{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Literární přehledy

Vliv podílu regenerátu na mechanické vlastnosti a lámání za studena tuhnou- cích formovacích směsí s furanovou pryskyřicí Effect of reclaimed sand additions on mechanical properties and fracture behavior of furan no-bake resin sand LI, Y. aj. China Foundry, 14, 2017, č. 2, s. 128–137 Zkoušky probíhaly v rozsahu teplot 25–600 °C s podílem 20–100 % regenerátu. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek. Diskutuje se o výsledcích týkajících se vlivu podílu regenerátu ve formovací směsi na obsah bentonitu, vyplavitelných látek, obsah vody a potřebu kyseliny a na mechanické vlastnosti směsí. Vytvrzení jádrových směsí s ortofosforečnou kyselinou a solemi kovů Upročnenije steržnevych smesej s ortofosfornoj kislotoj i soljami LJUTYJ, R. V., KEUŠ, D. V., GURIJA, I. M. Litejnoje Proizvoidstvo, 2015, č.7, s. 27–29 Jsou uvedeny výsledky termodynamických výpočtů chemických reakcí mezi ortofosforečnou kyselinou a řadou kovových solí. Výsledkem této reakce je vytvoření fosfátů kovů, které pak v navržené jádrové směsi fungují jako pojivo. Zahřátím na teplotu kolem 200 °C získává směs vysokou pevnost. Vliv tepelné vodivosti jader ze směsí s organickými a anorganickými pojivy na vlastnosti struktury slitin hliníku Einfluss der Temperaturleitfähigkeit organisch und anorganisch gebundener Kerne auf die Gefügeeigenschaften von Aluminiumlegierungen APPELT, C., VOSS, S. Giesserei-Praxis, 67, 2016, č.7/8, s. 286–290 Přehled výsledků srovnání chemického složení, postupu výroby jádra a mechanizmů vytvrzování dvou pojivových systémů: organického polyuretanového pro postup cold box (PUBC) a anorganického pojiva INOTEC® založeného na křemičitanu. Diskutuje se o dalších ekonomických a ekologických aspektech a jsou zdůrazněny přednosti anorganických pojiv. Aerogely jako přísada jádrových směsí pro zlepšení jakosti odlitků Aerogele als sandkernadditive zur Verbesserung der Gussteilqualität MEYER, E, aj. Giesserei, 103, 2016, č. 10, s. 32–36 Článek podává krátký přehled aerogelů a zabývá se jejich přednostmi a možnostmi použití ve slévárenské výrobě. Jejich funkce spočívá ve zvýšení prodyšnosti a schopnosti absorbovat plyny z pískového jádra, a tím snižení emisí. Výhodná je také jejich nízká tepelná vodivost, snadnější odjádrování po odlití a téměř 60% snížení drsnosti povrchu, který je ve styku s jádrem.

404

Výhody procesu regenerace aminu pro slévárny usilující o udržitelný rozvoj Benefits of the amine recovery process for suistainable foundries KAR, S., STURTZ, G. P., HARTMAN, M. Transactions AFS, 124, 2016, s. 319–325 Pojednává se o postupu cold box a mechanizmu vytvrzování směsí pojených pryskyřicí, při kterém se jako katalyzátor používá terciální amin. Je shrnut vývoj regenerace aminu z odpadních roztoků od 80. let minulého století. Hlavním tématem je popis současně používané technologie regenerace aminů a možností, jak ji lze efektivně ve slévárně používat. Rozpustnost korundu v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného Corundum dissolution in concentrated sodium hydroxide-solution WU, Y. aj. China Foundry, 13, 2016, č. 6, s. 422–426 Zjišťoval se vliv teploty a počáteční koncentrace roztoku hydroxidu sodného na rozpustnost hlinitanu alfa (korundu). Výsledky ukazují, že rychlost rozpouštění stoupá s rostoucí reakční teplotou a koncentrací roztoku. Zvláště výrazný vliv na rychlost rozpouštění hlinitanu alfa má počáteční koncentrace roztoku hydroxidu sodného. Aktivační energie se snižuje s rostoucí počáteční koncentrací roztoku hydroxidu sodného. Cílem prací bylo posoudit, zda je korund vhodný na výrobu jader pro duté, přesně lité odlitky pro letecké turbomotory. Chromatografická analýza vybraných produktů tepelného rozkladu jádrových směsí vyrobených postupem cold box Analiza chromatograficzna wybranych produktów rozkladu termicznego mas rdzeniowych wykonanych w technologii cold-box ŽYMANKOWSKA-KUMON, S., KOLCZYK, J. Prace Institutu Odlewnictwa, 56, 2016, č. 4, s. 369–379 Úvodem pojednáno o vlastnostech formovacích směsí pro postup cold box a jejich nedostatcích, ke kterým patří uvolňování nežádoucích plynů. Při hodnocení škodlivosti těchto směsí pro životní prostředí se posuzuje množství a toxicita uvolňovaných plynů. Vhodným postupem je pyrolytické zkoušení v kombinaci s plynovou chromatografií (metoda Py-GC/MS). Popis takových zkoušek (text i anglicky). Výroba jádrové směsi postupem usazování pojiva Polučenije strežnevoj smesi putjom osaždenija svjazujuščego GRUZMAN, V. M.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 3, s. 35–36 Je popsána konstrukce pilotního zařízení na usazování pojiva na zrnech písku s pískovým sítem (filtrem) rozvádějícím plyn. Zjišťoval se vliv pórovitosti pískového filtru na pevnost upravené směsi a byla stanovena optimální zrnitost. Uvedeny přednosti tohoto zařízení. Vytvrzování jádrových směsí s hlinitanovými sloučeninami kyselinou ortofosforečnou Otverždenije steržnevych smesej s ortofosfornoj kislotoj i aljumosoderžaščimi sojedinenijami LJUTYJ, R. V. Litejnoje Proizvoidstvo, 2016, č. 5, s. 13–17 Pojednává se o úpravě jádrových směsí, které se vytvrzují zcela novým způsobem – vzájemnou reakcí orthofosforečné kyseliny H3PO4 s řadou materiálů obsahujících hlinitan. Neobsahují žádné hotové pojivo a nedostatkové vytvrzující látky. Jsou uvedeny i výsledky zkoušek vzájemné reakce H3PO4 s dusičnanem hlinitým. Možnosti použití jádrových formovacích směsí s vodním sklem v uměleckém lití Vozmožnosti primenenija židkostekoľnych formovočnych steržnevych smesej v chudožestvennom liťje TKAČENKO, S. S. aj. Liťje i Metallurgija, 87, 2017, č. 2, s. 12–14 Pojednává se o možnostech využití směsí s vodním sklem a s fosfátovými pojivy na výrobu velkých forem a jader ve strojírenství. Jsou shrnuty vlastnosti těchto směsí, včetně některých problémů a jejich přednosti ve srovnání se směsmi s organickými pojivy. Výhody procesu regenerace aminu pro slévárny usilující o udržitelný rozvoj Vorteile des Amin-Rückgewinnungsprozesses in zukunftsfähigen Giessereien KAR, S., STRUTZ, G. P., HARTMAN, M. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 9, s. 328–334 Pojednává se o postupu cold box a mechanizmu vytvrzování směsí pojených pryskyřicí, při kterém se jako katalyzátor používá terciální amin. Je shrnut vývoj regenerace aminu z odpadních roztoků od 80. let minulého století. Hlavním tématem je popis současně používané technologie regenerace aminů a možností, jak ji lze efektivně ve slévárně používat (překlad z Transactions AFS, 2016).

Časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku SSČR, infoslevarny@ tiscali.cz.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport