{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Literární přehledy

Literární přehledy

směsí. Zkoušky zahrnovaly i odlití zkušebního odlitku z LLG. Výsledky poskytují užitečné informace pro hodnocení chemicky pojených směsí na výrobu forem a jakosti odlitku. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení.

firmy Düker GmbH, Laubach, a popsáno, jak se s těmito problémy vyrovnala. Díky využití nového produktu firmy ASK Chemicals, Hilden, – Ecocure Blue – (stručně uvedeny jeho vlastnosti) se jí podařilo snížit emise benzenu o 66 %.

Friodur 650 – vysoce účinný pojivový systém nejnovější generace na bázi rozpouštědel bez aromatických látek pro postup cold box od firmy Furtenbach „Friodur 650“ – ein hocheffizientes Cold Box Bindersystem auf Basis aromatenfreier Lösemittel der neuesten Generation von Furtenbach SIPOS, M. M. Giesserei-Rundschau, 64, 2017, č. 1/2, s. 2–5 Pojednáno o podkladech a cílech vývoje pojivového systému nové generace pro cold box Friodur 650 (Friodur 650 A a Friodur 650 B). Jsou uvedeny jeho fyzikální a užitkové vlastnosti. Vyznačuje se vysokým stupněm smáčivosti při vysoké počáteční pevnosti a plastičnosti, stálostí nátěrů jak na vodní, tak alkoholové bázi. Popsány podmínky zkoušek.

Chromitový písek: již více než 50 let ostřivo pro výrobu forem a jader – 1. část a 2. část Chromitsand: Formgrundstoff für Formenund Kernherstellung von Gussteilen seit über 50 Jahren – Teil 1 und 2 RECKNAGEL, U. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 4, s. 138–141 a č. 5, s. 186–190 Zevrubné informace o chromitovém písku. První část zahrnuje kapitoly: chromit – mineralogie a ložiska, dobývání a rezervy. Technické využití, speciální přednosti tohoto písku jako ostřiva, jeho zpracování a doprava, chromitový písek jako ostřivo pro výrobu forem a jader a příčiny změn chromitového písku podmíněné teplem. Předmětem 2. části je chování nového chromitového písku a regenerovaného chromitového písku při spékání v rozsahu teplot 1100 až 1500 °C. Ke zkouškám se písek zpracovával v trubkové peci Nabertherm®. Jsou popsány použité postupy analýzy tepelně zpracovaného nového a regenerovaného chromitového písku a výsledky se porovnávají se složením chromitového písku.

Stanovení tepelných vlastností exotermických izolačních materiálů Določanje toplotnih lastnosti eksotermno-izolacijskih materialov MEDVED, J. aj. Livarski vestnik, 64, 2017, č. 2, s. 102–110 Cílem bylo vypracovat řídicí postup pro průmyslové použití, který by umožňoval plánování a vývoj exotermických izolačních materiálů a řízení výrobního procesu produktů. Jsou popsány principy vypracovaného postupu EXOPROBE. Z výsledků měření se vypočítají tepelné vlastnosti exotermického izolačního materiálu. Bylo navrženo a zkonstruováno i příslušné měřicí zařízení. Obojí prochází experimentálním provozem ve společnosti Exoterm-IT d.o.o.

Jádra s anorganickými pojivy – tech- nologie, která se z Německa vydává do světa Anorganische Kernbinder – Technologie von Deutschland in die Welt BOEHM, R. Giesserei-Rundschau, 64, 2017, č. 1/2, s. 8–11 Úvodem obecně pojednáno o anorganických pojivech, jejich vlastnostech, přednostech a nevýhodách. Hlavním tématem je jejich další vývoj (Hüttenes Albertus), který má umožnit použití těchto pojiv v oblastech s vysokou teplotou a vlhkostí, jako je např. Čína, Japonsko nebo Mexiko. Jsou naznačeny směry výzkumu – zvýšení skladovatelnosti použitím speciálních přísad do pojiva a také optimalizace dalších vlastností.

Odlévání do ručně formovaných forem – výhody v jakosti a ochraně životního prostředí díky pojivovému systému se sníženým obsahem síry Handformguss – Qualitäts- und Umweltvorteile dank schwefelreduziertem Bindersystem UMLA-LATZ, S. Giesserei, 104, 2017, č. 2, s. 50–53 Stručná charakteristika slévárny litiny Metallwerk Franz Kleinken, GmbH, Dorsten, vyrábějící velké odlitky z litinových materiálů. Jsou uvedeny důvody změny pojivového systému ve furanových formovacích směsích na ruční formování a proces přechodu na pojivo se sníženým obsahem síry. Shrnuty výhody, které změna přinesla v oblasti jakosti odlitků z LKG a ochrany životního prostředí.

Nestandardní zkouška jakosti pískových směsí pro 3D tisk Nicht-standardisierte Prüfung zur Qualifizierung von Sanden für 3D Druck RAMRATTAN, S. aj. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 3, s. 98–107 Jsou popsány nestandardní zkoušky 6 křemenných písků používaných pro 3D výrobu jader. Nestandardními zkouškami lze zjistit termomechanické, termochemické a termofyzikální vlastnosti formovacích

Provozní zkušenosti s novou ekologičtější technologií cold box Neue, umweltschonendere Cold-Box-Technologie im Einsatz SANDER, V., NEUN, W., POETZSCH, M. Giesserei, 104, 2017, č. 2, s. 60–62 Jsou shrnuty stále rostoucí požadavky na snižování emisí a zvyšování mezních přípustných škodlivin na pracovišti. Pozornost je zaměřena především na výrobu jader. Stručná charakteristika slévárny

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Literary overviews

Formovací a jádrové směsi ve slévárenských časopisech

402

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Mechanické vlastnosti syrové směsi: širší poznatky získané díky křivkám napětí–deformace Mechanische Eigenschaften von Nassgusssand: erweiterte Erkenntnisse durch Spannungs-Verformungskurven KERBER, H., FELDHOFER, P., SCHINDELBACHER, G. Giesserei-Rundschau, 64, 2017, č. 3, s. 19–25 Je představen nový zkušební postup syrové směsi. Vedle známých zákonitostí vlastností formovacích směsí umožňuje zjistit i nové souvislosti. Z křivek zkoušení byla snaha vyhodnotit nové charakteristické parametry, jako je plasticita, zkušební práce a E-modul, až po dosažení maximální pevnosti. Zkoušky byly ještě doplněny stanovením vlivu teploty zkoušení na pevnost v tahu za syrova. Použití metody Py-GC/MS na analýzu slévárenských pojiv: alkalická pryskyřice rezolového typu Zastosowanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna zywica typu rezolowego ROCZNIAK, A., HOLTZER, M., KMI- TA, A. Prace Instytutu Odlewnictwa, 57, 2017, č. 1, s. 19–28 Jsou předloženy výsledky analýzy pyrolýzou pryskyřice, rychlého tvrdidla a také vytvrzené pryskyřice používané v postupu ALPHASET. Charakteristika pryskyřice vytvrzované směsí esterů, základní popis postupu ALPHASET. Jsou vedeny produkty pyrolýzy – fenol a jeho deriváty, benzen a jeho deriváty a další. Popis podmínek a průběhu analýzy (text i anglicky).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport