{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

Vyhodnocení – příklad z praxe č. 2 Po 5 letech provozu řízení dle modelů lze konstatovat, že slévárna snížila dávkování vůči předchozí metodě u bentonitu o 23 %, u nového písku o 38 % a uhlíkatého aditiva o 40 %,

Z. Kaňová – M. Perůtka

snížení výroby neshodných forem z titulu formovací směsí o 1,30 %. Celková měsíční úspora vůči původnímu řízení činí cca 160 000 Kč/měsíc. Z ávě r

L i t e ra t u ra

Obr. 7. Příklad obrazovky programu – grafické vyhodnocení hodnot zkoušek formovací směsi v IS OPTI

Obr. 8. Hlášení o neshodě s hodnotou pod stanoveným limitem a nápravné opatření

[1] NEUDERT, A.: Optimalizace řízení jednotných bentonitových formovacích směsí. Fakulta strojního inženýrství. Dizertační práce. 2003. [2] EGEN, H. V.: Grundlagen zur Steuerung der Sandzusammensetzung von bentonitgebundenem Formsand beim Aufbereitungsvorgang in Umlaufsystemen – část 1, Giesserei, 1984, 71(8), 319–325; část 2, Giesserei, 1984, 71(9), 358–361. ISSN 0016-9765. [3] FRYČ, P.; A. NEUDERT: Zkušenosti s řízením jednotné formovací směsi. Slévárenství, 2001, 49(5– 6), 332–335. ISSN 0037-6825. [4] NEUDERT, A.: Řízení jednotných formovacích směsí. Slévárenství, 2000, 48(2–3), 90–99. ISSN 00376825. [5] BURIAN, J.; A. NEUDERT: Využití matematického modelování pro predikci znehodnocení jednotné formovací směsi. Slévárenství, 2002, 50(5–6), 223–228. ISSN 0037-6825. [6] NEUDERT, A.; A. WEISS; P. IRMSCHER; CH. KNIGGE: Praxisbericht: Der Einsatz präventiver Steuerung bei bentonitgebundenen Fomstoffen, Clariant SE Moosburg. Recenzent l Peer-reviewer Ing. Alois Neudert, Ph.D.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

401

Z PRAXE

Přestože jsou úspory u dávkování dle modelů více než uspokojivé, ani jedna z uvedených sléváren neusnula na vavřínech. Obě pokračují ve zdokonalení systému v oblastech: – zpřesnění dávkování s  dopadem na kvalitu formovací směsi; – zavedení automatického vyplňování dat denní bilance přípravy formovacích směsí s maximální podporou IS OPTI. Obě slévárny mají proces přípravy formovacích směsí pod kontrolou, včetně nákladů. To jim umožňuje nejen nákup kvalitních surovin, ale také objektivní vyhodnocení nově zkoušených materiálů. Cílem příspěvku bylo rozšíření všeobecného povědomí o výhodách a variabilitě informačních systémů. Pro bližší informace o řízení formovacích směsí a systému OPTI je možno kontaktovat autory článku.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport