{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

A S K Ch e m i c a l s C ze c h s .r.o.

Obr. 2. Polykondenzační reakce, schematický popis procesu s hydrosolem a gelem a zabudování složek tvořících síťovou strukturu do promotoru INOTEC

Obr. 4. Průběh teploty a vlhkosti pískových jader s pojivem INOTEC při nízké vlhkosti vzduchu

Obr. 5. Průběh teploty a vlhkosti pískových jader s pojivem INOTEC při vysoké vlhkosti vzduchu

riálu zjistí parametry, které nejsou v souladu s technickou specifikací. Rovněž je velmi důležité provádět dokumentaci výsledků pro účely statistického hodnocení. Kompatibilita pojiv INOTEC se specifickými písky se prakticky testuje pomocí zkoušky pevnosti při tříbodovém ohybu s  předepsaným kvalitativním postupem (místo a čas odběru vzorku, technické vybavení, opakovatelnost). Při přípravě formovací směsi je přesnost dávkování

použitých technických zařízení a pořadí přidávání jednotlivých složek pojiva rozhodujícím předpokladem pro vytvoření homogenní hmoty. Homogenitu směsi ovlivňují také faktory jako velikost dávky, čas, rychlost otáčení a  horizontální nebo vertikální uspořádání mísiče. Dodržení postupu čištění dávkovací i  mísicí jednotky je klíčovým předpokladem pro produktivní výrobu anorganických jader. Průběh plnění formy při vstřelování jader je

ASK Chemicals je jedním z největších světových výrobců chemických látek pro slévárenství. Široké portfolio produktů společnosti zahrnuje především pomocné prostředky, jako jsou pojiva, nátěry forem, vtoky, filtry a separační prostředky, a  dále metalurgické suroviny, jako očkovací přísady, očkovací dráty a předslitiny pro odlévání litiny. Další oblastí aktivit je komplexní servisní a poradenská činnost. Expertní týmy složené ze specialistů na prodej, aplikace a  vývoj tak společně se zákazníkem vytvářejí individuální řešení pro dané požadavky a procesní parametry. Společnost ASK Chemicals je zastoupena ve 25 zemích, kde má celkem 30 poboček, z toho 20 s  vlastní výrobou. Po celém světě zaměstnává přibližně 1500 pracovníků.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

407

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Obr. 3. a) Homogenní rozložení po- jiva INOTEC ve formovací směsi; b) pojivo s gelovou strukturou; c) zničená gelová struktura následkem zkřehnutí

v zásadě zajištěn splněním technických požadavků (průměr a  uspořádání vstřelovacích trysek a odvzdušňovacího systému, vstřelovací tlak) a také tekutostí směsi díky volbě pojiv INOTEC. Kvůli fyzikálně-chemickému vytvrzovacímu mechanizmu použitému v technologii INOTEC představuje tepelná energie třetí a rozhodující systémovou součást pojivového systému při výrobě a vytvrzování jader. Doporučujeme neustále kontrolovat teplotu jaderníku a parametry tlakového vzduchu (tlak, teplota) na vstupu do jaderníku, neboť tyto parametry přímo ovlivňují tvorbu povrchové slupky (mechanické zpevnění) i proces kompletního vytvrzení formovací směsi. Díky vytvrzovacímu mechanizmu použitému v  technologii INOTEC přitom výsledná pevnost a doba výrobního taktu závisí na průřezu a objemu. Doba skladovatelnosti pískových jader s anorganickými pojivy je omezená kvůli nestabilitě pojivové vazby v  případě vysokých teplot a vysoké vlhkosti, takže se obvykle používají klimatizované sklady jader. Rovnováha mezi teplotou a  vlhkostí jádra a  okolní teplotou přitom představuje klíčový faktor pro absorpci vlhkosti (obr. 4 a 5). I zde je možné volbou specifických pojiv INOTEC zajistit dostatečnou a stabilní zásobu jader ve skladu. Nalití hliníkové taveniny během procesu odlévání vede k dodání tepelné energie a způsobí posunutí rovnováhy v pískovém jádru s anorganickým pojivem. Přitom se uvolní volná zbytková voda z roztoku a chemicky vázaná voda z volných vazeb Si-OH trojrozměrné silikátové sítě. Prostupnost plynů pískovými jádry i vhodná geometrie a poloha jádra v kovové formě, ale také orientace známek na jádrech tak umožňují úspěšný odvod plynů z jádra. Výsledkem je výrazné zmenšení rozsahu procesních parametrů výroby anorganických jader ve srovnání s  výrobou jader z  organických materiálů. S  pomocí vhodných technických opatření při současném respektování vlastností materiálů použitých v technologii INOTEC a  při aplikaci příslušných opatření v  oblasti kontroly a řízení kvality je tak možné zajistit stabilní a produktivní proces výroby anorganických jader. Další informace naleznete na: www.ask-chemicals.com

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport