{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

Z PRAXE

Z. Kaňová – M. Perůtka

Obr. 5. Příklad obrazovky programu – zadání hodnot zkouška formovací směsi v IS OPTI

Obr. 6. Příklad obrazovky programu – zobrazení technologických hodnot na základě zkoušek formovací směsi v IS OPTI

Systém umožňuje vyhodnocení neshodné výroby v návaznosti na parametry formovací směsi u konkrétní položky, ale také u odlitku vyráběném na dvou rozdílných formovacích linkách. Je-li překročena limitní mez daného parametru formovací směsi, je automaticky generováno hlášení o neshodě. Do hlášení o neshodě jsou přeneseny informace o překročeném limitu. Zpětná vazba probíhá tak, že pověřená osoba zadá do hlášení o neshodě informaci o nápravném opatření (obr. 8). Vyhodnocení – příklad z praxe č. 1 První přípravy na implementaci řízení dle modelů do IS OPTI začaly na podzim r. 2016 a v první fázi vyžadovaly spolupráci technika formovacích směsí a plánovače výroby. Od prvních diskuzí bylo řízení dávkování po 5 měsících uvedeno do plného provozu. Jelikož je systém stále v režimu vylaďování, nelze úspory týkající se spotřeby bentonitu považovat za definitivní, nicméně již nyní lze konstatovat, že v případě úspory bentonitu v kg na t kovu dosáhla slévárna 25% a v případě nového

400

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

písku 13% úspory vůči metodě řízení dle předchozího dne. Celková měsíční úspora u bentonitu tak činí 300 000 Kč, zatímco u nového písku 40 000 Kč, celkem 340 000 Kč/měsíc. D áv ková n í s u r ov i n v I S O P TI – p ří k l a d z p ra xe s l évá r n a č . 2 Jedná se o komerční slévárnu litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem s orientací na výrobu náročných litinových odlitků pro odvětví průmyslové výroby s max. podílem vývozu odlitků na západní trhy. Řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů – příklad z praxe č. 2 Implementace informačního systému OPTI zde proběhla v roce 2011 a současně s ní bylo zavedeno řízení dle modelů. Oproti příkladu č. 1 tato slévárna používá řízení dle modelu na rámové formovací lince.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport