{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

F.l l i M a z zo n S . p. A .

Velký návrat alkydové pryskyřice

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Laboratoř R&D společnosti F. l l i M a z z o n S . p . A . d r. F i l i p p o M a z z o n

Vylepšená a optimalizovaná alkydová pryskyřice je znovu předmětem vášnivých diskuzí v mnoha slévárnách pro své vynikající technické a ekologické vlastnosti a pro svou snadnou regenerovatelnost.

Tento typ pryskyřice patřil v minulosti k  velmi rozšířeným, zvláště ve slévárnách těžkých ocelových odlitků. Její použití bylo rozšířené i ve slévárnách hliníku v  kombinaci s  velmi jemnými druhy ostřiv pro dosažení odlitků s hladkým a lesklým povrchem. Později, v dobách průmyslového rozkvětu, byla nahrazena pryskyřicemi fenolovými a furanovými. Alkydová pryskyřice je vhodná pro ruční formování v procesu no bake. Je ideální na formování těžkých odlitků vyžadujících dlohou dobu zpracovatelnosti směsi, která se s tímto pojivo-

410

v ým systémem běžně pohybuje na jedné hodině. Procentuální dávkování je v porovnání s furanovou a fenolovou pryskyřicí nižší, průměrně se pohybuje v rozmezí od 0,6 do 0,8 % pojiva na hmotnost písku a 20 % katalyzátoru. Alkydový pojivový systém má nulový obsah vody, čímž je vyloučena reakce mezi kovem a formou způsobená vlhkostí a které nelze zcela zabránit při používání jiných pojivových systémů. Pryskyřice rovněž neobsahuje síru, která je naopak přítomna v pojivovém systému no bake s vytvrzením za použití kyselých katalyzátorů, kde přítom-

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

nost kyseliny PTS (paratoluensulfonové) nebo jí podobné vedou k nahromadění síry v ostřivu. Další nezanedbatelnou výhodou alkydové pryskyřice je ekologické hledisko, kdy její etiketa neobsahuje žádné symboly nebezpečnosti. Pryskyřice je vytvrzována katalyzátorem dávkovaným v množství přibližně 20 % na množství pryskyřice. Katalyzátor je na bázi MDI, tj. difenylmetandiisokyanát, obdobný tmavému komponentu pojiv cold box. MDI je klasifikován jako zdraví škodlivý, ale protože má bod varu přibližně 300 °C, nevyskytuje se ve vzduchu pracovního prostředí. Další klíčovou výhodou tohoto systému je absence formaldehydu. Tato toxická a těkavá molekula je přítomna v jiných organických pojivových systémech, což způsobuje vysokou úroveň toxicity.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport