hliníku je tématem pojednání R. Kendricka, P. Careila a M. Freyna [33]. Jejími kritérii je obsah vodíku a čistota taveniny, které se po celou dobu výroby zaznamenávají a dokumentují. Důležitými stupni procesu tohoto auditu mapy tavení je zpracování taveniny, tavení třísek, doprava taveniny a její udržování. Vyhodnocení zjištěných dat umožňuje stanovit slabá místa a zdokonalení jednotlivých procesů, takže kvalita taveniny při odlévání na konci sledu procesů je zajištěna.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

419

RO ČN Í PŘ EH L EDY

(obr. 1) oceli v konvertoru VARP o kapacitě 10 t. Průběžné plánování a dokumentace zpracování taveniny pro široké spektrum materiálů přináší jako nejvýznamnější výhodu předcházení chybám při zjišťování velikosti dávek k dolegování. Další příklad účelného použití IT řešení popisují K. Bembenek a K. Gregel [14]. Ve slévárně Gontermann-Peipers GmbH, Siegen, se zavedením systému ECM (Enterprice Content Management) standardizovaly procesy administrace a výroby, což vedlo k tomu, že dokumenty obchodu jsou bezpečné z hlediska revizí, konformní se zákony a také rychle dostupné pro vyhledávání. Další výhody se odvíjejí při realizaci tavení i dokumentaci expedice. J. a M. B. Wiczer [15] ukazují, že vhodnými prvky měření a řízení se dá ve slévárnách výrazně zlepšit využití energie.

které je staré 40 let, má ve srovnání s novým zařízením přednosti a je finančně výhodnější. Zcela nově byl přitom nainstalován měnič 5 MW/180 Hz, chladicí systém a cívka. Tavení velkých ocelových součástí v  16MW indukční kelímkové peci o kapacitě 35 t představují W. Ertl a E. Dötsch [28], [29], (viz také poslední roční přehled [21], tam v  odkazu [19]). Potom následuje největší část zásobování tekutou ocelí při odlévání velkých odlitků se spotřebou až 200 t taveniny ve slévárně voestalpine, Linec, Rakousko, z  ocelárny LD, která je tamtéž. Indukční pec slouží jako přídavný agregát na tavení vratných materiálů slévárny oceli. Musí se přitom dbát na kinetiku tavení velkých kusů, aby se nepřehřála tavenina vznikající na začátku tavené dávky. Diskutuje se o odpovídajícím průběhu tavení a zkušenostech se žárovzdornou vystýlkou. Dalším příspěvkem ze slévárny oceli je zpráva P. Hendriksena a T. Needhama [30] o rozšíření obloukové tavicí pece – (LBO – Lichtbogenofen) – ve slévárně firmy ME Elecmetal, Duluth, Minnesota, USA. Instalací třetí obloukové pece, konstrukčně stejné jako obě stávající, se měla kapacita tavení zvýšit ze 130 na 160 t/den. Ukázalo se, že jednoduchým přidáním třetí pece se tohoto cíle nejprve nedosáhlo; naopak se musel celý proces tavení a zpracování optimalizovat a přizpůsobit zařízení tvořenému třemi pecemi.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport